Jste zde

25.2.2022
Doprava

Omezení průjezdnosti hráze Šeberáku

Z důvodu havarijního stavu mostu přes výpusť rybníku Šeberák byla zúžena maximální přípustná šířka vozidel, která po mostě mohou projet. K tomuto opatření bylo přistoupeno, aby nemusel být most okamžitě uzavřen pro vešekrý provoz.

Omezení šířkové 2,1 m je použito pro fyzické zabránění vjezdu všech vozidel nad 3,5 t, omezení je vynuceno instalovanými betonovými svodidly, jakékoli jiné nefyzické opatření by nebylo funkční. Během následujících několika jednotek dní bude doinstalováno ostatní dopravní značení, které toto omezení dopředu návěstí a zajistí určení přednosti v jízdě (přednost bude mít vždy vozidlo na hrázi, vozidlo na obratišti BUS čeká).

Pro osobní automobily je nadále místo s opatrností průjezdné, pokud šířka vašeho vozu přesahuje se zrcátky 2,1 m, ale šířka bez zrcátek je pod 2,1 m (větší SUV, malé dodávky), je možné nadále za snížené rychlosti projet. Doporučujeme však most s ohledem na neznámou zbytkovou životnost zatížených částí konstrukce spíš objíždět. Šířka byla zvolena tak, aby limitně umožňovala průjezd vozidla záchranné služby. Chodci a cyklisté budou procházet stejným prostorem, jako projíždět vozidla - tj. je nutné na sebe vzájemně počkat.

Stav mostu bude nadále sledován, jeho oprava není možná žádným způsobem. MČ Praha-Kunratice jedná s Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, aby si objekt vč. komunikace na hrázi vzala do správy a pomocí svého specializovaného oddělení mostařů zařídila kompletní výměnu mostní konstrukce. Do kompletní výměny mostu bude muset zůstat omezení v platnosti, pokud dojde ještě před výměnou k další rozsáhlejší degradaci konstrukce, bude muset být uzavřen. Tento most MČ fakticky podědila (nebyla určena oficiální správa mostu), po předběžné vlastní prohlídce byla na náklady MČ provedena mimořádná prohlídka (vstupní diagnostika) a stav části mostu shledán bohužel havarijním.

  

Vyskočit nahoru