Žádosti o informace

Rok Pořadové číslo č.j. Žádost přijata Vyřízeno Obsah žádosti Soubory ke stažení Počet stran
2017 02/2017 MC P-KU 1556/2017 05.06.2017 08.06.2017

 

Č. j.: MC P-KU 1556/2017 žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve věci seznamu právnických osob, které splňují podmínky ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, tj. právnických osob, v nichž má stát vykonávající práva společníka prostřednictvím MPSV většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby.

 

 

Dotaz ze dne 1.6.2017

podává žádost o poskytnutí informace, a to konkrétně

 

seznamu právnických osob, které splňují podmínky ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, tj. právnických osob, v nichž má stát vykonávající práva společníka prostřednictvím Vašeho ministerstva většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby.

Vyžádanou informaci o právnických osobách nám, prosíme, poskytněte alespoň v

rozsahu obchodní firma, identifikační číslo a sídlo takové právnické osoby, případně

v takovém rozsahu a formátu, který máte k dispozici.

Soubor Poskytnutá informace 1
2017 01/2017 MC P-KU 525/2017 17.02.2017 28.02.2017

Žádost o zaslání investičních plánů Městské části Praha-Kunratice pro rok 2017 (seznam stavebních projektů, které jsou plánovány na rok 2017 a budou financovány z rozpočtu MČ nebo z jiných veřejných rozpočtů.

PDF icon Žádost o poskytnutí informace Istav Media, Soubor Poskytnutí informace - investiční projekty 2017 1
2016 003/2016 MC P-KU 2026/2016 04.08.2016 08.08.2016

 

 

1) Sdělení, zda městská část uzavřela od. 1. 1. 2007 do současnosti smlouvu (např. darovací, o spolupráci), ve které budoucí stavebník poskytuje finanční plnění městské části a městská část se zavazuje poskytnout budoucímu stavebníkovi součinnost.

2) Sdělení, zda městská část uzavřela od 1. 1. 2007 do současnosti plánovací smlouvu ve smyslu § 66 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

3) Kopie smluv uvedené v bodě 1) a 2), pokud došlo k jejich uzavření.

4) Všechna správní rozhodnutí, která byla vydána v souvislosti se smlouvami v bodě 1) a 2), pokud existují. 11)

Soubor Poskytnutí informace, PDF icon Smlouva 15 001 7 00 1
2016 002/2016 01647/2016 17.06.2016 22.06.2016

Seznam všech faktur došlých Městské části Praha-Kunratice za dobu od počátku roku 2010 do konce roku 2015 včetně.

PDF icon Žádost o poskytnutí informace, Soubor Odpověď na žádost k poskytnutí informace-knihy došlých faktur, PDF icon Příl. 1 Rok 2010 hlavní a hospodářská činnost, PDF icon Příl. 2 Rok 2011 hlavní a hospodářská činnost, Soubor Příl. 3 Rok 2011 2. část hlavní činnost, Soubor Příl. 4 Rok 2011 2. část hospodářská činnost, Soubor Příl. 5 Rok 2012 hlavní činnost, Soubor Příl. 6 Rok 2012 hospodářská činnost, Soubor Příl. 7 Rok 2013 hlavní činnost, Soubor Příl. 8 Rok 2013 hospodářská činnost, Soubor Příl. 9 Rok 2014 hlavní činnost, Soubor Příl. 10 Rok 2014 hospodářská činnost, Soubor Příl. 11 Rok 2015 hlavní činnost, Soubor Příl. 12 Rok 2016 hospodářská činnost 1
2016 001/2016 00443/2016 12.02.2016 16.02.2016

Žádost o zaslání investičních plánů MČ pro rok 2016, resp. seznamu stavebních projektů, které jsou plánovány MČ na rok 2016 a budou financovány z rozpočtu MČ nebo z jiných veřejných rozpočtů.

PDF icon Žádost , Soubor Poskytnutí informace 1
2015 007/2015 MC P-KU 3182/2015 09.12.2015 16.12.2015

Žádost o poskytnutí seznamu fungujících stanic měření emisí.

Soubor Odpověd k žádosti o informace-stanice měření emisí 1
2015 006/2015 MC P-KU 3135/2015 04.12.2015 16.12.2015

Právní informační systém CODEXIS

Soubor Poskytnutí informace (právní systém CODEXIS) 1
2015 005/2015 MC P-KU 2573/2015 12.10.2015 11.11.2015

Poskytnutí podkladů, dokumentů a listin týkajících se dokumentace ke stabilizaci území IKEM.

Soubor Odpověď k žádosti - IKEM, PDF icon Příloha 1 - 3 k bodu 1.1., PDF icon Příloha 4-6 k bodu 1.2, PDF icon Příloha 7 k bodu 1.2.1, PDF icon Příloha 8 k bodu 1.2.2, PDF icon Příloha 9 k bodu 1.2.3, PDF icon Příloha 10 k bodu 1-3, PDF icon Příloha 11 k bodu 1-3, PDF icon Příloha 12 k bodu 1-4 1
2015 004/2015 MC P-KU 02055/2015 10.08.2015 13.08.2015

Dopis starosty ze dne 24.2.1997, Stanovisko MČ Praha 4-Kunratice z 24.2.1997 vč. usnesení bodu 2.4 9.schůze místní rady MČ ze dne 20.2.1997 - území IKEM

PDF icon Poskytnutí informace, PDF icon Přílohy k informaci 1
2015 003/2015 MC P-KU 01785/2015 03.07.2015 10.07.2015

Poskytnutí informace týkající se měření hluku v ul. K Verneráku v Praze-Kunraticích. Kopie Hlukového posouzení v roce 2015, kopie zpráv z jednání za období 2009-2015 a celkový fin. rozpočet vynaložený na zjištění hluku v ul. K Verneráku.

Soubor Odpověd na žádost, PDF icon Příloha č. 1 protokol měření hluku, Soubor Příloha č. 2 , Soubor Příloha č. 3, PDF icon Příloha č. 4 až 7 1
2015 002/2015 MC P-KU 01666/2015 20.06.2015 03.07.2015

Žádost o poskytnutí informace o platu a odměnách vedoucích úředníků úřadu za rok 2015 včetně jejich jména a příjmení.

Soubor 02/2015 poskytnutí informace 1
2015 001/2015 MC P-KU 01030/2015 14.04.2015 23.04.2015

Žádost o poskytnutí informace a zaslání uzavřených smluv se společnostmi TSE s.r.o., a AWK s.r.o.

Soubor Poskytnutí informace 1
2014 04 MC P-KU 02640/2014 29.10.2014 07.11.2014

Informace o ulicích MČ Praha-Kunratice, kde ke dni voleb (10.-11.října 2014) do ZMČ Praha-Kunratice a ZHMP neměla MČ Praha-Kunratice registrované žádné voliče-občany ČR.

Soubor 2014_02640_poskyt_inf_ulice.docx 1
2014 02. MC P-KU 01217/2014 14.05.2014 26.05.2014

Investiční plány pro rok 2014, seznam stavebních projektů, které jsou plánovány MČ na rok 2014 a budou financovány z rozpočtů MČ nebo z jiných veřejných rozpočtů        

PDF icon 01217_2014_businessmediacz.pdf 1
2014 01. MC P-KU 00566/2014 27.03.2014 15.04.2014

pozemky parc. č. 1540 a 2356/3 k.ú. Kunratice

PDF icon Informace parc. 1540 a 2356/3 k.ú.Kunratice 1

Stránky