Jste zde

22.1.2020

Důležitá informace o místních poplatcích

Od 1. ledna 2020 novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ruší zejména dva poplatky (do 31.12.2019), a to poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity.

Místní poplatek z pobytu se řídí zákonem č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a obecně závaznou vyhláškou MHMP č. 18/2019 o místním poplatku z pobytu.

Tyto dva poplatky nahrazuje jedním novým poplatkem z pobytu, jemuž bude podléhat každý krátkodobý pobyt do 60 dnů bez ohledu na místo a účel pobytu.

Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku je záměrně, „úplatné poskytnutí pobytu“, a nikoliv, „ubytování“.

Poplatníkem pobytu je fyzická osoba, která není v obci přihlášena v dané obci, tedy zde nemá trvalý pobyt.

Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu, plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

Zákonná sazba poplatku činí do 31.12.2020 21,- Kč za každý započítaný den, není-li dnem příjezdu. Od 1.1.2021 činí zákonná výše poplatku až 50,- Kč.

Plátce je povinen podat ohlášení ve lhůtě do 30 dnů ode dne zahájení činnosti spočívající v poskytnutí úplatného pobytu. Ukončení této činnosti plátce ohlásí správci poplatku do 15 dnů.

Po skončení kalendářního měsíce do 15 dnů je plátce povinen odvést celkovou částku za osoby podléhající poplatku, za úplatný pobyt správci poplatku (Hlášení o výběru poplatků z pobytu).

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Nové formuláře najdete na webu MČ Praha Kunratice

https://www.praha-kunratice.cz/formulare-zadosti

  • Registrační list 2020 – Místní poplatek z pobytu (ohlášení poplatkové povinnosti)
  • Hlášení o výběru místních poplatků z pobytu 2020
  • Ukončení ubytovací činnosti

Plátce poplatku z pobytu je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu, za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt.

Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt.

Plátce poplatku je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let ode dne provedení posledního zápisu.

Vyskočit nahoru