Jste zde

Krajina a příroda

Kunratice

Městská část Praha - Kunratice se rozkládá na ploše 809,92 ha v nadmořské výšce od 220 do 310 m. Nachází se zde celky jako les, vodoteče, rybníky, užitková zeleň, pole, otevřená prostranství, vyhlídky, park a další, přičemž Kunraticko-michelský les je jednou z největších pražských přírodních parků.

Přírodní památka - Údolí Kunratického potoka

Kunratický potok pramení u obce Vestec a do Vltavy se vlévá v Braníku před Barrandovským mostem. V Kunraticích se do něj vlévají 3 potůčky: Olšanský, Vestecký a Kateřinský. Délka povodí potoka přesahuje 18 km. Průměrný průtok činí 52-72 litrů/sec.  Kunratický potok začíná pod přelivem z Šeberáku. Velká část je tvořena korytem z betonu se dnem kamennou rovnatinou.

Od 1. září 1988 je Národním výborem  hl. m. Prahy vyhlášena část potoka o rozloze 151,99 ha přírodní památkou. Chráněné území se nachází od kunratického Horního mlýny po rybník Labuť. Předmětem ochrany jsou břehové porosty s odpovídající faunou bezobratlých živočichů a významný geologický profil u Nového hradu.

Stromy v Kunratickém lese

Původními stromy v Kunratickém lese jsou: smrk ztepitý, lípa malolistá, borovice lesní, vedle nich se nacházejí  dřeviny uměle vysazené: borovice černá, borovice vejmutovka, douglaska tisolistá, smrk pichlavý, modřín opadavý, dub červený, trnovník akát a další. Podél Kunratického potoku jsou dominantní olše šedé a olše lepkavé. Pozornost přitahují také dva exempláře sekvojce obrovského, které se nachází na území Prahy 4, jeden u restaurace U krále Václava IV. Vzácností je také metasekvoj čínká, která roste nedaleko Urešovy studánky. Největší dominantou lesa je dub zimní (36% lesa) a smrk ztepitý (23%).

V lese roste spousta dalších rostlin. Za zmínku stojí porost česneku medvědího, který se nachází nedaleko potoka. Mezi běžnými houbami, lze nalézt hřib žlotomasý, hřib hnědý, hřib smrkový, hřib borový, klouzek sličný a další.

Památné stromy

Nejstarším památným stromem Kunratic je lípa srdčitá u zadní brány zámeckého parku. Je vysoká 19m, předpokládaná doba zasazení je začátek 19. století.Dalšími stromy jsou tři budy letní v místě Na Jelenách u Kunratického lesa o výškách 17, 19, 27m. Největší obvod lze nalézt u dubu letního u křižovatky ulic U Kunratického lesa a Na Ovčíně, který je 424 cm.

Živočichové

Kromě flory se v Kunraticích nachází v hojném měřítku i fauna. Nachází se zde mnoho druhů měkkýšů, hmyzu a obratlovců. Vodní plochy jsou útočištěm mnoha ptáků, obojživelníků, savců a ryb. Z kunratických savců je nejznámější muflon, který zde byl vysazen v 60. letech minulého století. V celé Praze se mufloni nachází volně pouze v Kunraticích. Během několika let se rozrostlo na 40-50 kusů, které se  vyskytuje převážně u Thomayerovy nemocnice. V lese můžete narazit také na srnce obecného či prasete divokého.

Informace o krajině a přírodě byly čerpány z knihy Kunratice v běhu času (ISBN: 978-80-87079-31-7), která je k zakoupení na úřadu MČ Praha - Kunratice.

Vyskočit nahoru