Jste zde

9.1.2017

13.1. a 3.2.2017 uzavřen Cholupický a Lochkovský tunel

  
     

Věc: Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Hl. m. Praze

Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor dopravních agend, příslušný podle ustanovení § 124, odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, po projednání s Policií ČR, Krajským ředitelstvím Policie hl. m. Prahy – odborem služby dopravní policie ze dne 6.6.2016, č.j.: KRPA 210477-1/ČJ-2016-0000ŘD

s t a n o v í

podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a § 78 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, přechodnou úpravu silničního provozu v Hl. m. Praze dle opatření obecné povahy č.j.: MHMP-1052208/2016/O4/Ma ze dne 13.6.2016, v termínech:

od 13.1.2017 od 21:00 hodin do 16.1.2017 do 4:00 hodin – tunel Cholupice (obě tunelové trouby) dle přílohy č. 2

od 3.2.2017 od 21:00 hodin do  6.2.2017 do 4:00 hodin – tunel Lochkov (obě tunelové trouby) dle přílohy č. 3

Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy.

Ing. Jan  H e r o u d e k

ředitel odboru dopravních agend

13.1. a 3.2.2017 uzavřen Cholupický a Lochkovský tunel
Vyskočit nahoru