Jste zde

Parkování

Parkování v MČ Praha-Kunratice je na všech veřejných komunikacích ve správě hl. m. Prahy či městské části koncipované jako bezplatné.

Parkování má být primárně prováděno na vlastním či pronajatém pozemku vlastníka/provozovatele vozidla, parkování na komunikaci je strpěno v rámci obecného užívání komunikace v souladu se zákonem. Městská část v souladu s obecným užíváním pozemní komunikace nemá povinnost zajišťovat parkování občanů před jejich nemovistostmi či v těsné blízkosti, stejně jako motorista nemá právo dožadovat se konkrétního místa stání (mimo vyhrazená stání ZTP daná zákonem apod.).

Zóny placeného stání (ZPS, "modré zóny) na území městské části neexistují, neboť při jejich vzniku byly malé městské části z jejich využití direktivně vyloučeny, veškeré stání (mimo soukromé objetky a areály) je tedy zdarma, pouze lokálně s časovým omezením.

Dlouhodobým cílem MČ je postupně vyznačovat na stávajících komunikacích parkovací stání pro zajištění bezproblémového průjezdu složek IZS, svozu odpadu a dalšího zásobování, což se dotkne zejména prostoru křižovatek a jejich okolí. Ani tato místa nejsou jakkoli vyhrazena, jsou určena k obecnému užívání jak pro rezidenty, tak návštěvy, tak dojíždějící zaměstnance.

Poslední aktualizace 22. 4. 2021

Časově omezené stání

V centru Kunratic na ulici K Libuši, K Šeberáku, Kostelním náměstí a náměstí prezidenta Masaryka vč. některých přiléhajících ploch je zaveden systém časově omezeného (bezplatného) stání, které má zaručit návštěvníkům a zákazníkům služeb nalezení volného místa.

Základní provozní doba časově omezeného stání je Po - Pá 8:00 - 18:00 na max. 3 hodiny, nicméně některá místa mají provozní dobu či maximální dobu stání odlišnou podle své zamýšlené funkce. Dotčené plochy vč. parametrů viz mapu níže.
Večer od 18:00 do rána 8:00 je možné na těchto místech parkovat bez omezení, o víkendu zcela bez omezení.

Opatření bylo zavedeno kvůli potřebě uvolnit přes den nejexponovanější místa zákazníkům a návštěvníkům Kunratic, neboť ti následně odstavovali vozidla velice nebezpečným způsobem a docházelo k vzájemnému blokování vozidel a nepřístupnosti některých míst pro složky IZS. Pro celodenní stání zaměstanců či místních jsou určené jiné plochy (viz níže), přes noc a o víkendu je možné parkovat bez omezení (tj. je možné po práci v určitou hodinu přijet, zaparkovat na tříhodinovém stání a ráno odjet do práce).

Na stáních označené touto dopravní značkou (IP13b) je možné stát maximálně po dobu uvedenou na dodatkové tabulce, přičemž ve vozidle musí být
viditelně vyznačen čas příjezdu (papírový/plastový parkovací kotouč, nápis na papíru apod.), který až do odjezdu z místa nesmí řidič měnit.
Parkovací kotouče jsou běžně k sehnání ve větších supermarketech, papírnictvích, na poštách, příp. jsou i v prodeji u řezníka na náměstí prezidenta Masaryka.
V případě nevyznačení času příjezdu, jedná se o přestupek, který řeší strážníci městské policie a následně ve správním řízení magistrát hl. m. Prahy.
Kotouče jsou běžně využívány v zahraničí (Německo, Benelux, Itálie atd.), v ČR je zatím tato praxe využívána méně (např. Praha-Radotín, Horoměřice,
Františkovy lázně) ale postupně se rozšiřuje. Vybavení vozidla kotoučem se tak může motoristovi hodit napříč republikou resp. Evropou.

IP13b
Svislá dopravní značka
IP13b

Časově neomezené stání (celodenní odstavy)

V centru Kunratic je několik ploch, kde stání není omezeno dobou a je možno ji využívat k celodenímu odstavu (zaměstnání, delší návštěva atd.)

 • Plocha za radnicí u pošty - přístup z ul. Ještědská
 • Parkoviště u služebny městské policie - přístup z ul. K Libuši, vjezd je umístěn hned za označníkem autobusové zastávky Kunratická škola

V ulicích na parkovacích stání a v komunikaci bez vyznačených stání - dle obecných pravidel stání zákona o provozu na pozemních komunikacích:

 • zákaz parkování na chodnících (vč. stání na vjezdech, pokud vjezdem prochází chodník), zeleni, bahnitých plochách (jedná se často o bývalou rozježděnou zeleň)
 • zákaz parkování v křižovatkách, jejich bezprostřední blízkosti, v zatáčkách a dalších nepřehledných úsecích
 • zákaz parkování v blízkosti přechodů pro chodce a míst pro přecházení (odstup vozidla min. 4 metry od hrany přechodu)
 • zákaz zastavení, pokud vedle vozidla nezůstane průjezdní šířka alespoň 3 metry
 • tyto přestupky postihuje automaticky městská policie hl. m. Prahy, v případě opakovaného stání na zeleni jde pokuta do řádů desítek tisíc Kč se zázmamem do rejstříku přestupků - prosíme, vyvarujte se pro dobro všech zůčastněných takového jednání, parkováním na zeleni dochází i ke škodám na majetku obce

Parkování u ZŠ a MŠ

Podrobněji se zabývá problematikou dopravy do školy vč. parkování tato stránka: DOPRAVA DO ŠKOLY

Zaměstnanci ZŠ využívají parkoviště uvnitř areálu ZŠ, veřejnosti je tato plocha nepřístupná. Pro dovoz a doprovod žáků využijte parkovací stání a stání K+R vyznačená v ulicích Za Parkem, Předškolní, Vavákova (viz mapa níže).

Při pohybu v blízkosti školy a školky DBEJTE ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI a buďte ohleduplní k dalším rodičům. NEBLOKUJTE PROVOZ VYSTUPOVÁNÍM DĚTÍ ZASTAVENÍM V JÍZDNÍM PRUHU! Děkujeme za pochopení.

Stání na soukromých (pronajatých) plochách

 • Kunratická tvrz - areál hospodářských budov kunratického zámku - stání max. 3 hodiny, poté za poplatek
 • Areál Šeberák - parkoviště u restaurace Šeberák - pouze pro zákazníky areálu
 • Parkoviště OC Kunratice (u okružní křižovatky Vídeňská x Dobronická x K Libuši) - pouze pro zákazníky OC
 • IKEM - placené parkování v areálu IKEM, placené parkování v parkovacím domě (https://mapy.cz/s/fajuzenura)

Parkování na sídlištích

Obytné komplexy Zelené údolí a Flora nejsou ve správě MČ Praha-Kunratice. Správcem Flory je TSK hl. m. Prahy a správcovská spol. Urbia. Zelené údolí je v majetku hl. m. Prahy, spravuje jej magistrát. V současné době neexistuje na sídlištích krom lokálních bodů žádné systémové omezení stání.

MČ vyvíjí aktivní snahu zkapacitnit a zefektivnit systém parkování na obou sídlištích.

 • Na Floře je postupně ve vlastní režii projektováno zkapacitnění parkování na veřejných komunikacích se současným zajištěním bezpečnosti chodců, tyto projekty jsou po částech realizovány správcem komunikací TSK.
 • Pro Zelené údolí byl proveden a zpracován Fakultou dopravní ČVUT průzkum dopravy v klidu (ODKAZ zde) a je vytvářena dokumentace pro kompletní obnovu a úpravu parkování pro jeho zkapacitnění a zajištění bezpečnosti a průjezdnosti. Tato bude předána k realizaci magistrátu. (aktualizováno 18.3.2024)

Mapa parkování v Kunraticích

Vyznačené parkování v mapy.cz: https://mapy.cz/s/lacuzekanu

IP13b
Plocha u MŠ
K+R u MŠ
K+R u ZŠ
Vjezd do parkovacího domu IKEM
Parkoviště u služebny MPP
Parkoviště u pošty za úřadem
Parkoviště 3h na náměstí prezidenta Masaryka
Parkovací pás 3h v ulici Velenická u prodejny TESCO
Parkovací pruhy 3h v ulici Velenická u prodejny TESCO
Vyskočit nahoru