Jste zde

2.3.2015

Veřejná výzva na obsazení místa: údržbář,úklid komunikací

Městská část Praha-Kunratice

zastoupená tajemnicí Úřadu MČ Praha-Kunratice

v souladu s § 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, dále jen „zákon o úřednících“ vyhlašuje

veřejnou výzvu

k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy

na obsazení místa údržbář, úklid komunikací

Místo výkonu práce:            Praha 4 – Kunratice

Náplň práce:

 1. domovnické práce včetně odborných řemeslných prací při opravách a údržbě majetku městské části
 2. péče o referentská auta
 3. ruční čištění komunikací a ostatních ploch od nečistot všeho druhu včetně udržování průchodnosti odpadových kanálů a vpustí,
 4. úklid v okolí nádob na separovaný odpad
 5. úklid chodníků
 6. údržba dopravních značek, ruční čištění směrových sloupků a značek
 7. úklid okolí stanic MHD

  Platová třída                         : 4. platová třída

  Předpokládaný nástup        : 1.4.2015

  Pracovní úvazek                   : 40,0 hodin týdně

  Požadujeme                          : občanskou a morální bezúhonnost

                                                                                                                                   

  Písemná přihláška musí obsahovat :

 8. jméno, příjmení a titul
 9. datum a místo narození
 10. státní příslušnost
 11. místo trvalého pobytu
 12. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 13. datum a podpis

  K přihlášce se připojí tyto doklady:

 14. profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 15. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 16. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

  Další dovednosti, schopnosti:

 17. komunikativnost a umění jednat s lidmi, samostatnost, zodpovědnost, rozhodnost, vysoká psychická odolnost
 18. řidičský průkaz skupiny B
 19. znalost českého jazyka

  Uvítáme:

 20. telefonické spojení k urychlení jednání

  Lhůta podání přihlášky          :  do 16.3.2015

  Způsob a místo podání           : v uzavřené obálce označené slovy

   „Veřejná výzva – údržba, úklid komunikací“

   poštou nebo osobně na adresu

                                                  Úřadu MČ Praha-Kunratice,

   K Libuši 7/10, 148 00  Praha 4 - Kunratice

V Praze – Kunraticích 25.2.2015

         Jitka Voříšková

tajemnice ÚMČ Praha-Kunratice

Vyvěšeno:                       25.2.2015

Bude Sejmuto:  17.3.2015

Vyskočit nahoru