Jste zde

Rok konání voleb
2021
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 2021

Aktualizováno 11.10.2021

V tomto příspěvku najdou občané Kunratic vždy aktuální informace, žádosti a tiskopisy pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021.

Oznámení o době a místě konání voleb

  • Volby do Poslanecké sněmovny se konají v pátek 8. října 2021, od 14.00 hodin do 22.00 hodin, a v sobotu 9. října 2021, od 8.00 hodin do 14.00 hodin
  • Hlasování probíhá ve volebních místnostech na území České republiky a v zahraničí na zastupitelských a konzulárních úřadech.

Bližší informace o průběhu hlasování zveřejňuje ministerstvo vnitra zde (odkaz)

  • Co je a k čemu slouží voličský průkaz a informace jak získat voličský průkaz naleznete zde (odkaz)

Pro urychlení vyřízení voličského průkazu na ÚMČ Praha-Kunratice, doporučujeme si před příchodem vyplnit žádost viz. níže v příloze.

Připomínáme, že volit v zahraničí lze pouze na velvyslanectvích, generálních konzulátech a konzulátech. Pokud plánujete volit v zahraničí, již si musíte vyzvednout průkaz osobně, nestihneme Vám jej zaslat.

Informace pro voliče v karanténě/ izolaci z důvodu onemocnění Covid-19

Voličům, jimž bude v době konání voleb nařízena karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění covid-19 bude hlasování umožněno, avšak zvláštním způsobem. Zvláštní způsoby hlasování se použijí, bude-li dne 15.9.2021 trvat stav pandemické pohotovosti nebo nouzový stav vyhlášený alespoň pro část území ČR. Pro výše uvedenou skupinu se zavádí 3 možnosti hlasování:

  • Hlasování ze silničního motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in hlasování) - tato volební stanoviště budou zřízena pro každý okres. Stanoviště budou uzpůsobena pro průjezd motorového vozidla. Takto může volič hlasovat ve středu ve volebním týdnu (6. října) od 8 do 17 hodin.
  • Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno - pokud krajská hygienická stanice nahlásí uzavřená zařízení na svém území krajskému úřadu, ten do nich vyšle speciální komisi pro hlasování. Takto hlasovat bude možné od čtvrtka (7. října) volebního týdne od 8 hodin do pátku volebního týdne (8. října) do 18 hodin.
  • Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky - pokud volič v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka volebního týdne (6. října) do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální komise pro hlasování s přenosnou volební schránkou. Toto hlasování bude probíhat od pátku volebního týdne (8. října) od 8 hodin do soboty volebního týdne (9. října) do 14 hodin.

Bližší informace k těmto způsobům, umístění konkrétních stanovišť či kontakty na Magistrát hlavního města Prahy pro zažádání o zvláštní přenosnou volební schránku naleznete v příloze.   

Místo konání voleb

Na území Městské části Praha- Kunratice budou volby probíhat v 6 volebních okrscích.

Volební okrsek č. 37001,37002,37003,37004 se sídlem v Základní škole Kunratice, Předškolní 420, Praha 4 – Kunratice (37001-4 - bezbariérový přístup)

Volební okrsek č. 37005,37006 se sídlem v Základní umělecké škole, Jana Růžičky 1179, Praha 4 – Kunratice (37005 - bezbariérový přístup, 37006 v patře - na požádání na místě možnost volit do přenosné schránky v přízemí))

Detailní přehled ulic dle příslušných volebních okrsků naleznete viz. níže v příloze, nebo použijte jednoduchou aplikaci HMP zde (odkaz).

Prokázání totožnosti a státního občanství

Volič (státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let) je povinen po příchodu do volební místnosti prokázat okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno.

Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi a prokázat svou totožnost. Poté volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem městské části a hlasovací lístky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Hlasovací lístky

Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky (tj. nejpozději 5. října 2021). Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou politickou stranu, politické hnutí a koalici. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Hlasovací lístky týchž politických stran, politických hnutí a koalic musí být ve všech volebních krajích označeny stejným vylosovaným číslem. Pokud některá politická strana, politické hnutí či koalice nepodaly kandidátní listinu ve všech volebních krajích, zůstane v daném volebním kraji toto číslo neobsazeno. Vzhledem k tomu tak nemusí hlasovací lístky, které volič obdrží, tvořit úplnou nepřerušenou číselnou řadu.

Na hlasovacím lístku těch politických stran, politických hnutí a koalic, u kterých bylo při registraci rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, zůstává pořadové číslo na hlasovacím lístku, původně určené pro tohoto kandidáta, neobsazené.

Průběh hlasování

Po obdržení úřední obálky, případně i hlasovacích lístků od okrskové volební komise, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V případě, že se volič do tohoto prostoru neodebere, nebude mu hlasování umožněno.

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky pouze jeden hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Tím volič dává hlas ve prospěch vybrané politické strany, politického hnutí či koalice.

Volič může, ale nemusí na hlasovacím lístku vybrané politické strany, politického hnutí či koalice zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává preferenční hlas. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nebudou zohledňovány.  Ve prospěch politické strany, politického hnutí či koalice se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna či dopisována.  Při označení více než 4 kandidátů se hlasovací lístek počítá ve prospěch politické strany, politického hnutí či koalice a k preferenčním hlasům se nepřihlíží.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky přetržené a ty, které nebyly vloženy do úřední obálky. Neplatný je hlas, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.

S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, Úřad městské části Praha-Kunratice a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla komise zřízena. V případě zájmu o přenosnou volební schránku se voliči mohou obracet na Úřad MČ Praha- Kunratice, tel. 244 102 218.

                                                                                                                                                      

S ohledem na skutečnost, že v současné době ještě nejsou uzavřeny seznamy členů okrskových volebních komisí, pokud máte zájem podílet se na realizaci voleb, můžete nám zaslat své kontaktní údaje na email: saskova@praha-kunratice.cz a my Vás v případě potřeby budeme kontaktovat. Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky, který v den složení slibu (do 16.9.2021) dosáhl věku 18 let, u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva (§2 z.č. 247/1995 Sb.) a není kandidátem pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

 

 

Vyskočit nahoru