Jste zde

18.1.2021
Doprava

Problematika vraků (nejen) na území Kunratic

Níže přikládáme text zpracovaný ředitelem Správy služeb hlavního města Prahy Mgr. Stařeckým o problematice vraků a k tomu pár čísel. Zjednodušený výtah z článku naleznete po vydání v prvním čísle r. 2021 Kunratického zpravodaje.


Správa služeb hlavního města Prahy (dále jen SSHMP) je příspěvkovou organizací, která se v rámci své činnosti řídí zřizovací listinou schválenou Zastupitelstvem hlavního města Prahy. Mezi úkoly organizace patří i „výkon oprávnění hlavního města Prahy jako vlastníka komunikace spočívající v odstranění silničních vozidel za účelem a k naplnění účelu dočasného zákazu nebo omezení stání nebo zastavení silničních vozidel a jejich hlídání a výkon oprávnění směřující k jejich prodeji a jejich prodej, a oprávnění hlavního města Prahy jako vlastníka komunikace spočívající v odstranění vraků a silničních vozidel, která po dobu více než 6 měsíců nesmějí být podle příslušného právního předpisu provozována na pozemních komunikacích pro marné uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo z důvodu technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou, a to z místních a účelových komunikací, vše podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, včetně dalších souvisejících oprávnění vlastníka komunikace, aniž by byla dotčena působnost a pravomoc příslušných silničních správních úřadů.“

Z pohledu dané problematiky se tato činnost dělí na vraky a vozidla s propadlou technickou prohlídkou. Pro přiblížení daných problematik a jejich řešení je pro občany níže popsán způsob odstraňování dotčených vozidel, který musí být vždy v souladu s platnou legislativou České republiky.

Vraky

Dne 31. 12. 2015 vstoupila v účinnost novela zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (Zákon č. 268/2015 Sb.), která vymezuje postup při odstraňování vraku vlastníkem komunikace v ustanovení § 19c předmětného zákona. SSHMP postupuje při odstraňování vraků z pozemní komunikace dle ustanovení § 19c odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „zákon“) a aplikuje postup dle výše uvedeného usnesení od 1. 1. 2016.

Definice vraku je vymezena v ustanovení § 19 písm. g) zákona pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů následovně: „Na dálnicích, silnicích a místních komunikacích je dále zakázáno odstavovat silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla nebo které není možné identifikovat prostřednictvím identifikačního čísla vozidla umístěného na karoserii nebo rámu vozidla, za čelním sklem nebo na výrobním štítku (dále jen „vrak“)“.

SSHMP postupuje v problematice vraků v souladu s platnou legislativou. Pokud je nahlášen vrak či je vyhledán vlastní činností, následuje místní šetření u dotčeného vozidla. V případě zjištění skutečností, že by se v předmětném případě mohlo jednat o vrak, je zpracován návrh vlastníka pozemní komunikace k uložení povinnosti provozovateli vraku umístěného na pozemní komunikaci vrak odstranit a odstavit mimo pozemní komunikaci v souladu s ustanovením § 19c odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb.

Návrh je podán na místě příslušný silničně správní úřad (dále jen SSÚ), který následně o daném podání rozhodne. Pokud SSÚ shledá návrh důvodným, uloží provozovateli vraku povinnost vrak z komunikace odstranit. Po uplynutí zákonných lhůt zašle příslušný SSÚ vlastníkovi komunikace rozhodnutí opatřené doložkou právní moci nebo vykonatelnosti. Dále vlastník komunikace postupuje dle ustanovení § 19c odst. 2 zákona

Dle ustanovení § 19c odst. 2 zákona: „Po marném uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy byla pravomocně uložena povinnost podle odstavce 1, zajistí vlastník pozemní komunikace předání vraku na náklady jeho provozovatele provozovateli zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností podle zákona o výrobcích s ukončenou životností“. Dále je vlastník pozemní komunikace povinen do 10 dnů ode dne předání vozidla k ekologické likvidaci, o  této skutečnosti informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu bylo silniční vozidlo ponecháno, za účelem zápisu zániku vozidla v registru silničních vozidel.

Vozidla s propadlou TP

Dne 30. 4. 2020 vstoupila v účinnost novela zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (Zákon č. 162/2020 Sb.), která vymezuje postup při odstraňování vozidel bez platné technické prohlídky (dále jen „vozidla bez TP“) vlastníkem komunikace v ustanovení § 19d předmětného zákona. Správa služeb hlavního města Prahy (dále jen SSHMP) postupuje při odstraňování vozidel bez TP z pozemní komunikace dle ustanovení § 19d od 1. 6. 2020. K tomuto datu byla SSHMP upravena zřizovací listina a postup dle výše uvedeného ustavení zařazen do její činnosti.

Pokud SSHMP při výkonu své činnosti zjistí vozidlo, u kterého má důvodné podezření, že je silniční vozidlo na pozemní komunikaci odstaveno v rozporu s § 19 odst. 2 písm. h) (tedy vozidlo bez platné TP), provede zaevidování této skutečnosti a pořídí fotodokumentaci předmětného vozidla.

Pro účely ověření výše uvedeného podezření je vlastník pozemní komunikace oprávněn vyžádat si poskytnutí údajů rozhodných pro ověření tohoto podezření a údajů o provozovateli silničního vozidla zapsaných v registru silničních vozidel.

Nemůže-li vlastník pozemní komunikace opatřit údaje o vozidle potřebné k ověření výše uvedeného podezření, provede na jeho žádost silniční správní úřad ohledání vozidla. V této problematice panuje značný nesoulad ve výkladu ustanovení § 19d odst. 5) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů mezi vlastníkem komunikace (zastoupeným SSHMP) a jednotlivými SSÚ a v poslední řadě neexistencí prováděcího předpisu, který by jednoznačně upravoval a sjednocoval postup zainteresovaných subjektů v rámci dané problematiky.

Po ověření předmětného podezření je vlastník pozemní komunikace oprávněn vyzvat provozovatele silničního vozidla, které je v rozporu s § 19 odst. 2 písm. h) odstaveno na dálnici, silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci, aby odstranil důvod, pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích, nebo vozidlo odstranil a odstavil mimo takovou pozemní komunikaci.

Po marném uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy byla výzva doručena provozovateli vozidla, je vlastník pozemní komunikace oprávněn vozidlo z pozemní komunikace odstranit a odstavit jej na vhodném místě; v takovém případě oznámí provozovateli vozidla místo, kde je možné vozidlo vyzvednout, a způsob jeho vyzvednutí. Náklady na odstranění a odstavení silničního vozidla nese jeho provozovatel; to neplatí, prokáže-li závažné důvody, které mu znemožnily vozidlo odstranit.

Nevyzvedne-li si provozovatel silniční vozidlo ve lhůtě 3 měsíců od doručení oznámení o odtahu vozidla podle odstavce 2, rozhodne silniční správní úřad příslušný podle pozemní komunikace, ze které bylo silniční vozidlo odstraněno, na návrh vlastníka pozemní komunikace o povolení prodeje silničního vozidla ve veřejné dražbě.

Závěrem si dovoluji upozornit na existenci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/698 ze dne 25. května 2020, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19, jež se týkají obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení a odkladu některých pravidelných kontrol a pravidelného školení podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy (dále jen „nařízení“). Na základě tohoto nařízení nastává  u vozidel, kterým platnost technické prohlídky končí v termínu od 1. 2. 2020 do 31. 8. 2020, automaticky prodloužení platnosti technické prohlídky (dále jen „TP“) o 7 měsíců.

Statistika

Závěrem uvádím informace, které konkretizují stav na příslušné městské části a vývoj v předmětné problematice. Je možné, že některá vozidla na území městské části Praha – Kunratice jsou v databázi SSHMP vedena jako vozidla ve správním obvodě Prahy 4. Tedy nelze zaručit 100% správnost údajů uvedených u městské části Praha – Kunratice (je možné, že počet řešených vozidel je větší, než je udáván).

Praha 4

Vraky (1. 1. 2016 – 10. 1. 2021)

 • Přijato 1837oznámení
 • Odesláno 330 návrhů na SSÚ P-4
  • Zamítnuto 9 návrhů
  • V řešení 72 vozidel
  • V průběhu řízení odstraněno 125 vozidel
  • Předáno k likvidaci 124 vozidel

Vozidla bez platné TP (1. 6. 2020 – 10. 1. 2021)

 • Přijato 359 oznámení
 • 7 vozidel neohledáno
 • 53 vozidel nebylo nalezeno
 • 18 vozidel řešeno jako vraky
 • 44 vozidel mělo platnou TP (nelze řešit dle § 19d)
 • 10 vozidel mimo působnost SSHMP
 • 175 vozidel v řešení dle § 19d
 • 47 vozidel v průběhu řízení odstraněno
 • 5 vozidel odtaženo

Praha -Kunratice

Vraky (1. 1. 2016 – 10. 1. 2021)

 • Přijato 91oznámení
 • Odesláno 27 návrhů na SSÚ P-4
  • Zamítnut 1 návrh
  • V řešení 10 vozidel
  • V průběhu řízení odstraněno 11 vozidel
  • Předáno k likvidaci 5 vozidel
 • 7 vozidel mimo působnost SSHMP
 • 12 vozidel nebylo nalezeno
 • 45 nebylo shledáno vraky

Vozidla bez platné TP (1. 6. 2020 – 10. 1. 2021)

 • Přijato 28 oznámení
 • 4 vozidla nebyla nalezena
 • 1 vozidlo řešeno jako vrak
 • 4 vozidla měla platnou TP (nelze řešit dle § 19d)
 • 1 vozidlo mimo působnost SSHMP
 • 14 vozidel v řešení dle § 19d
 • 4 vozidla v průběhu řízení odstraněna

Zpracoval: Mgr. Tomáš Stařecký, ředitel SSHMP

Vyskočit nahoru