Jste zde

3.5.2016

Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele/ky MATEŘSKÉ ŠKOLY, Praha 4, Blatenská 2145

 Rada městské části Praha 11,

Ocelíkova 672, Praha 4, 149 41

v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích

v y h l a š u j e

konkursní řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky

Mateřské školy, Praha 4, Blatenská 2145

Předpoklady a požadavky

 • odborná a pedagogická způsobilost dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
 • minimální tříletá praxe podle § 5 odst. 1 zákona č. 536/2004 Sb., v platném znění
 • organizační a řídící schopnosti
 • znalost problematiky řízení školy, orientace ve školské legislativě
 • občanská a morální bezúhonnost
 • dobrý zdravotní stav
 • uživatelská znalost práce s PC

K přihlášce je nutno doložit:  

 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • doklady o dosavadním průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona 536/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, potvrzené posledním zaměstnavatelem včetně uvedení funkčního zařazení
 • strukturovaný životopis
 • koncepci dalšího rozvoje příspěvkové organizace Mateřské školy, Praha 4, Blatenská 2145 (max. 5 stran strojopisu formátu A4)
 • výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
 • čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění
 • originál lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce (ne starší 2 měsíců)

Do konkursního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů
se všemi úplnými požadovanými přílohami došlé poštou na adresu nebo doručené
do podatelny

Úřadu městské části Praha 11,  Ocelíkova 672, 149 00 Praha 4

Nejpozději do uzávěrky podání dne 30. 5. 2016, ve 12,00hodin.

Obálku označte slovy „KONKURS Mateřské školy, Praha 4, Blatenská 2145.

Schváleno usnesením Rady MČ Praha 11 č. 0560/16/R/2016 ze dne 28. 4. 2016.

Starosta MČ Praha 11:  Ing. Jiří Štyler                      

Vyskočit nahoru