Jste zde

18.11.2021

Informace - Kotlíkové dotace pro rok 2022

Ministerstvo životního prostředí ČR připravuje na rok 2022 vyhlášení výzvy č. 4 dotačního programu „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze-pořízení ekologického vytápění v domácnostech“, která bude zaměřená na výměnu kotlů první a druhé emisní třídy u sociálně slabých domácností. Sociálně slabá domácnost je taková, která má průměrný roční čistý příjem na jednoho člena domácnosti žadatele, doložený daňovým přiznáním za rok 2020, menší nebo roven částce 170 900 korun. Výjimky z povinnosti prokázat průměrnou výši příjmu domácnosti a čí příjmy jsou, mají v současné době důchodci a studenti. Definice domácnosti a další podrobnosti budou uvedeny v „Závazných pokynech“, které vydá přímo Ministerstvo. Budou zveřejněny na našich webových stránkách. Dotace bude pokryta z 95% z prostředků Evropské unie, 5% bude hradit žadatel.

Byli jsme vyzváni Magistrátem hl. m. Prahy, abychom vytvořili seznam potencionálních žadatelů, aby ministerstvo mohlo Praze přidělit potřebné finance. Tento seznam musí Praha postoupit ministerstvu do konce roku. Proto v případě zájmu a splňujete-li dotační podmínky, oznamte toto k nám na kunratickou radnici. Volejte na sekretariát paní Lucii Nejedlou na telefon 244 102 214, nebo pošlete e-mail na info@praha-kunratice.cz.

Lenka Alinčová
 

Vyskočit nahoru