Jste zde

Výbory Zastupitelstva MČ

Jednací řád výborů zastupitelstva MČ Praha - Kunratice

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Jednací řád výborů ZMČ Praha-Kunratice upravuje způsob přípravy a svolání, jednání a rozhodování výborů ZMČ.
 2. O otázkách neupravených tímto jednacím řádem, popř. dalších zásadách jednání rozhodují výbory v mezích určených kompetencemi dle ustanovení zákona o HMP a vymezením působnosti dle rozhodnutí ZMČ. Okruh činností výboru finančního a kontrolního je vymezen § 78, odst. 4 a 5 zákona o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. v platném znění.
 3. Tímto jednacím řádem se řídí postavení a jednání všech výborů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice (dále jen „výbor“), není-li tímto jednacím řádem pro jednotlivé výbory stanoveno jinak.
 4. Výbory zřizuje Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice (dále jen „Zastupitelstvo“) jako své poradní orgány pro jednotlivé úseky své činnosti.
 5. ZMČ stanoví počet členů výborů tak, aby byl vždy lichý (§ 77, odst. 4 zákona 131/2000  Sb.). Kontrolní a finanční výbor je vždy minimálně pětičlenný.
 6. Zastupitelstvo na návrh starosty (dále jen „starosta“) volí předsedu výboru z řad členů Zastupitelstva, členy výboru z řad členů Zastupitelstva a občanů a tajemníka výboru z řad zaměstnanců MČ Praha-Kunratice zařazených do Úřadu MČ Praha-Kunratice.
 7. Výbory plní úkoly stanovené tímto jednacím řádem nebo úkoly, kterými je pověří Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice nebo starosta MČ. Starosta může ukládat úkoly výborům jen v rozsahu své působnosti svěřené mu zákonem nebo Zastupitelstvem MČ Praha-Kunratice.
 8. Výbory ze své činnosti odpovídají Zastupitelstvu, starostovi odpovídají jen v rámci jemu vymezené působnosti.
 9. Výbory spolupracují se starostou.
 10. Členy finančního a kontrolního výboru nemohou být starosta, zástupce starosty, tajemník ÚMČ ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce pro MČ Praha-Kunratice.
 11. Výbory předkládají 1x ročně Zastupitelstvu zprávu o své činnosti.

Čl. 2
Jednání výborů

 1. Jednání jednotlivých výborů jsou neveřejná.
 2. Výbory se schází dle potřeby.
 3. Jednání jednotlivých výborů svolává tajemník výboru na pokyn předsedy výboru, který určuje místo a čas jednání výboru.
 4. Jednání jednotlivých výborů řídí jeho předseda, nebo jím pověřený člen výboru (dále jen „předsedající“). Předsedající navrhuje pořad jednání a způsob projednání jednotlivých bodů pořadu. Každý člen výboru může navrhnout doplnění nebo změnu pořadu jednání.
 5. Členové výboru jsou povinni se zúčastnit každého jednání výboru. Nemůže-li se člen výboru zúčastnit jeho jednání, oznámí předem předsedovi důvod své nepřítomnosti, případně i své stanovisko k projednávané záležitosti. Toto stanovisko však nenahrazuje hlasování. Za člena výboru nemůže hlasovat někdo jiný. Členství ve výboru je nezastupitelné.
 6. Překročí-li počet absencí u člena výboru 33%, oznámí tuto skutečnost předseda výboru ZMČ současně s návrhem řešení.
 7. Jednání výboru se mohou zúčastnit členové Zastupitelstva, kteří nejsou jeho členy. Tito členové Zastupitelstva mají při jednání hlas poradní, musí jim však být uděleno slovo, pokud o to požádají.
 8. Výbory mohou přizvat na jednání výboru ředitele organizací a vedoucí zařízení založených a zřízených MČ Praha-Kunratice, tajemníka ÚMČ Praha-Kunratice. Tyto osoby nemohou zasahovat do jednání výboru, nejsou-li k tomu vyzvány předsedajícím.
 9. Na jednání výboru se pořizuje prezenční listina s vlastnoručním podpisem každého účastníka, která tvoří přílohu zápisu z jednání výboru.
 10. K otázkám projednávaným výborem přijímá výbor stanoviska jako podklad pro jednání Zastupitelstva a Porady starostky a to formou zápisu.
 11. Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K přijetí usnesení výboru je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jeho členů (§ 77, odst. 5 zák. č. 131/2000 Sb o HMP).
 12. Zápis výborů vyhotovuje tajemník výboru písemně a podepisuje jej předseda výboru, tajemník a určený ověřovatel.
 13. Zápis, jehož součástí je prezenční listina, předkládá tajemník výboru starostovi MČ Praha-Kunratice do 7 dnů od jednání výboru. Tajemník výboru předá podepsaný zápis členům výboru na příštím zasedání výboru.
 14. Personální změny ve výboru schvaluje zastupitelstvo formou usnesení.
 15. Návrhy na personální změny ve výboru může předkládat k projednání předseda výboru.
 16. Člen výboru u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a vydání stanoviska k určité záležitosti mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného či pro osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona či plné moci, je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání výboru předsedovi výboru, který rozhodne o tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a vydání stanoviska v této záležitosti z důvodů podjatosti.
 17. Člen výboru, který není zároveň členem zastupitelstva je povinen podepsat „Prohlášení mlčenlivosti,“ týkající se ochrany osobních údajů, které tvoří přílohu toto jednacího řádu.
 18. Člen výboru je povinen zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám o skutečnostech, se kterými se seznámil při činnosti výboru, pokud je povinnost mlčenlivosti upravena zvláštním právním předpisem.
 19. Osoby uvedené v čl. 2, bod 17 jsou povinny podepsat „Prohlášení mlčenlivosti“, týkající se ochrany osobních údajů, které tvoří přílohu tohoto jednacího řádu, do té doby se nemohou účastnit jednání výboru.

Čl. 3
Finanční výbor

 1. Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky MČ Praha-Kunratice.
 2. Plní další úkoly, jimiž jej pověřilo Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice.

Čl. 4
Kontrolní výbor

 1. Kontroluje plnění usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice.
 2. Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a komisemi ZMČ Praha-Kunratice a ÚMČ Praha-Kunratice na úseku samostatné působnosti.
 3. Plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo ZMČ.

Čl.5
Účinnost

 1. Tento jednací řád výborů zastupitelstva MČ Praha-Kunratice nabývá účinnosti dnem 4.2.2019, (usnesením zastupitelstva č. 3.6/2) a v plném znění nahrazuje jednací řád ze dne 5.11.2018.

Ing. Lenka   A l i n č o v á
starostka MČ Praha-Kunratice

PřílohaVelikost
Soubor 2019-02-04_jednaci_rad_vyboru.docx18.48 KB
Vyskočit nahoru