Jste zde

Úřad MČ, agendy úřadu

Úřad městské části Praha-Kunratice

 • Postavení a působnost upravuje zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze v platném znění a Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy. Působnost a činnost dále upravují obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, právní předpisy a vyhlášky. Úřad MČ navenek vystupuje jako právní subjekt s vlastní strukturou odpovídající zajištění činnosti rozpočtové organizace.
 • Vztahy pracovníků Úřadu MČ k orgánům městské části (starosta, zastupitelstvo MČ) upravuje zákon č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze a Statutem hl. m. Prahy.
 • Úřad MČ tvoří starosta, zástupci starosty, tajemník úřadu MČ a zaměstnanci městské části zařazení do úřadu MČ. Postavení, úkoly a pravomoci úřadu MČ jsou dány zákonem č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze a Statutem hl. m. Prahy
 • Pracovně právní vztahy pracovníků úřadu MČ jsou upraveny platnými právními předpisy a pracovními náplněmi. Veškeré plnění úkolů pracovníků úřadu MČ a organizace vyplývá z pracovně právních vztahů upravených Zákoníkem práce, vnitřních směrnic a opatření.
 • Vnitřní směrnice a opatření vydává tajemník úřadu MČ.

Úřad Městské části Praha-Kunratice v oblasti samostatné působnosti

 • plní úkoly, které mu uložil starosta nebo zastupitelstvo městské části
 • pomáhá komisím starosty a výborům zastupitelstva MČ v jejich činnosti

Úřad Městské části Praha-Kunratice v oblasti přenesené působnosti

 • vykonává státní správu ve stanoveném rozsahu

Tajemník Úřadu Městské části Praha-Kunratice

 • je nadřízen všem zaměstnancům úřadu Městské části Praha-Kunratice
 • plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních předpisů
 • jmenuje po projednání se starostou svého zástupce,
 • zabezpečuje prostřednictvím referátů plnění úkolů uložených starostou MČ Praha-Kunratice a plnění usnesení Zastupitelstva Městské části Praha-Kunratice, pokud nejsou uloženy starostovi
 • řídí a kontroluje činnost zaměstnanců Úřadu Městské části Praha-Kunratice
 • navrhuje Zastupitelstvu MČ organizační strukturu Úřadu MČ a její změny
 • stanoví platy zaměstnancům Úřadu Městské části Praha-Kunratice podle zvláštních předpisů
 • za plnění uložených úkolů v oblasti samostatné i přenesené působnosti je odpovědný starostovi městské části

Pracovníci Úřadu Městské části Praha-Kunratice

 • vykonávají činnosti v oblasti samostatné a přenesené působnosti. Základní organizační jednotkou Úřadu MČ je odbor Hospodářsko správní, který se člení na referáty
 • Místní knihovna je samostatnou zvláštní organizační jednotkou

Správní obvod Praha 4 

Zajišťuje veškerou správní agendu pro MČ Praha-Kunratice

 • Stavební úřad
 • Živnostenské podnikání
 • Dávky státní sociální podpory
 • Ochrana životního prostředí
 • Matriční úřad

Ostatní správní úřady

Kompletní seznam odkaz na portál „Veřejná správa

Agendy Úřadu MČ Praha-Kunratice

 • Pronajímá hrobová místa
 • Pronajímá bytové a nebytové prostory
 • Provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
 • Vydává výstupy systému Czech Point
 • Přijímá nájemné z bytových a nebytových prostor ve vlastnictví MČ
 • Přijímá poplatky za pronájem hrobového místa a dává souhlas s uložením a vyjímáním uren a ostatků do hrobu, zajišťuje pohřbení v případech uvedených v §5 odst.1zák. o pohřebnictví
 • Přijímá poplatky za znečišťování ovzduší
 • Přijímá přihlášení k trvalému pobytu a ohlášení změny místa trvalého pobytu
 • Přijímá žádosti o kácení dřevin roustoucích mimo les
 • Přijímá žádosti o povolení k provozování výherních hracích přístrojů
 • Vybírá poplatky za rekreační pobyt
 • Vybírá poplatky za užívání veřejného prostranství
 • Vybírá poplatky ze psů
 • Vydává platební výměry na neuhrazené místní poplatky
 • Vede evidenci žádostí a vydává rybářské lístky
 • Vydává řády pro místní veřejné pohřebiště, jehož je provozovatelem
 • Přijímá a vyřizuje podněty a stížnosti občanů
 • Přijímá návrhy na vyhlášení místního referenda
 • Přijímá oznámení o shromáždění
 • Přijímá a vyřizuje oznámení, stížnosti, podněty a petice a vede jejich evidenci
 • Rozhoduje v prvním stupni ve správním řízení, pokud nadřízený orgán nebo zvláštní zákon nestanoví jinak
Vyskočit nahoru