Jste zde

12.3.2015

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení prac. místa - právník/právnička

Městská část Praha-Kunratice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice právník/právnička

v odboru hospodářsko správním

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 

Městská část Praha – Kunratice - Úřad Městské části Praha-Kunratice
zastoupená tajemnicí Úřadu městské části Praha-Kunratice
vyhlašuje dne 12.3.2015 výběrové řízení na obsazení pracovního místa
právník/právnička – přestupky, služebnosti v odboru hospodářsko správním
Pravděpodobný nástup:      po vyhodnocení výběrového řízení dle dohody, předpoklad

k 1.5.2015

Pracovní poměr na dobu neurčitou s 3 měsíční zkušební dobou

Pracovní úvazek: 40,0 hod/týdně

se zařazením do Úřadu městské části Praha 4-Kunratice, s místem výkonu práce Praha-Kunratice, v platové třídě dle katalogu prací NV č. 222/2010 Sb., v platném znění a NV č. 74/2009 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platové třídě 10.
Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů v platném znění:
 1. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 2. občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
 3. způsobilost k právním úkonům,
 4. bezúhonnost.

Požadované vzdělání:

 1. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo
 Požadované znalosti a dovednosti:
 • znalost právních předpisů územní samosprávy (zejména zák. č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze) a právních předpisů na úseku veřejné správy a souvisejících právních vztahů
 • orientace v zákoně č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • orientace v zákoně č- 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
 • orientace v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • komunikativnost a umění jednat s lidmi, samostatnost, zodpovědnost, rozhodnost, vysoká psychická odolnost
 • vítána praxe v obdobné pozici ve veřejné správě
 • znalost práce na PC (Word, Excel, Internet, Outlook) podmínkou
 • schopnost analyticky a koncepčně uvažovat
 • řidičský průkaz výhodou
 • časová flexibilita
 • komunikační dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
Náležitosti přihlášky podle §  7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů v platném znění jsou:
 • jméno, příjmení, titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana),
 • telefonický kontakt,
 • datum a podpis.

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů v platném znění, nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 • originál (případně úředně ověřenou kopii) výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením.
 • úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášky s požadovanými doklady je nutno zaslat nejpozději do 15. 4.. 2015 na adresu:

Městská část Praha-Kunratice

Úřad městské části Praha - Kunratice,

K Libuši 7/10

148 00 Praha 4 - Kunratice

obálku označit slovy: „Výběrové řízení – právník

Kontakt:

Telefon   244 102 222 (pí Voříšková)  

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo neuzavřít pracovní poměr s žádným z uchazečů nebo výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu.

Sjednaný druh práce:

 • Kompletně zajišťuje na základě zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, v platném znění  přestupkovou agendu  a vede agendu s tím spojenou.
 • Vede správní řízení ve věci ukládání pokut podle zák. č. 379/2005 Sb. (alkohol, tabák.výr. nezletilým) v platném znění.
 • Řeší ostatní přestupky a správní řízení v oblasti životního prostředí.
 • Připravuje výpisy z evidence přestupků pro orgány činné v trestním řízení a pro účely občansko-správní pro PČR, soudy, státní zastupitelství apod.
 • Připravuje stanoviska Policii ČR k žádostem o zbrojní průkaz.
 • Vede kompletní agendu související se zřízením věcného břemene (služebností inženýrských sítí) a zabezpečuje související agendu, spojenou s přípravou a uzavíráním těchto smluv včetně následné fakturace a přípravy podkladů na KN.
 • Na základě pokynů starosty připravuje Záměry pronajmout, směnit nebo prodat majetek
 • Připravuje podklady na pronájem svěřeného majetku.
 • Zpracovává návrhy smluv darovacích, veřejnoprávních, o výpůjčce, nájemních aj. dle zadání nadřízeného
 • Sleduje stav pohledávek, zpracovává a zasílá upomínky na nezaplacené nájemné a penalizaci.
 • Zajišťuje agendu vymáhání pohledávek a nedoplatků a podává návrhy na výkon rozhodnutí (daňovou exekuci).
 • Zajišťuje výkon funkce veřejného opatrovníka.
 • Vyřizuje záležitosti, týkající se katastrálního území městské části, vyjadřuje se k dělení a scelování parcel.
 • Účastní se na jednáních a poskytuje součinnost při majetkoprávních řízeních o pozemcích a při zajišťování podkladů
 • Provádí právní poradenskou činnost pro zaměstnance úřadu.
 • Sleduje novelizace a změny zákonů a poskytuje jejich výklad zaměstnancům, jichž se případné změny dotknou.
 • Spolupráce na přípravě zadávání a kontrole veřejných zakázek.
 • Posuzuje, zda vydávané nařízení, směrnice, návrhy usnesení ZMČ a další dokumenty neodporují platnému právnímu řádu.

V Praze dne 12.3.2015

……………………………………………….

tajemnice Úřadu městské části Praha - Kunratice

    Jitka Voříšková

Vyskočit nahoru