Jste zde

29.4.2024

Zvýšené nebezpečí vzniku požáru od 30.4. do 2.5.

Od 30. dubna hrozí na území hlavního města Prahy zvýšené nebezpečí vzniku požáru. V souladu s ustanovením § 1 Nařízení č. 6/2019 Sb. hl. m. Prahy ze dne 26. 4. 2019, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a na základě výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu ČHMÚ  „nebezpečí požáru“ ze dne 29. 4. 2024 nastává pro území hlavního města Prahy d o b a  z v ý š e n é h o  n e b e z p e č í  v z n i k u  p o ž á r u

 a to ode dne 30. 4. 2024 od 00:00 hodin do 2. 5. 2024 00:00 hodin.

Zdroj:
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/deska/index.html
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vyhlasky_a_narizeni/vyhledavani_v_pra...

V souladu s ustanovením § 1  Nařízení se za místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru považuje:

 • lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,
 • lesopark, park, zahrada a další porosty umožňující vznik a šíření požáru,
 • sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich okraje,
 • plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.

Zakázané následující činnosti:

V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se na místech uvedených v § 2 zakazuje:

 • rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
 • kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
 • používání pyrotechnických výrobků,
 • používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně,
 • odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
 • jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,
 • spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení.

Vyskočit nahoru