Jste zde

Místní poplatek ze psů

Každý, kdo se stane chovatelem psa, je povinen oznámit tuto skutečnost do 15 dnů na ÚMČ Praha-Kunratice (správce poplatku). Po vyplnění Přihlášky k místnímu poplatku ze psů mu bude vydána evidenční známka pro psa. Poplatek za psa se platí od 3 měsíců stáří štěněte. Poplatek je splatný bez vyměření do 31. 3. každého kalendářního roku. U poplatku vyššího než 400,- Kč lze platit ve dvou stejných splátkách a to do 31.3. a 31.8. Nastala-li skutečnost, která má za následek změnu nebo zánik poplatkové povinnosti, je chovatel povinen tyto skutečnosti písemně nahlásit formulář Odhlášení pes správci poplatku do 15 dnů

Od 1.1.2005 platí povinné trvalé označení psů, kteří jsou chovaní na území hl. m. Prahy, mikročipem nebo tetováním. Chovatel je dále povinen zaregistrovat svého psa do evidence MHMP Registrační kartou chovatele psa do 30 dnů od označení. Ve dvou po sobě jdoucích letech následujících po registraci má chovatel úlevu na poplatku až do výše 350,- Kč.

Sazby poplatku:

  • v rodinném domě: 300,- Kč za jednoho psa, za druhého a každého dalšího psa 600,- Kč
  • v bytovém domě: 1500,- Kč za jednoho psa, za druhého a každého dalšího psa 2250,- Kč

Je-li chovatelem psa poživatel starobního a plného invalidního důchodu (jediný zdroj příjmů) je poplatek snížen na 200,- Kč

Číslo účtu 2000690389/0800, SS 1341, VS přidělí správce poplatku

Vyřizuje: 
krejcovad
Poplatek: 
Ano
gotop