Jste zde

Žádosti o informace

Rok Identifikace Obsah žádosti Soubory ke stažení Počet stran
2020 Pořadové číslo: 04/2020
č.j.: MC P-KU 0706/2020
Žádost přijata: 26.02.2020
Vyřízeno: 02.03.2020

poskytnutí smlouvy, kterou MČ Praha-Kunratice uzavřela s občanským sdružením stavebníků na

stavbu tělesa komunikace na pozemku parc. č. 2356/93, 1544/2 a 2356/94 ve vlastnictví MČ

Praha-Kunratice

PDF icon Poskytnutá informace 1
2020 Pořadové číslo: 03/2020
č.j.: MC P-KU 673/2020
Žádost přijata: 24.02.2020
Vyřízeno: 26.02.2020

Poskytnutí seznamu všech tajemníků či tajemnic, kteří působili na Úřadu naší městské části od 12.11.2000 dosud a to v následující struktuře: jméno, příjmení, titul/y, politickou příslušnost (je-li známa), funkční období, v případě, že je to relevantní tak i způsob ukončení funkce, tj. informaci o tom zda a proč byl starostou odvolán (zda se souhlasem, bez souhlasu či na návrh ředitele Magistrátu HMP), popřípadě zda ze své funkce rezignoval sám, zemřel či nesložil ve stanoveném termínu zkoušku z odborné způsobilosti.

Soubor Poskytnutá informace 1
2020 Pořadové číslo: 02/2020
č.j.:
Žádost přijata: 11.02.2020
Vyřízeno: 18.02.2020

Žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí následujících informací:

 • Kolik činí roční výnos z poplatků za psa ročně za posledních 5 kalendářních roků?
 • Kolik činí náklady na městský útulek ročně? Resp. útulek / zařízení, které zajišťuje péči o zatoulané či odložené psy a případně jiná zvířata?
 • Kdo je provozovatelem útulku?
 • Který subjekt zajišťuje pro město péči o zvířata odebraná majiteli či držiteli v případech týrání zvířat?

 

Soubor Poskytnutí informace 1
2020 Pořadové číslo: 01/2020
č.j.: MC P-KU 476/2020
Žádost přijata: 06.02.2020
Vyřízeno: 14.02.2020

V rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2020 a projektu RSP (registr stavebních projektů), který je určený na podporu stavebníků z celé ČR, Vás žádáme o zaslání investičních plánů Vašeho města, Krajského úřadu či obce pro rok 2020. Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2020-2022. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města, obce, krajského úřadu nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.

 U těchto projektů prosím uveďte:

                                         -název projekt

                                         -popis projektu

                                         -projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován)

                                         -finanční rozpočet projektu

                                         -plánovaný termín započetí projektu

                                         -předpokládaný termín výběrového řízení,

                                               popř.výherce

                                                                                          

Případně nám prosím zašlete rozpočet na rok 2020, pokud obsahuje podrobné informace k daným akcím dle bodů uvedených výše.

Soubor Poskytnutá informace-inv. plány 1
2019 Pořadové číslo: 09/2019
č.j.:
Žádost přijata: 09.09.2019
Vyřízeno: 12.09.2019

žádost o poskytnutí smlouvě na rekonstrukci části vozovky ul. Ke Hrádku uzavřenou se společností Street.

Soubor Průvodní dopis ke smlouvě, PDF icon Smlouva 19 021 3 00 1
2019 Pořadové číslo: 08/2019
č.j.: MC P-KU 2729/2019
Žádost přijata: 09.09.2019
Vyřízeno: 19.09.2019

 

 1. Jaké dodávky veřejných inženýrských sítí a po jakou dobu poskytovala firma Františka Staňka, místem podnikání K Libuši 8ú8, Praha 4-Kunratice IČ: 17023262, Městské části Praha-Kunratice po dobu trvání nájemní smlouvy z 26..1994?
 2. Jaké stavební úpravy zařízení staveniště předmětného pozemku v hodnotě 5,782.000,- Kč provedla firma Františka Staňkla, místem podnikání K Libuši 8/8, Praha 4-Kunratice, IČ 17023262, podle čl. II. bod 6. nájemní smlouvy z 26.8.1994?
 3. Jaké věci vložila firma Františka Staňka, místem podnikání K Libuši 8/8, Praha 4-Kunratice, IČ: 17023262, podle čl. IV. bod 1 nájemní smlouvy z 26.8.1994 na zařízení staveniště, na pořízení a na úpravy předmětného pozemku v celkové hodnotě 10,073.400,-  Kč?
 4. Z jakého důvodu je nájemné za pronájem předmětného pozemku společnosti STAS-STANĚK, s.r.o., se sídlem K Libuši 8, Praha 4-Kunratice, IČ: 25079986 nižší než činí obyklé nájemné, za které Městská část Praha-Kunratice pronajímá tento pozemek dalším nájemcům? Průměrná cena nájmu předmětného pozemku je o více než 21,- Kč za m2 a rok vyšší.
 5. Dále si dovoluji požádat o zaslání kompletní nájemní smlouvy z 26.8.1994 včetně všech jejích příloh.
   
Soubor 19_2729_poskyt_informace_ak.docx 1
2019 Pořadové číslo: 07/2019
č.j.:
Žádost přijata: 29.07.2019
Vyřízeno: 09.08.2019

Poskytnutí informace o souhlasu s užíváním ostatní plochy (komunikace) a informace o přesném zaměření plochy k parkování vozidel se zakreslením do mapy, doby na kterou je souhlas vydán a finanční částce, která byla zaplacena.

Soubor 2380-19_poskyt_informace_web.docx 1
2019 Pořadové číslo: 06/2019
č.j.: MC P-KU 2300/2019
Žádost přijata: 22.07.2019
Vyřízeno: 02.08.2019

 

žádost o poskytnutí kopií všech nájemních či jiných smluv, popř. jiných právních titulů (platných k 12. 7. 2019) uzavřených (upravujících vztahy) mezi městskou částí Praha - Kunratice a třetími subjekty, na jejichž základě jsou nebo mohou být na majetku (movitém i nemovitém), který se nachází ve vlastnictví či správě městské části Praha - Kunratice, umístěna reklamní sdělení či zařízení, a to bez ohledu na jejich velikost / formát; prosím o poskytnutí i těch smluv vztahujících se kvýše uvedenému reklamnímu využívání majetku ve správě městské části Praha - Kunratice, které případně městská část Praha - Kunratice uzavřela v zastoupení za hl. m. Prahu (jsou-li takové). a též poskytnutí všech případných dodatků a příloh takových smluv, případně jiných právních titulů.

Poskytnutí informace, jaký byl skutečný příjem městské části Praha - Kunratice z jednotlivých výše uvedených smluv, a to, prosím, jednotlivě za roky 2016, 2017 a 2018.

Soubor Poskytnutá informace 1
2019 Pořadové číslo: 05/2019
č.j.:
Žádost přijata: 11.07.2019
Vyřízeno: 16.07.2019

 

1. žádám o kopii projektové dokumentace stání v ulici K Verneráku 1192/6 a 1193/4.

2. žádám o sdělení, proč bylo dopravní značení parkovacích míst provedeno pouze před č.p 1192/6

a 1193/4 a nebylo provedeno v celé ulici K Verneráku

3. žádám o kopii dokumentace, na základě které bylo schváleno umístění nebezpečných betonových květináčů na místě parkovacího stání

Soubor 19-2224 poskytnutá informace 1
2019 Pořadové číslo: 04/2019
č.j.: MC P-KU 2095/2019
Žádost přijata: 26.06.2019
Vyřízeno: 08.07.2019

Žádám o kopii projektové dokumentace parkovacích stání v ulici K Verneráku před domy č.p. 1192/6 a 1193/4. Zároveň Vás žádám o vysvětlení, proč bylo změněno dopravní značení parkovacích míst před již zmíněnými domy bez předchozího upozornění a projednání. Pokud bylo značení nelegální, tak žádám o vysvětlení, kdo a proč tak učinil a jak je možné, že to bylo několik let bez povšimnutí. Na daném místě nikdy nebyla způsobena žádná dopravní nehoda, pokud vím a parkování zde nebylo pro nikoho nebezpečné. Co naopak za nebezpečné považuji, je umístění pevné překážky v podobě betonových květináčů na místa vyhrazená k parkování. A proto dále žádám o kopii dokumentace, kde je betonová překážka označena a odůvodněna. A v neposlední řadě Vás žádám o odůvodnění jednání obce v podobě rušení parkovacích stání v jednoznačný neprospěch svých obyvatel, kteří mají problém zaparkovat v místě svého bydliště. Na vině jsou klienti restaurace Lokál a obyvatelé Středočeského kraje, kteří považují ulici K Verneráku a okolí všech zastávek MHD v Kunraticích za neplacené parkoviště P+R.

Soubor 19-2095 poskytnutá informace 1
2019 Pořadové číslo: 03/2019
č.j.: MC P-KU 1660/2019
Žádost přijata: 15.05.2019
Vyřízeno: 02.09.2019

 

 1. předložení veškerých nákladů spojených s výstavbou měříčů rychlosti v ulici K Verneráku vč. ceny radarů.
 2. předložení statistických záznamů z měřičů rychlostí v ulici K Verneráku za období:
 1. první týden po zprovoznění měřičů rychlosti
 2. týden od 27.5 do 2.6.2019
 1. vyjádření, k čemu statistické záznamy slouží a jak jsou vyhodnocovány
   
Soubor Poskytnutá informace, PDF icon Příloha 1 - náklady , PDF icon Příloha 2 - statistika směr Chodov, PDF icon Příloha 3 - statistika směr Kunratice 2
2019 Pořadové číslo: 02/2019
č.j.: MC P-KU 1129/2019
Žádost přijata: 04.04.2019
Vyřízeno: 15.04.2019

 

 1. Jak je možné, že soukromý subjekt staví na veřejném pozemku?
 2. Kdy a jakým způsobem byli o stavbě „Trafocafé“ informováni kunratičtí občané?
 3. Jak dlouho trvá a ještě bude trvat zábor z důvodu stavby a jakou sumu finančníchprostředků do rozpočtu za něj MČ Kunratice získá?
 4. Jakým způsobem bude MČ Kunratice řešit pěší průchod kolem Trafocafé?
 5. Jelikož je stavba na veřejném pozemku, prosím, bud o zaslání dokumentace projektu, nebo případně o možnost do dokumentace nahlédnout.
   
Soubor Poskytnutá informace 2
2019 Pořadové číslo: 01/2019
č.j.: MC P-KU 1129/2019
Žádost přijata: 04.04.2019
Vyřízeno: 15.04.2019

 

 1. Jak je možné, že soukromý subjekt staví na veřejném pozemku?
 2. Kdy a jakým způsobem byli o stavbě „Trafocafé“ informováni kunratičtí občané?
 3. Jak dlouho trvá a ještě bude trvat zábor z důvodu stavby a jakou sumu finančníchprostředků do rozpočtu za něj MČ Kunratice získá?
 4. Jakým způsobem bude MČ Kunratice řešit pěší průchod kolem Trafocafé?
 5. Jelikož je stavba na veřejném pozemku, prosím, bud o zaslání dokumentace projektu, nebo případně o možnost do dokumentace nahlédnout.
   
Soubor Poskytnuta informace 1
2018 Pořadové číslo: 01/2018
č.j.: MC P-KU 1749/2018
Žádost přijata: 07.06.2018
Vyřízeno: 08.06.2018

Poskytnutí informace o počtu voličů a o počtu vydaných a nedoručených voličských průkazů pro přímou volbu prezidenta v roce 2018 ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (I.kolo) a ve dnech 26. a 27.ledna (II. kolo) formou vyplnění dotazníku.

Soubor Poskytnutá informace přímá volba prezidenta 2018 2
2017 Pořadové číslo: 07/2017
č.j.: MC P-KU 03589/2017
Žádost přijata: 27.11.2017
Vyřízeno: 20.12.2017

Žádost o poskytnutí/zpřístupnění počtu voličů, kteří hlasovali ve Volbách do PSP ČR, konaných 20.-21.10.2017 na území hlavního města Prahy, a kteří se zúčastnili hlasování na základě voličských průkazůl. Přehled s počty těchto voličů prosím celkem za volební území Městské části Praha-Kunratice.

Odpověď:

viz příloha

Soubor Poskytnutí informace - počet voličů na vol. průkaz PSP ČR 1

Stránky

Vyskočit nahoru