Registr oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb.

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění (dále jen „zákon“), ukládá veřejným funkcionářům uvedeným v zákoně předkládat oznámení o činnostech (§ 9), oznámení o majetku (§ 10), oznámení o příjmech, darech a závazcích (§ 11) nebo negativní oznámení (§ 12 odst. 2) příslušnému evidenčnímu orgánu, a to ve lhůtách stanovených tímto zákonem po celou dobu výkonu funkce. Evidenční orgán zabezpečuje podle § 14 zákona vedení registru těchto oznámení.

Tajemník MČ - Praha - Kunratice je evidenčním orgánem, který vede registr oznámení.

Podle § 13 odst. 2 zákona má každý právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru oznámení a pořizovat si z něj opisy a výpisy (evidenční orgán neposkytuje fotokopie oznámení). Na základě písemné žádosti lze nahlížet 

  1. osobně u evidenčního orgánu do listinné podoby registru oznámení veřejných funkcionářů, nebo
  2. v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, a to po udělení uživatelského jména a přístupového hesla evidenčním orgánem.

Podle § 13 odst. 3 zákona musí písemná žádost obsahovat jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a údaj o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.

Žádost lze podat

  1. osobně u evidenčního orgánu,
  2. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo
  3. elektronicky do elektronické podatelny evidenčního orgánu.

Podle § 13 odst. 6 zákona má každý právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu, který registr vede, skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámení evidovaných v registru. Oznámení je možné podat písemně nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Evidenční orgán do 30 dnů ode dne obdržení sdělení písemně oznámí tomu, kdo sdělení podal, jak bylo s jeho sdělením naloženo; pokud bylo sdělení učiněno v elektronické podobě, lze odpovědět též tímto způsobem.

Zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů