Jste zde

Informace o zpracování osobních údajů fyzických osob (GDPR) v Městské části Praha-Kunratice

Dne 25. 5. 2018 vstupuje v účinnost Nařízení (EU) 2016/679 GDPR, které se zabývá zpracováním osobních údajů fyzických osob a nastavuje pravidla pro jejich zpracování jsme jako správci povinni informovat o vašich právech z hlediska ochrany osobních údajů a také o účelu zpracování poskytnutých osobních údajů.

Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 má subjekt údajů v oblasti zpracování osobních údajů např. tato práva:

  • Právo na výmaz (zapomenutí) – Vaše osobní údaje budou vymazány s výjimkou údajů nezbytných pro plnění právní povinnosti, údajů nezbytných pro obhajobu právních nároků či údajů nezbytných pro ochranu veřejných zájmů.
  • Právo na přístup (seznámení s údaji, které o Vás máme) – pokud o to požádáte, může Vám být poskytnut přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme s výjimkou případů, kdy by mohlo dojít k předání osobních údajů jiných osob.
  • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů – můžete kdykoliv vznést námitku, která bude projednána odpovídajícím způsobem tak, aby nedošlo k poškození Vašich zájmů.
  • Právo aktualizovat své osobní údaje tak, aby jejich neaktuální verze Vám nezpůsobila újmu – zajistíme aktualizaci Vašich osobních údajů na základě Vašeho podnětu.

Přístup k Vašim osobním údajům má omezený okruh oprávněných osob, jejichž přístup je regulován jednak technickými a jednak administrativními opatřeními.

Podrobnější informace o zpracování osobních údajů subjektů lze získát na našich webových stránkách viz odkaz na www Vnitřní Směrnice na ochranu osobních údajů a Přehled plnění právních povinnosti MČ jako správce.

V případě dotazů k GDPR kontaktujte pověřence DPO pro Městskou část Praha-Kunratice na:
Kancelář pověřence ochrany osobních údajů (DPO)
Operátor ICT a.s.
Dělnická 213/12
170 00 Praha 7 - Holešovice

email: dpo@operatorict.cz
telefon: +420 246 030 971

Sdělení o jmenování pověřence

---------------------------------------

Jitka Voříšková

tajemnice ÚMČ Praha-Kunratice

V Praze dne 25.5.2018

Vyskočit nahoru