Jste zde

Úřad MČ, agendy úřadu

Úřad městské části Praha-Kunratice

 • Postavení a působnost upravuje zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb., hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy. Působnost a činnost ÚMČ dále upravují jednotlivé zákony a ostatní právní předpisy.
 • Vztahy orgánů městské části (Starosta, Zastupitelstvo MČ, Úřad) upravuje zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.
 • Úřad MČ tvoří starosta, místostarostové, tajemník úřadu MČ a zaměstnanci městské části zařazení do Úřadu MČ. Postavení, úkoly a pravomoci úřadu MČ jsou dány zákonem č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, Statutem hlavního města Prahy a ostatními právními předpisy.

Úřad městské části Praha-Kunratice v oblasti samostatné působnosti

 • plní úkoly, které mu uložil starosta nebo zastupitelstvo městské části
 • pomáhá komisím starosty a výborům zastupitelstva MČ v jejich činnosti

Úřad městské části Praha-Kunratice v oblasti přenesené působnosti

 • vykonává státní správu ve stanoveném rozsahu

Tajemník Úřadu městské části Praha-Kunratice

 • je nadřízen všem zaměstnancům Úřadu městské části Praha-Kunratice
 • plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních předpisů
 • zabezpečuje prostřednictvím referátů plnění úkolů uložených Starostou MČ Praha-Kunratice a plnění usnesení Zastupitelstva městské části Praha-Kunratice, pokud nejsou uloženy starostovi
 • řídí a kontroluje činnost zaměstnanců Městské části Praha-Kunratice zařazených do Úřadu
 • navrhuje zastupitelstvu MČ organizační strukturu úřadu MČ a její změny
 • stanoví platy zaměstnancům Úřadu Městské části Praha-Kunratice podle zvláštních předpisů
 • za plnění uložených úkolů v oblasti samostatné i přenesené působnosti je odpovědný starostovi městské části

Agendy Úřadu MČ Praha-Kunratice

 • Projednává přestupky
 • Provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou, ověřování pravosti podpisu
 • Vydává výstupy systému Czech Point (kontaktní místo veřejné zprávy)
 • Řeší agendu trvalých pobytů
 • Rozhoduje o kácení dřevin rostoucích mimo les
 • Vydává rybářské lístky
 • Zajišťuje agendu voleb
 • Je správcem daně - poplatky ze psů, za užívání veřejného prostranství, poplatek z pobytu aj.
 • Zajišťuje pronájem hrobových míst a vede příslušnou evidenci ve smyslu zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
 • Zajišťuje správu movitého a nemovitého majetku hl.m. Prahy ve svěřené správě MČ Praha-Kunratice, včetně pronájmů bytových a nebytových prostor
 • Přijímá podněty, žádosti a jiná podání občanů
 • Zajišťuje další činnosti vyplívající z právních předpisů

Úřad městské části Praha 4

Přenesenou působnost pro území MČ Praha-Kunratice v ostatních případech vykonává Městská část Praha 4

Jedná se například o tyto agendy:

 • Vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů
 • Agenda živnostenské podnikání
 • Stavební úřad
 • Matrika
 • Sociálně-právní ochrana dětí
 • Opatrovnictví
 • A jiné další agendy (odkaz)
Vyskočit nahoru