Jste zde

Formuláře a žádosti

Řešíte-li nějakou životní situaci a nenaleznete zde požadované informace, zkuste se také podívat do sekce Jak si zařídit >> zde <<

Název
Registrace hosta komise Starostky MČ Praha-Kunratice

Pro osobní přednesení záležitosti/problematiky na zvolené komisi je třeba se registrovat minimálně 2 pracovní dny před jejím předpokládaným konáním. Tajemník komise následně (vzhledem k existujícímu programu) určí, na které jednání se můžete jako host dostavit.
Formuláře zasílejte vyplněné na info@praha-kunratice.cz nebo doručte do podatelny ÚMČ Praha-Kunratice. Podněty pro jednání komisí zasílejte kdykoli na info@praha-kunratice.cz

Zábory veřejného prostranství, reklamní zařízení, výkopové práce
Přihlašování psů, místní poplatek ze psů
Hřbitov
Ubytovací činnost
Ohlášení akce, místní poplatek ze vstupného
Poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb. a 123/1998 Sb.
Kácení dřevin

Pokud řešíte kácení kvůli stavebnímu záměru ve fázi jeho posuzování či povolování, podejte žádost o stanovisko. Pokud nemá kácení vazbu na další řízení, podejte žádost o rozhodnutí.
K dispozici jsou soubory pro elektronické vyplnění (docx) i k tisku (pdf).
Více  v odkazu zde: Kácení dřevin rostoucích mimo les

Žádost o uzavření nájemní smlouvy do objektu Chráněné byty v objektu čp. 1435/26a v ul. K Zeleným domkům, Praha 4-Kunratice
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha-Kunratice

O dotaci mohou požádat právnické osoby, které mají splněny povinnosti vyplývající z §21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Vzor žádosti o dotaci z rozpočtu MČ - možno editovat soubor elektronicky (docx) či vpisovat ručně do vytištěného (pdf). K podání vytištěné s podpisem nebo pomocí datové schránky s elektronickým podpisem.

O podporu lze žádat v průběhu celého roku, a to v oblastech:
•    kultury, vzdělávání a volnočasových aktivit
•    sportovních aktivit
•    sociální
•    životního prostředí a udržitelného rozvoje

Při posuzování žádosti o dotaci se zohledňují zejména následující kritéria:
•    Společenský přínos podporovaných aktivit (především pro sociální projekty)
•    Podporovaná činnost přispívá k výchově a vzdělání v rámci kulturních, sportovních a volnočasových aktivit
•    Posiluje zapojení občanů do veřejného života
•    Buduje kladné mezilidské vztahy ve společnosti
•    Činnosti organizace má přínos pro širokou veřejnost, nejen pro vlastní členstvo
•    Aktivní zapojení spolků/žadatelů při zajištění kulturních, sportovních a společenských akcí pořádaných MČ, vzájemná spolupráce
•    Podporovaná činnost propaguje MČ Praha Kunratice, posiluje kladný vztah k městu a historickému povědomí

Při posuzování žádosti se dále přihlíží ke způsobu využití dotace v předchozích letech. Poskytnutí dotace je realizováno prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy. V odůvodnění žádosti zohledněte přínos projektu pro MČ Praha-Kunratice
Výše požadované dotace musí být řádně zdůvodněná a úměrná jak celkovým nákladům žadatele, tak přínosu podporované aktivity pro MČ Praha-Kunratice.
 

Vyskočit nahoru