Jste zde

Žádosti o informace

Rok Identifikace Obsah žádosti Soubory ke stažení Počet stran
2019 Pořadové číslo: 07/2019
č.j.:
Žádost přijata: 29.07.2019
Vyřízeno: 09.08.2019

Poskytnutí informace o souhlasu s užíváním ostatní plochy (komunikace) a informace o přesném zaměření plochy k parkování vozidel se zakreslením do mapy, doby na kterou je souhlas vydán a finanční částce, která byla zaplacena.

Soubor 2380-19_poskyt_informace_web.docx 1
2019 Pořadové číslo: 06/2019
č.j.: MC P-KU 2300/2019
Žádost přijata: 22.07.2019
Vyřízeno: 02.08.2019

 

žádost o poskytnutí kopií všech nájemních či jiných smluv, popř. jiných právních titulů (platných k 12. 7. 2019) uzavřených (upravujících vztahy) mezi městskou částí Praha - Kunratice a třetími subjekty, na jejichž základě jsou nebo mohou být na majetku (movitém i nemovitém), který se nachází ve vlastnictví či správě městské části Praha - Kunratice, umístěna reklamní sdělení či zařízení, a to bez ohledu na jejich velikost / formát; prosím o poskytnutí i těch smluv vztahujících se kvýše uvedenému reklamnímu využívání majetku ve správě městské části Praha - Kunratice, které případně městská část Praha - Kunratice uzavřela v zastoupení za hl. m. Prahu (jsou-li takové). a též poskytnutí všech případných dodatků a příloh takových smluv, případně jiných právních titulů.

Poskytnutí informace, jaký byl skutečný příjem městské části Praha - Kunratice z jednotlivých výše uvedených smluv, a to, prosím, jednotlivě za roky 2016, 2017 a 2018.

Soubor Poskytnutá informace 1
2019 Pořadové číslo: 05/2019
č.j.:
Žádost přijata: 11.07.2019
Vyřízeno: 16.07.2019

 

1. žádám o kopii projektové dokumentace stání v ulici K Verneráku 1192/6 a 1193/4.

2. žádám o sdělení, proč bylo dopravní značení parkovacích míst provedeno pouze před č.p 1192/6

a 1193/4 a nebylo provedeno v celé ulici K Verneráku

3. žádám o kopii dokumentace, na základě které bylo schváleno umístění nebezpečných betonových květináčů na místě parkovacího stání

Soubor 19-2224 poskytnutá informace 1
2019 Pořadové číslo: 04/2019
č.j.: MC P-KU 2095/2019
Žádost přijata: 26.06.2019
Vyřízeno: 08.07.2019

Žádám o kopii projektové dokumentace parkovacích stání v ulici K Verneráku před domy č.p. 1192/6 a 1193/4. Zároveň Vás žádám o vysvětlení, proč bylo změněno dopravní značení parkovacích míst před již zmíněnými domy bez předchozího upozornění a projednání. Pokud bylo značení nelegální, tak žádám o vysvětlení, kdo a proč tak učinil a jak je možné, že to bylo několik let bez povšimnutí. Na daném místě nikdy nebyla způsobena žádná dopravní nehoda, pokud vím a parkování zde nebylo pro nikoho nebezpečné. Co naopak za nebezpečné považuji, je umístění pevné překážky v podobě betonových květináčů na místa vyhrazená k parkování. A proto dále žádám o kopii dokumentace, kde je betonová překážka označena a odůvodněna. A v neposlední řadě Vás žádám o odůvodnění jednání obce v podobě rušení parkovacích stání v jednoznačný neprospěch svých obyvatel, kteří mají problém zaparkovat v místě svého bydliště. Na vině jsou klienti restaurace Lokál a obyvatelé Středočeského kraje, kteří považují ulici K Verneráku a okolí všech zastávek MHD v Kunraticích za neplacené parkoviště P+R.

Soubor 19-2095 poskytnutá informace 1
2019 Pořadové číslo: 03/2019
č.j.: MC P-KU 1660/2019
Žádost přijata: 15.05.2019
Vyřízeno: 02.09.2019

 

 1. předložení veškerých nákladů spojených s výstavbou měříčů rychlosti v ulici K Verneráku vč. ceny radarů.
 2. předložení statistických záznamů z měřičů rychlostí v ulici K Verneráku za období:
 1. první týden po zprovoznění měřičů rychlosti
 2. týden od 27.5 do 2.6.2019
 1. vyjádření, k čemu statistické záznamy slouží a jak jsou vyhodnocovány
   
Soubor Poskytnutá informace, PDF icon Příloha 1 - náklady , PDF icon Příloha 2 - statistika směr Chodov, PDF icon Příloha 3 - statistika směr Kunratice 2
2019 Pořadové číslo: 02/2019
č.j.: MC P-KU 1129/2019
Žádost přijata: 04.04.2019
Vyřízeno: 15.04.2019

 

 1. Jak je možné, že soukromý subjekt staví na veřejném pozemku?
 2. Kdy a jakým způsobem byli o stavbě „Trafocafé“ informováni kunratičtí občané?
 3. Jak dlouho trvá a ještě bude trvat zábor z důvodu stavby a jakou sumu finančníchprostředků do rozpočtu za něj MČ Kunratice získá?
 4. Jakým způsobem bude MČ Kunratice řešit pěší průchod kolem Trafocafé?
 5. Jelikož je stavba na veřejném pozemku, prosím, bud o zaslání dokumentace projektu, nebo případně o možnost do dokumentace nahlédnout.
   
Soubor Poskytnutá informace 2
2019 Pořadové číslo: 01/2019
č.j.: MC P-KU 1129/2019
Žádost přijata: 04.04.2019
Vyřízeno: 15.04.2019

 

 1. Jak je možné, že soukromý subjekt staví na veřejném pozemku?
 2. Kdy a jakým způsobem byli o stavbě „Trafocafé“ informováni kunratičtí občané?
 3. Jak dlouho trvá a ještě bude trvat zábor z důvodu stavby a jakou sumu finančníchprostředků do rozpočtu za něj MČ Kunratice získá?
 4. Jakým způsobem bude MČ Kunratice řešit pěší průchod kolem Trafocafé?
 5. Jelikož je stavba na veřejném pozemku, prosím, bud o zaslání dokumentace projektu, nebo případně o možnost do dokumentace nahlédnout.
   
Soubor Poskytnuta informace 1
2018 Pořadové číslo: 01/2018
č.j.: MC P-KU 1749/2018
Žádost přijata: 07.06.2018
Vyřízeno: 08.06.2018

Poskytnutí informace o počtu voličů a o počtu vydaných a nedoručených voličských průkazů pro přímou volbu prezidenta v roce 2018 ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (I.kolo) a ve dnech 26. a 27.ledna (II. kolo) formou vyplnění dotazníku.

Soubor Poskytnutá informace přímá volba prezidenta 2018 2
2017 Pořadové číslo: 07/2017
č.j.: MC P-KU 03589/2017
Žádost přijata: 27.11.2017
Vyřízeno: 20.12.2017

Žádost o poskytnutí/zpřístupnění počtu voličů, kteří hlasovali ve Volbách do PSP ČR, konaných 20.-21.10.2017 na území hlavního města Prahy, a kteří se zúčastnili hlasování na základě voličských průkazůl. Přehled s počty těchto voličů prosím celkem za volební území Městské části Praha-Kunratice.

Odpověď:

viz příloha

Soubor Poskytnutí informace - počet voličů na vol. průkaz PSP ČR 1
2017 Pořadové číslo: 06/2017
č.j.: MC P-KU 2709/2017
Žádost přijata: 02.10.2017
Vyřízeno: 09.10.2017

Dle zákona č. 106/1999 Sb. Vás žádám o vytvoření přehledné tabulky a zodpovězení těchto bodů:

i. Zda bylo v rámci Vaší obce v minulosti zaznamenáno jakési zařízení mimozemské rasy, tj. létající talířči jiný neidentifikovaný objekt mimozemské civilizace.

o Pokud ano, jakým způsobem bylo s tímto objektem (přístrojem, předmětem) naloženo a kde je uschováno.

o Žádám Vás o stanovení termínu možné prohlídky tohoto zařízení a o možnost pořídit fotodokumentaci za účelem tvorby studie.

ii. Zda má Váš správní orgán specializovanou „UFO“ jednotku.

iii. Zda má Váš správní orgán řešení při jednání, kdyby „přiletěli ufoni“, otázka komunikace s nimi a případné tlumočení do jazyka Českého.

iv. Zda má Váš správní orgán informace o existenci orgánu (úřadu) veřejné moci ČR, který se touto problematikou zabývá.

v. Pokud by se v příštím týdnu takováto nepředvídaná událost stala, na koho by se Váš orgán obrátil – zda na Ministerstvo obrany, či Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zahraničních věcí či jiný orgán.

vi. Žádám Vás o sdělení počtu osob (lidí, nikoli mimozemských tvorů), které mají v rámci Vašeho území trvalý pobyt.

vii. Žádám Vás o sdělení, zda někdo z obyvatel oznamoval Vašemu správnímu orgánu v termínu od 1. 7. 1990 do 1. 7. 2017 přestupek spočívající v hádce či urážce od tvora mimozemské civilizace dle § 49 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích.

viii. Žádám Vás o sdělení, zda je v rámci Vaší obce instalován jakýsi „radar“, tj. zařízení, které kontroluje rychlost.

o Pokud ano, žádám Vás o sdělení, zda rychlost měří pouze na silnici, nebo i ve vzduchu.

ix. Žádám Vás o sdělení počtu pravomocně ukončených správních řízeních v roce 2016 na úseku všech odborů, tj. matrika, doprava, občanské soužití atp.

x. Žádám Vás o sdělení, zda se na Vašem území vozidlům udělují technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla.

o Pokud ano, žádám Vás o sdělení, zda máte takovou „botičku“ i pro dopravní prostředky (objekty – létající talíře), které nemají kola a levitují.

PDF icon Žádost o poskytnutí informace, Soubor Poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb, Soubor Sdělení o částečném odložení žádosti 1
2017 Pořadové číslo: 05/2017
č.j.: MC P-KU 2262/2017
Žádost přijata: 16.08.2017
Vyřízeno: 21.08.2017

Obracíme se na vás podle zákona 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Prosíme o laskavé zodpovězení následujících otázek:

1) Máte ve vaší obci problémy s holuby, špačky, kormorány či jinými škodlivými ptáky?

2) Bráníte se nějak proti škodlivým ptákům? Pokud ano, pak - jak?

3) Setkali jste se někdy s plašiči škodlivých ptáků značky „Birdgard“?

4) Poskytuje vaše obec dotace na obranu proti škodlivým ptákům majitelům památek či zemědělcům?

5) Poskytuje vaše obec někomu náhrady škod způsobené ptáky?

Soubor Poskytnutá informace 2017-2262 1
2017 Pořadové číslo: 04/2017
č.j.: MC P-KU 2190/2017
Žádost přijata: 08.08.2017
Vyřízeno: 21.08.2017

Poskytnutí informace ve věci inventutního soupisu HIM a DHIM sloužící k údržbě vzhledu městské části.

Soubor Poskytnuta informace, PDF icon Příloha - inv. soupis 1
2017 Pořadové číslo: 03/2017
č.j.: MC P-KU 1715/2017
Žádost přijata: 21.06.2017
Vyřízeno: 12.07.2017

žádost o 

 1. předložení vyúčtování zimního úklidu v Kunraticích (zima 2016/2017) včetně uvedení konkrétních dnů, kdy byla údržba chodníků prováděna a seznam komunikací, na kterých byla prováděna;
 2. kdo za odvedenou práci firmy KOMWAG, která údržbu provádí, zodpovídá, a kdo práci uvedené firmy, objednává, kontroluje a přebírá;
 3. proč se na zimní údržbu najímá firma, které dle slov (KZ 1/2017) nemá potřebné vybavení
Soubor Poskytnutá informace, Soubor Příloha k poskytnuté informaci 1
2017 Pořadové číslo: 02/2017
č.j.: MC P-KU 1556/2017
Žádost přijata: 05.06.2017
Vyřízeno: 08.06.2017

Č. j.: MC P-KU 1556/2017 žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve věci seznamu právnických osob, které splňují podmínky ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, tj. právnických osob, v nichž má stát vykonávající práva společníka prostřednictvím MPSV většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby. Vyžádanou informaci o právnických osobách nám, prosíme, poskytněte alespoň v rozsahu obchodní firma, identifikační číslo a sídlo takové právnické osoby, případně v takovém rozsahu a formátu, který máte k dispozici.

Soubor Poskytnutá informace 1
2017 Pořadové číslo: 01/2017
č.j.: MC P-KU 525/2017
Žádost přijata: 17.02.2017
Vyřízeno: 28.02.2017

Žádost o zaslání investičních plánů Městské části Praha-Kunratice pro rok 2017 (seznam stavebních projektů, které jsou plánovány na rok 2017 a budou financovány z rozpočtu MČ nebo z jiných veřejných rozpočtů.

PDF icon Žádost o poskytnutí informace Istav Media, Soubor Poskytnutí informace - investiční projekty 2017 1

Stránky

Vyskočit nahoru