Jste zde

27.4.2022

Návrh metropolitního plánu zveřejněn

V minulých dnech magistrát zveřejnil návrh metropolitního plánu k projednání s veřejností.

Naleznete jej na stránkách:

https://iprpraha.cz/stranka/11
http://plan.iprpraha.cz/cs/metropolitni-plan-ke-stazeni
https://metropolitniplan.praha.eu/jnp/

Prohlížení v aplikaci: https://plan.praha.eu/

Níže přikládáme článek, který vyšel těsně před uveřejněním plánu v posledním Kunratickém zpravodaji (2/2022)


K Metropolitnímu plánu

Určitě většina obyvatel Kunratic ví, co je to územní plán a při nějaké příležitos­ti se s ním již setkala. Stručně řečeno, je to předpis, který určuje, jak se bude obec nebo město v následujících deseti až dva­ceti letech rozvíjet. Měl by přitom nasta­vit vyvážené podmínky mezi veřejným zájmem a soukromými zájmy obyvatel, stavebníků a investorů, to celé v zájmu udržitelného rozvoje obce nebo města. Úkolem plánu je sladit všechny mnohdy protichůdné požadavky, a vytvořit tak pře­hledné a stabilní prostředí, kde platí jasná pravidla. Aktuálně platný Územní plán sí­delního útvaru hl. m. Prahy byl schválen v roce 1999. Od té doby se mnohé ve vý­voji, užívání a celkovém pojetí města změ­nilo, a vznikla tak potřeba vytvořit nový plán, který bude umět reagovat na dosud málo známé výzvy budoucnosti.

Praha proto přistoupila k přípravě no­vého územního plánu v měřítku 1:10 000, který dostal své specifické jméno – Me­tropolitní plán (MP). Jeho cílem je hlav­ně zastavit rozšiřování města do okolní krajiny, chránit volnou krajinu nebo za­jistit síť kvalitních ulic, náměstí a parků, dostatek veřejné vybavenosti a technic­kou infrastrukturu. Na základě toho pak především vymezí zastavitelná a nezasta­vitelná území, stanoví výškovou regulaci a určí, jak smí být dané území využíváno.

Zadavatelem MP je samospráva hlavní­ho města Prahy. Zadání schválilo Zastu­pitelstvo hl. m. Prahy v září roku 2013 a stanovilo v něm hlavní cíle nad rámec toho, co mu předepisují Zásady územní­ho rozvoje. Zastupitelstvo hl. m. Prahy nakonec schvaluje i definitivní návrh MP. Závěrečné schvalování MP se očekává v lepším případě ještě v letošním roce, ale spíše v roce 2023.

Pořizovatelem MP je Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy, zpraco­vatelem je Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR).

MP je plně digitální a dá se snadno prohlížet v aplikaci na webu IPR Praha http://plan.iprpraha.cz/ (ale pozor, za­tím tam není uvedena poslední verze). Na tomto webu jsou k dispozici také po­drobné návody, jak „číst“ MP. Veřejně byl MP poprvé představen v roce 2018, kdy prošel společným jednáním, v jehož rám­ci mohla připomínky uplatnit nejen mi­nisterstva, městské části a další dotčené orgány, ale i veřejnost. Připomínek přišlo více než 14 tisíc. Následovalo vyhodnoco­vání připomínek, akceptování některých připomínek a úprava návrhu MP.

Nyní má upravený MP již souhlas všech dotčených ministerstev a Magistrát hl. m. Prahy a IPR jej zveřejní ve dnech 25. – 29. 4. 2022 na výstavě v Centru architektury a městského plánování (CAMP). Výstava bude trvat až do 30. června 2022. Zároveň bude spuštěn nový informační web, který bude doplněn o prohlížečku návrhu. Ná­sledovat budou dvě veřejná projednání, pravděpodobně 30. května a 23. června 2022, a to jak prezenčně, tak online pře­nosem. Podávat připomínky bude možné až do konce června 2022. Po tomto pro­cesu dojde k vypořádávání připomínek a případně k dalším úpravám plánu.

Je třeba, aby zájemci o MP sledovali podrobné informace ve veřejných médi­ích. Informace bude možné získat také od zástupců pořizovatele nebo zpracova­tele na výstavě v CAMP. V průběhu květ­na a června bude IPR rovněž pořádat in­formační tour s kontejnery po řadě míst v Praze. Seznam míst, kde bude kontej­ner přistaven, je na webových stránkách MČ Praha-Kunratice. V souvislosti s ve­řejným projednáním byla vyvinuta nová aplikace, která umožní uživatelům podat připomínku online. Aplikace je vyvinuta tak, aby usnadnila připomínkování MP jak občanům, tak i městským částem. Zároveň podání připomínek skrze apli­kaci usnadní budoucí práci pořizovateli v jejich třídění a zapisování. Identifikace připomínkujících bude zajištěna skrze Portál Pražana.

Ivana Kabelová

Vyskočit nahoru