Jste zde

Potřebuji vyřídit - návody na řešení životních situací

Řešíte nějakou životní situaci. Připravili jsem pro Vás bázi znalostí jak postupovat ve specifických situacích. Pokud zde nenaleznete co zrovna potřebujete, tak níže naleznete kontakty na příslušné úřady/organizace.

Životní situace

Evidence obyvatel, trvalý pobyt

Právní úprava, zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákon, ve znění pozdějších předpisů

Občan, který se chce přihlásit k trvalému pobytu v MČ Praha - Kunratice, musí v ohlašovně ÚMČ vyplnit "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu".

Při přihlášení k TP musí občan prokázat svou totožnost občanským průkazem a doložit vlastnictví domu či bytu nebo doložit oprávněnost užívání domu či bytu (např. nájemní smlouvou), případně doložit souhlas majitele s ověřeným podpisem. V případě, že občan nemá k dispozici doklad o vlastnictví nemovitosti, pracovník ohlašovny si tyto údaje ověří na místě dálkovým přístupem do katastru nemovitostí. Změnu trvalého pobytu dítěte do 15ti let provádí jeho zákonný zástupce po předložení rodného listu dítěte. Po zaplacení správního poplatku 50,- Kč za dospělého (přihlášení dětí do 15ti let je bez poplatku) obdrží občan "Potvrzení o změně trvalého pobytu".

S tímto potvrzením a s občanským průkazem se poté občan do 15ti dnů dostaví na kterýkoliv úřad městské části Praha 1-22, kde požádá o nový občanský průkaz. Informace k žádostem o občanský průkaz, pokud se rozhodnete o ně žádat u městské části Praha 4, naleznete zde (odkaz).

Pro více informací k metodice hlášení trvalého pobytu můžete navštívít stránky zde (odkaz).

 • Soňa Vaňková

  Pozice: 
  Referentka správních činností
  Kontaktní e-mail: 
  Telefon: 
  Agenda: 
  Ohlašovna trvalého pobytu, nájem hrobových míst

Jak a kde oznámit veřejné shromáždění dle zákona č. 84/1990 Sb.

Působnost ve věcech práva shromažďovacího vykonává pro celé území hlavního města Prahy Magistrát hlavního města Prahy. Základní informace o právu na shromažďování naleznete zde (odkaz).

Shromážděním ve smyslu zákona č. 84/1990 Sb., se rozumí shromáždění včetně pouličních průvodů a manifestací, pokud slouží k využívání svobody a projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek.

Informace o právní úpravě a další podrobnosti jak oznamování shromáždění probíhá jsou k dispozici na internetových stránkách hl.m. Prahy zde (odkaz).

Poznámka: Zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím se nevztahuje na pořádání kulturních, společenských, sportovních, komerčních a jiných obdobných akcí.

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Právní úprava, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a ve znění pozdějších zákonů (dále jen zákon) a  vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podává fyzická osoba (občan) nebo právnická osoba (podnikatel), která je vlastníkem pozemku.

Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku [§ 3 odst. 1 písm. b) zákona] nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje

 1. pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
 2. pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
 3. pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin,
 4. pro dřeviny rostoucí v zahradách (zahradou se rozumí pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti).

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les (§ 8 odst. 1 zákona) musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:

 1. označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,
 2. doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku,
 3. specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového zastoupení dřevin a
 4. zdůvodnění žádosti.
 • Ing. Lucie Hrdinová

  Pozice: 
  Referentka životního prostředí
  Kontaktní e-mail: 
  Agenda: 
  Životní prostředí, zeleň, kácení dřevin, dětská hřiště a sportoviště, rybářské lístky
  Poznámka: 
  Vzhledem k časté práci v terénu je nutné si návštěvu či schůzku předem domluvit.

Kde ohlásit poruchu?

Pražské aplikace pro hlášení závad a nepořádku (netýká se poruch inženýrských sítí):

Portál a mobilní aplikace zmente.to - zmente.to

 


Poruchy veřejného osvětlení

Příslušným správcem veřejného osvětlení v Praze je:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.,
​Dělnická 213/12, 170 00 Praha
IČ 25672541, DIČ CZ25672541
web: www.thmp.cz

telefon pro hlášení poruch: +420 800 404 060

Hlašte číslo lampy a ulici (šestimístné číslo lampy je na štítku na sloupu přibližně ve výšce očí)


Poruchy dodávky elektřiny

Příslušným distributorem a správcem sítě elektrického vedení v Praze je:

PRE Distribuce a.s.
Svornosi 3199/19a, 150 00 Praha
tel: 800 550 055
web: www.pre.cz

telefon pro hlášení poruch: 800 823 823
v případě nouze či ohrožení života: 224 919 473
pokud od poruchy vznikl požár či jiný další ohrožující stav, volejte ihned složky IZS (150 hasiči, 155 záchranná služba)
e-mail: poruchy@pre.cz

Co byste měli vědět, než začnete vytáčet telefonní číslo na Poruchovou linku distribuce?

Situaci při odstraňování poruchy velmi ulehčí, jestliže se sami pokusíte najít místo závady. K tomu Vám může pomoci náš stručný návod, nemáte-li nablízku odborníka.
Na tomto místě je nutno zdůraznit, že odstraňujeme pouze poruchy v síti PRE Distribuce; poruchy ve vnitřní elektroinstalaci odstraňuje vlastník objektu.

Pokuste se zjistit:

 • stav hlavního jističe před elektroměrem, případně zda je v pořádku jištění jednotlivých obvodů v bytě
 • překontrolujte elektroměr – přítomnost všech fází (na displeji signalizace L1, L2, L3)
 • v případě, že je v domě nainstalovaný třífázový spotřebič (výtah, vodárna atd), zda je plně funkční
 • pokuste se o identifikaci a přesvědčte se, zda se stejná závada nevyskytuje i v sousedním objektu

Při kontaktu s našimi operátorkami budete požádáni o:

 • specifikaci poruchy (co Vám nefunguje)
 • Vaše jméno a příjmení
 • přesnou adresu (čtvrť, ulice, číslo popisné i orientační)
 • telefonní spojení pro zpětný kontakt

Poruchy dodávky plynu

Příslušným distributorem a správcem sítě plynového vedení v Praze je:

Pražská plynárenská, a.s.
Národní 37, 110 00 Praha
e-mail: callcentrum@ppas.cz
tel: 840 555 333
web: www.ppas.cz

telefon pro hlášení poruch: 1239


Poruchy dodávky vody a poruchy kanalizace

Příslušným provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě v Praze jsou:

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha
tel: 601 274 274 nebo 840 111 112
email: info@pvk.cz
web: www.pvk.cz

telefon pro hlášení poruch: 840 111 112


Poruchy komunikací (mimo místních komunikací ve správě MČ)

Hlášení poruch a závad (díry, výtluky, dopravní signalizace, sesuvy, záplavy apod.)

Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.
Veletržní 1623/24, 170 00 Praha
Tel: +420 257 015 111
e-mail: tsk@tsk-praha.cz
web: www.tsk-praha.cz

telefon pro hlášení poruch: 224 237 725
formulář pro hlášení poruch: tsk-praha-zavady.cdsw.cz


Poruchy na vozovkách, mobiliáři a majetku MČ Praha-Kunratice:

přejít na sekci (odkaz): HLÁŠENÍ NEPOŘÁDKU

 

 • Martin Kubát

  Pozice: 
  Referent dopravy
  Kontaktní e-mail: 
  Agenda: 
  Doprava, rekonstrukce a výstavba komunikací, připojení na místní komunikaci, jednotka sboru dobrovolných hasičů
  Poznámka: 
  Vzhledem k časté práci v terénu je nutné si návštěvu či schůzku předem domluvit.

Kunratický hřbitov

MČ Praha – Kunratice je provozovatelem veřejného pohřebiště – hřbitov v Kunraticích, ulice Hřbitovní. V souladu se zákonem č. 256/2001 Sb., v platném znění, byl 5. 6. 2020 MHMP odsouhlasen Řád veřejného pohřebiště Kunratice“. Od 1. 5. 2019 jsou platné nové ceny nájmu a služeb pro hřbitov v Kunraticích.

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, je stanovena takto:

Listopad - Únor8:00 - 17:00
Březen - Říjen8:00 - 19:00

Vyjímku tvoří 2.11. Památka zesnulých, vč. předcházející soboty a neděle, kdy je otvírací doba stanovena na: 8.00 – 19.00

Uložení urny je možné po nahlášení na ÚMČ Praha-Kunratice a zaplacení poplatku 200,- Kč. Informace o platnosti nájemních smluv, zaplacení nájmu, převodu nájemních smluv nebo podání žádosti o přidělení hrobového místa viz telefon níže.

 • Soňa Vaňková

  Pozice: 
  Referentka správních činností
  Kontaktní e-mail: 
  Telefon: 
  Agenda: 
  Ohlašovna trvalého pobytu, nájem hrobových míst
PřílohaVelikost
Soubor Řád veřejného pohřebiště - Hřbitov Praha-Kunratice71.63 KB
Soubor žádost o pronájem hrobového místa12.33 KB
Soubor Ceník28.71 KB

Občanský průkaz a cestovní pas

Občan může požádat o vydání občanského průkazu a cestovního pasu u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 - 22.
Úřad městské části Praha-Kunratice NENÍ příslušným úřadem pro vydávání osobních dokladů.
Nejbližší pracoviště vydávající osobní doklady je např. Úřad městské části Praha 4 - Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha (stanice metra C Budějovická)

Informace k žádostem o občanský průkaz nebo cestovní pas, pokud se rozhodnete o ně žádat u městské části Praha 4, naleznete zde (odkaz).

Kdo je oprávněn podat žádost o občanský průkaz

O vydání občanského průkazu žádá:

 • občan starší 15 let; předložením žádosti a dokladů potřebných pro vydání občanského průkazu může pověřit jinou osobu, která se nemusí prokazovat plnou mocí (pokud se občan rozhodne, že pro účely vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem využije fotografii a podpis vedené v informačním systému evidence občanských průkazů nebo v informačním systému evidence cestovních dokladů a od vydání dokladu, pro jehož účely byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok a nedošlo k podstatné změně podoby)
 • za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může žádost podat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let; tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže zákonný zástupce vyjádřil svůj souhlas a žádost podepíše před zaměstnancem Ministerstva vnitra nebo zaměstnancem obce zařazeným do obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u něhož se žádost podává. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou
 • za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven
 • za občana staršího 15 let může o vydání občanského průkazu požádat rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem

Pro bližší informace k vydávání občanských průkazů, můžete navštívit tyto stránky zde (odkaz).

Kdo je oprávněn podat žádost o cestovní pas

Žádost o cestovní pas nebo o provedení změn v cestovním pase podává:

 • občan starší 15 let, ale do doby zletilosti, tj. do 18 let, musí k žádosti přiložit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Podpis lze ověřit u orgánu, u něhož se podává žádost. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let; místo zákonného zástupce může podat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, anebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou
 • soudem určený opatrovník za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti
 • za občana staršího 15 let člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem
 • Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, jde-li o osvojení občana mladšího 15 let do ciziny; jedná-li se o nezletilého občana staršího 15 let, dává tento úřad k žádosti souhlas

Pro bližší informace k vydávání cestovních pasů, můžete navštívit tyto stránky zde (odkaz).

Ověřování pravosti podpisu a shody opisu nebo kopie s listinou

Právní úprava, zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pravost lze ověřit po předložení platného občanského průkazu nebo cestovního pasu. Listinu je nutno podepsat před ověřovatelem.

Sazba poplatku činí 30,- Kč za jeden podpis

Dále lze ověřit shodu opisu nebo kopie s listinou po předložení originálu listiny. Nelze ověřit občanský průkaz, cestovní pas, geometrický plán, výherní losy, spořitelní knížky apod.

Sazba poplatku činí 30,- Kč za l stranu.

Správní poplatek se platí v hotovosti.

O těchto úkonech se činí zápisy do ověřovací knihy

 • Dagmar Andrlová

  Pozice: 
  Referentka správních činností
  Kontaktní e-mail: 
  Telefon: 
  Agenda: 
  Podatelna, Czech Point, ověřování listin a podpisů, informační kancelář, pokladna

Poskytování informací dle z.č. 106/1999 Sb., a z.č. 123/1998 Sb.

Postupy pro příjem žádostí, stížností a dalších podání naleznete zde (odkaz), seznam již poskytnutých informací naleznete zde (odkaz).

Údržba dětských hřišť a sportovišť

Na území Městské části Praha – Kunratice se nachází celkem 8 dětských hřišť a 2 sportoviště.

Dětská hřiště jsou volně přístupná každému v rámci návštěvního řádu daného hřiště.

Na všech hřištích platí zákaz poškozování a znečišťování prostor a zařízení, vstupu se zvířaty, kouření, konzumace alkoholu a omamných látek, vjezdu motorových vozidel, stanování a rozdělávání ohňů a pořádání propagačních či reklamních akcí. 

Vítání miminek

Vítání miminek

Chtěli bychom upozornit rodiče nově narozených kunratických miminek, že díky novele zákona o hlavním městě Praze se již rodiče  nemusejí sami obracet na radnici s žádostí o pozvání na vítání miminek, ale pozvánku obdrží automaticky z podnětu radnice.

Pozvánky již s konkrétním datem a hodinou budou rozesílány rodičům miminek poštou, "Vítání miminek"  probíhá nepravidelně, v závislosti na počtu dětí.

Vydání rybářského lístku

Rybářské lístky jsou vydávány pouze pro občany s trvalým pobytem na území MČ Praha-Kunratice. Žadatel předloží svůj platný občanský průkaz, stávající rybářský lístek nebo Osvědčení o získané kvalifikaci od ČRS. Za děti do 15 let žádá zákonný zástupce. Při podání žádosti o vydání RL zaplatí žadatel v hotovosti správní poplatek ve výši:

 • na 1 rok platnosti RL 100 Kč; dítě do 15 let 50 Kč
 • na 3 roky platnosti RL 200 Kč; dítě do 15 let 100,- Kč
 • na 10 let platnosti RL 500,- Kč
 • Ing. Lucie Hrdinová

  Pozice: 
  Referentka životního prostředí
  Kontaktní e-mail: 
  Agenda: 
  Životní prostředí, zeleň, kácení dřevin, dětská hřiště a sportoviště, rybářské lístky
  Poznámka: 
  Vzhledem k časté práci v terénu je nutné si návštěvu či schůzku předem domluvit.

Žádost o nájem bytu MHMP

MČ Praha-Kunratice nemá vlastní bytový fond, jedná se tedy o pronájem bytu ve vlastnictví Hlavního města Prahy.

Vyplněnou žádost o pronájem bytu, zde (odkaz na stránky MHMP), je možné doručit do podatelny Úřadu MČ Praha-Kunratice. Po projednání žádosti, MČ se svým vyjádřením žádost postoupí k rozhodnutí a vyřízení příslušnému odboru MHMP.

 

 

 • Katrin Chalupová

  Pozice: 
  Referentka správních činností
  Kontaktní e-mail: 
  Telefon: 
  Agenda: 
  Správa místních poplatků a agenda spojená s nájmy v domu s chráněnými byty (DCHB)

Žádost o nájem v Domě s chráněnými byty

Tento objekt tvoří 57 bytových jednotek (garsoniér) a je k pronájmu pouze pro seniory nebo zdravotně postižené osoby. V objektu není pečovatelská, lékařská nebo zdravotní služba, proto je tento pronájem určen výhradně pro soběstačné osoby. 

Žádost o nájem je možno získat zde (odkaz), a následně ji doručit osobně na ÚMČ Praha-Kunratice nebo zaslat jako scan příslušné osobě.

 • Katrin Chalupová

  Pozice: 
  Referentka správních činností
  Kontaktní e-mail: 
  Telefon: 
  Agenda: 
  Správa místních poplatků a agenda spojená s nájmy v domu s chráněnými byty (DCHB)

 

Informace k poplatkům

Místní poplatek z pobytu

Základní informace

Předmětem místního poplatku z pobytu (dále jen „poplatek z pobytu“) je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.
Výběr poplatku je upraven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závaznou vyhláškou č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z pobytu s účinností od 1.1.2020. Správa poplatku se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo poplatek platí/kdo je oprávněn v této věci jednat    

Poplatek z pobytu platí osoba, která v obci (MČ Praha - Kunratice) není přihlášená a které je poskytnuto ubytování trvající nejdéle 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu (dále jen „poplatník“).
Poskytovatel úplatného pobytu je povinen poplatek z pobytu ve stanovené výši od poplatníka vybrat a odvést obci. Ve věci jedná poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“), případně jeho zástupce na základě plné moci.

Kdy vzniká povinnost platit poplatek

Povinnost platit poplatek vzniká poskytnutím úplatného pobytu osobě, která není hlášená v Městské části Praha-Kunratice. Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení (k registraci) ve lhůtě do 30 dnů ode dne zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu.

Další povinnosti plátce

Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, tedy za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt. Plátce poplatku je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let ode dne provedení posledního zápisu. Po skončení kalendářního měsíce je plátce poplatku povinen prostřednictvím formuláře Ohlášení k místnímu poplatku k pobytu nahlásit správci poplatku do 15. dne každého následujícího měsíce:

a) počet dnů pobytu osob, kterým byl poskytnut úplatný pobyt a které podléhají poplatku
b) počet dnů pobytu osob, kterým byl poskytnut úplatný pobyt a které jsou od poplatku osvobozeny
c) celkovou částku poplatku, kterou je povinen za osoby podléhající poplatku odvés

Pokud dojde ke změně údajů uvedených v ohlášení, plátce je povinen tuto změnu do 15 dnů ode dne vzniku správci poplatku oznámit.

Sazba a základ poplatku

Základ poplatku se počítá po jednotlivých započatých dnech pobytu s vyloučením prvního dne pobytu. Rozhodný je tak počet přenocování v obci (MČ Praha - Kunratice) u daného poskytovatele pobytu.
Sazba poplatku činí 21,- Kč za osobu a každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu. Poplatek z pobytu se vypočte jako součin základu poplatku a sazby poplatku.

Od poplatku je osvobozena osoba:

 • nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce
 • mladší 18 let
 • hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče:
 1. hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění
 2. nehrazená z veřejného zdravotního pojištění
 • pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce nebo
 • vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo
 • pobývající na území obce:
 1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 2. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby
 3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo
 4.  za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému
 • příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů

Od poplatku jsou osvobozeny i osoby ubytované v turistických ubytovnách tělovýchovných jednot a sportovních klubů a v ubytovnách sdružení dětí a mládeže pro skupiny dětí a mládeže, pokud cena za ubytování nepřesahuje trojnásobek výše poplatku za osobu a den.

Splatnost poplatku

Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka a do 15. dne každého následujícího měsíce odvést vybrané poplatky na účet správce poplatku 2000690389/0800 vedený u České spořitelny a.s., pod přiděleným variabilním symbolem a specifickým symbolem 1342.
Včas nebo v plné výši nezaplacený poplatek může správce poplatku navýšit až na trojnásobek.

Lhůty

Plátce je povinen správci poplatku:

 • do 30 dnů ode dne zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu podat ohlášení k registraci
 • do 15 dnů ode dne ukončení činnosti tuto skutečnost nahlásit
 • do 15 dnů ode dne, kdy došlo ke změně údajů uvedených v ohlášeních, tuto změnu oznámit
 • do 15 dnů každého následujícího měsíce podat ohlášení k místnímu poplatku z pobytu a zaplatit za dané období vypočtený poplatek z pobytu
 • Katrin Chalupová

  Pozice: 
  Referentka správních činností
  Kontaktní e-mail: 
  Telefon: 
  Agenda: 
  Správa místních poplatků a agenda spojená s nájmy v domu s chráněnými byty (DCHB)
PřílohaVelikost
Soubor Ukončení ubytovací činnosti (odhlášení)34.37 KB
Soubor Hlášení místních poplatků z pobytu – měsíční5.15 MB
Soubor Registrační list - místní poplatek z pobytu (ohlášení)5.15 MB
PDF icon Vyhláška - poplatek z pobytu od 1.1.2022123.53 KB

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství (zábory, výkopy, reklamy)

Obecné informace

Tento poplatek se vybírá za zábor veřejného prostranství za provádění výkopových prací, umístění reklamních a jiných zařízení, kulturních akcí apod. Jedná se o daňovou povinost, osoby, která veřejné prostranství užívá a zabere.

Zábor musí být předem ohlášen a povolen Úřadem MČ Praha-Kunratice. Vyplněnou Žádost o užívání veřejného prostranství (včetně příloh dle textu) je nutné doručit do podatelny Úřadu MČ Praha-Kunratice, datové schránky nebo jinou formou elektronické komunikace (email).
Po projednání žádosti je nutné zaplatit vyměřený poplatek. Je vhodné pro usnadnění a urychlení projednání či předejití nejasnostem předem kontaktovat ÚMČ Praha-Kunratice emailem či telefonicky.
Vzhledem k faktu, že ÚMČ vykonává zároveň funkci správce (vlastníka) velkého množství ploch, je předchozí dohoda potřebná vč. případného místního šetření.

V případě havárií sítí apod. je povinen zhotovitel/správce sítě událost neprodleně oznámit na ÚMČ Praha-Kunratice ( doprava@praha-kunratice.cz nebo +420 725 880 442) a vyžádat si pokyny k náhradě konstrukcí, povrchů apod.

Sazba za zábor :

Sazby poplatku za každý i započatý m2 a každý i započatý den činí dle OZV 5/2011 hl. m. Prahy:

a) za umístění stavebního zařízení pro provádění staveb a jejich změn a pro související skládky materiálů - 10,- Kč
b) za umístění reklamních zařízení - 10,- Kč
c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje (včetně restauračních zahrádek sloužících k občerstvení, a to i samostatně umístěných) - 5,- Kč
d) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí - 100,- Kč (1,- Kč na pozemku parc. č. 2505/1 v k. ú. Kunratice)
e) za umístění zařízení cirkusů - 10,- Kč
f) za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb - 10,- Kč
g) pro potřeby tvorby filmových a televizních děl - 10,- Kč
h) za umístění skládek - 10,- Kč
i) pro kulturní akce - 4,- Kč
j) pro sportovní akce - 2,- Kč
k) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro motorová vozidla - 10,- Kč
l) za provádění výkopových prací - 10,- Kč
m) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb - 10,- Kč
n) pro reklamní akce - 10,- Kč

Číslo účtu 2000690389/0800, s.s.1343, VS a datum splatnosti přidělí správce poplatku ve vystaveném výměru.

Doporučený postup pro vyřízení záboru

 1. Kontaktujete pracovníka našeho úřadu (viz uvedené kontakty), kde mu popíšete danou potřebu záboru, pracovník sdělí základní podmínky, za jakých se může zábor uskutečnit, příp. sdělí další související informace
 2. Získáte souhlas vlastníka pozemku (v případě pozemků ve správě MČ Praha-Kunratice je tento bod řešen rovnou během úvodní konzultace, v případě jiných vlastníků je nutno jejich souhlas doložit)
 3. V případě potřeby dopravního opatření (omezení, uzavírka ulice) necháte zhotovit dokumentaci přechodného značení "dopravně inženýrské opatření" (DIO) a po odsouhlasení podoby naším úřadem podáte žádost o DIO na místně příslušný silniční správní úřad (ÚMČ Praha 4, odbor životního prostředí a dopravy), s touto problematikou vás samozřejmě provedeme a budeme při řízení asistovat
 4. Podáte vyplněnou žádost (viz formuláře), přiložíte plánek záboru a příp. další požadované dokumenty
 5. náš úřad vystaví souhlas s užíváním veřejného prostranství a vyměří místní poplatek dle OZV 5/2011 hl. m. Prahy
 6. Uhradíte poplatek (ideálně převodem na účet)
 7. Po ukončení záboru uvedete prostranství do původního stavu a oznámíte konec záboru na náš úřad, v případě výkopů bude provedena osobní předávka povrchů

Když nesplníte poplatkovou povinnost nebo neoprávněně zaberete veřejné prostranství

Jedná se o přestupek fyzické nebo právnické osoby dle §4 a §5 odst. 1 písm. g zákona 251/2016 Sb. o některých přestupcích.
Dále pokud je zábor neoprávněný nebo neuhrazen včas či vůbec místní poplatek, lze jej sankčně navýšit až na třínásobek původního výměru. Jedná se o nesplnění daňové povinosti dle zák. 280/2009 Sb. daňový řád.
V případě poškození povrchů, mobiláře apod., pokud nebude tento stav bezodkladně napraven dle pokynů a podmínek ÚMČ Praha-Kunratice, jedná se o trestný čin poškození cizí věci dle § 228 zák. 40/2009 Sb. trestní zákoník a případ je předán k řešení Policii ČR.
Pokud se z jakéhokoli důvodu dostanete do jedné ze situací popsaných výše, neprodleně kontaktujte ÚMČ Praha-Kunratice, většina situací je řešitelná.

 
 • Martin Kubát

  Pozice: 
  Referent dopravy
  Kontaktní e-mail: 
  Agenda: 
  Doprava, rekonstrukce a výstavba komunikací, připojení na místní komunikaci, jednotka sboru dobrovolných hasičů
  Poznámka: 
  Vzhledem k časté práci v terénu je nutné si návštěvu či schůzku předem domluvit.
 • Katrin Chalupová

  Pozice: 
  Referentka správních činností
  Kontaktní e-mail: 
  Telefon: 
  Agenda: 
  Správa místních poplatků a agenda spojená s nájmy v domu s chráněnými byty (DCHB)
PřílohaVelikost
Soubor Žádost - obecný zábor33.37 KB
Soubor Žádost - výkopy33.38 KB
Soubor Žádost - zahrádky, prodejní plochy33.65 KB
Soubor Žádost - reklama33.43 KB
PDF icon Vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství2.16 MB
PDF icon Usnesení RHMP pro zřizování náhrad povrchů2.01 MB
Soubor Obecné podmínky19.78 KB

Místní poplatek ze psů

Každý, kdo se stane chovatelem psa, je povinen oznámit tuto skutečnost do 15 dnů na ÚMČ Praha-Kunratice (správce poplatku). Po vyplnění přihlášky k místnímu poplatku ze psů mu bude vydána evidenční známka pro psa. Poplatek za psa se platí od 3 měsíců stáří štěněte. Poplatek je splatný bez vyměření do 31. 3. každého kalendářního roku. U poplatku vyššího než 600,- Kč lze platit ve dvou stejných splátkách a to do 31.3. a 31.8. Nastala-li skutečnost, která má za následek změnu nebo zánik poplatkové povinnosti, je chovatel povinen tyto skutečnosti písemně nahlásit, nebo použít formulář pro odhlášení k místnímu poplatku ze psů, správci poplatku do 15 dnů.

Od 1.1.2020 platí povinné trvalé označení psů, kteří jsou chovaní na území hl. m. Prahy, mikročipem, v případě staršího psa postačí čitelné tetování, pokud bylo provedeno před datem 3.7.2011. Chovatel je dále povinen zaregistrovat svého psa do evidence MHMP registrační kartou chovatele psa do 30 dnů od označení. Ve dvou po sobě jdoucích letech následujících po registraci má chovatel úlevu na poplatku až do výše 350,- Kč.

Sazby poplatku:

 • v rodinném domě: 300,- Kč za jednoho psa, za druhého a každého dalšího psa 600,- Kč
 • v bytovém domě: 1500,- Kč za jednoho psa, za druhého a každého dalšího psa 2250,- Kč

Je-li chovatelem psa poživatel starobního a plného invalidního důchodu (jediný zdroj příjmů) je poplatek snížen na 200,- Kč

Číslo účtu 2000690389/0800, SS 1341, VS přidělí správce poplatku

 • Katrin Chalupová

  Pozice: 
  Referentka správních činností
  Kontaktní e-mail: 
  Telefon: 
  Agenda: 
  Správa místních poplatků a agenda spojená s nájmy v domu s chráněnými byty (DCHB)

Místní poplatek ze vstupného

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akce pořádá. Poplatník je povinen nejméně týden před konáním akce podat správci poplatku (ÚMČ Praha-Kunratice) Ohlášení akce a do 15 dnů po konání akce Přiznání k poplatku ze vstupného. Poplatek je splatný bez vyměření do 15 dnů po konání akce.

Sazby poplatku:

 • 10% sportovní akce
 • - 20% ostatní akce – prodejní, reklamní, kulturní akce spojené s restauračním provozem, taneční zábavy, plesy a pod.

Číslo účtu 2000690389/0800, SS 1344

 • Katrin Chalupová

  Pozice: 
  Referentka správních činností
  Kontaktní e-mail: 
  Telefon: 
  Agenda: 
  Správa místních poplatků a agenda spojená s nájmy v domu s chráněnými byty (DCHB)

 

Všechny poplatky je možné hradit i platební kartou na pokladně ÚMČ!

Občan na úřadě

Občan na úřadě na webu MVČR

 1. Evidence obyvatel, trvalý pobyt
 2. Jména a příjmení
 3. Manželství
 4. Registrované partnerství
 5. Matriky - matriční úřady
 6. Rodná čísla
 7. Cizinci (Foreigners)
 8. Státní občanství České republiky
 9. Zbraně a střelivo
 10. Ověření podpisu nebo kopie listiny
 11. Lustrace
 12. Zpřístupnění svazků a dalších archivních materiálů vzniklých činností bývalé StB
 13. Využívání archivních informací
 14. Zprostředkování kontaktu
 15. Ověřování platnosti matričních dokladů pro použití v cizině

Pokud jste nenalezli odpověď na Vaší otázku výše, podívejte se na web některého z následujících úřadů/organizací

Zobrazit více

Finanční úřad

www.financnisprava.cz

Opatovská 964/18
Praha 4-Chodov
Česká republika
Telefon: 225 289 111
CZ

Katastrální úřad pro hl.m. Prahu

www.cuzk.cz

Pod Sídlištěm 1800/9
Praha 8
Česká republika
Telefon: 284 041 111
CZ

Magistrát hl.m. Prahy

www.praha.eu

Mariánské nám. 2/2
Praha 1
Česká republika
CZ

Městská policie Praha - okrsek Kunratice č.23

www.mppraha.cz

Kostelní náměstí 34
Praha - Kunratice
Česká republika
CZ

Telefon: Služebna MČ Praha - Kunratice 244 913 093, v případě naléhavosti volejte 156

Občanské průkazy

Jílovská 1148/14
Praha 4
Česká republika
Telefon: 261 192 694
CZ

Detašované pracoviště ÚMČ Praha 4

Obvodní soud pro Prahu 4

www.justice.cz/obvodni-soud-pro-prahu-4

28. pluku 1533/29 B
Praha 10
Česká republika
CZ

Pasy

Jílovská 1148/14
Praha 4
Česká republika
Telefon: 261 192 694
CZ

Detašované pracoviště ÚMČ Praha 4

Právní poradna ve spolupráci s hl. m. Prahou (bezplatná)

www.praha.eu/studentska_pravni_poradna

Jungmannova 35/29
Praha 1
Česká republika
Telefon: 12444
CZ

 

Bezplatná právní poradna zajišťovaná Magistrátem hl. m. Prahy ve spolupráci se studenty Právnické fakulty Univerzity Karlovy je s posunutým začátkem nového semestru na vysokých školách opět otevřena. K dispozici je Pražanům v budově Magistrátu hl. m.... číst více

Pražská správa sociálního zabezpečení

www.cssz.cz

Olšanská 54/3
Praha 3
Česká republika
CZ

Úřad Městské části Praha 4

www.praha4.cz/

Antala Staška 2059/80b
Praha 4
Česká republika
CZ

Úřad práce-pracoviště sociální podpory Praha 4

www.uradprace.cz

Novodvorská 803/82 142 00
Praha 4 - Lhotka
Česká republika
Telefon: 950 178 433
CZ

Ústav sociálních služeb v Praze 4

www.uss4.cz

Podolská 208/31
Praha 4
Česká republika
Telefon: 296 320 325
CZ
Vyskočit nahoru