Jste zde

Registr oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb.

Zákon o střetu zájmů

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost podávat oznámení o

  • vykonávaných činnostech,
  • majetku,
  • příjmech a závazcích.

Novelizace

Novelizace přinesla s účinností od 1. 9. 2017 následující změny:

  • vytvoření centrálního registru oznámení v režii Ministerstva spravedlnosti
  • stanovení povinnosti veřejného funkcionáře podat oznámení na začátku funkce
  • úprava systému správního trestání přestupků spáchaných v oblasti střetu zájmů
  • úprava systému správního trestání přestupků spáchaných v oblasti střetu zájmů

Kdo je veřejný funkcionář

Veřejnými funkcionáři MČ Praha-Kunratice jsou veřejní funkcionáři tzv. „politici“ (podle § 2 odst. 1 zákona o střetu zájmů) – starosta a zástupce starostky.

Centrální registr oznámení (dále jen registr)

Centrální registr oznámení spravuje Ministerstvo spravedlnosti. Registr obsahuje veškerá oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech a závazcích podaná veřejnými funkcionáři. Registr vede Ministerstvo spravedlnosti v elektronické podobě.

Oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech a závazcích podávají veřejní funkcionáři elektronicky vyplněním příslušného formuláře na stránkách ministerstva spravedlnosti: http://cro.justice.cz.

Nahlížení do registru

Každý má právo na základě žádosti bezplatně nahlížet do registru. Na oznámení evidovaná v centrálním registru oznámení má právo nahlížet kdokoliv ze strany veřejnosti.

Na oznámení veřejných funkcionářů může veřejnost nahlížet až po předchozí žádosti adresované Ministerstvu spravedlnosti, které tyto žádosti uchovává po dobu pěti let ode dne jejich podání.

Žádost o nahlížení musí obsahovat v případě fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a v případě právnické osoby obchodní firmu nebo název, identifikační číslo osoby a sídlo, a údaje o fyzické osobě, která jedná v zastoupení právnické osoby, a její oprávnění jednat v zastoupení právnické osoby. Žádost musí dále obsahovat jméno, popřípadě jména a příjmení veřejného funkcionáře, nebo funkci veřejného funkcionáře a právnickou osobu nebo její orgán nebo organizační složku, ve které veřejný funkcionář působí. Žádost lze podat:

  • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,
  • elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny správce registru oznámení, nebo
  • elektronicky prostřednictvím datové schránky

Po ověření žádosti udělí Ministerstvo spravedlnosti žadateli uživatelské jméno a přístupové heslo, které bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne obdržení žádosti, doručí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou žadatele, prostřednictvím elektronické pošty nebo prostřednictvím datové schránky žadatele. Uživatelské jméno a přístupové heslo do registru oznámení jsou platné po dobu 6 měsíců ode dne jejich prvního použití. Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru oznámení je zakázáno.

 

Vyskočit nahoru