Jste zde

14.11.2014

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení a Oznámení o prodloužení termínu výběrového řízení

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Městská část Praha-Kunratice – zastoupená tajemnicí Úřadu MČ Praha-Kunratice
dne 6.10.2014 v y h l a š u j e
v souladu s ustanovením § 7, odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 312/2002 Sb) výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice
referent/referentka hospodářsko-správního odboru – Investiční referent (referent – stavební technik)

Platové zařazení
platová třída 10 dle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce a podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (základní plat zaměstnance je určen podle stupnice platových tarifů uvedených v příloze č. 2 tohoto nařízení vlády)

Pravděpodobný nástup: po vyhodnocení výběrového řízení dle dohody
nástup možný ihned

Pracovní poměr bude uzavřen na dobu neurčitou s 3 měsíční zkušební dobou

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů v platném znění:
a. státní občanství ČR, popř. cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice
b. fyzická osoba, která dosáhla minimálně 18 let věku
c. způsobilost k právním úkonům
d. bezúhonnost

Požadované vzdělání:
a. vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou (zaměření stavební)

Požadované znalosti:
a. znalost práce na PC (Excel, Word, Internet)
b. ŘP

Další dovednosti, schopnosti:
a. komunikativnost a umění jednat s lidmi, samostatnost, zodpovědnost, rozhodnost, vysoká psychická odolnost
b. znalost českého jazyka
c. vítána praxe v oboru stavebnictví
d. vykonaná zkouška ZOZ v oboru
e. základní orientace v zákonech č. 183/2006 Sb. stavební zákon, č. 500/2006 Sb, správní řád, č. 131/2000 Sb., o hl.m.Praze, č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, vše v platném znění

Náležitosti přihlášky:
Přihláška musí obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 7, odst. 4 zákona č.312/2002 Sb.:
Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, st.příslušnost, místo trvalého pobytu,
číslo OP (jde-li o cizince číslo dokladu o povolení k pobytu), datum a podpis.
K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č.312/2002Sb. nutno připojit:
- Strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech.
- Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, popř. ověřená kopie výpisu
- Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- Další doklady prokazující kvalifikaci uchazeče
- Poskytnutí souhlasu se zpracováním svých osobních údajů uvedených v předložené přihlášce a jejích přílohách v souladu s ust. § 5 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Přihlášku v uzavřené obálce označené slovy

„ NEOTVÍRAT-Výběrové řízení – Investiční referent (referent – stavební technik)

lze zaslat poštou na adresu:
Úřad Městské části Praha-Kunratice K Libuši 7, 148 00 Praha 4 - Kunratice nebo předat osobně v podatelně Úřadu MČ Praha-Kunratice K Libuši 7, 1.patro č.dveří 1.5.

Termín pro podání přihlášky: do 23.10.2014 do 15.00 hod.

Upozornění:
nevyžádané doklady s osobními údaji budou v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, § 20 odst. 1) tohoto zákona, po skončení výběrového řízení skartovány.

Podle §16 odst. 3, 4 a 5 zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů, nesmí být úředník členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, jejímž předmětem činnosti je podnikání. Jinou výdělečnou činnost může (až na zákonem stanovené výjimky) vykonávat jen s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele.

Úřad městské části Praha-Kunratice se vyhrazuje právo neuzavřít pracovní poměr s žádným z uchazečů nebo výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu.

Pro rychlejší kontakt doporučujeme uchazečům uvést v přihlášce telefonické spojení.

V Praze 4 – Kunraticích dne 7.10.2014

Jitka Voříšková v.r.
tajemnice ÚMČ Praha-Kunratice

POPIS PRACOVNÍ ČINNOSTI

podle katalogu prací uvedeného v příloze nařízení vlády č. 222/2010 Sb.,
o katalogu prací ve veřejných službách a správě

Odbor zařazení: hospodářsko-správní odbor

Číslo a název funkce: 1.04.02 Investiční referent (referent –stavení technik)

Platová třída: 10.

Zajišťování realizace investičních akcí včetně dozorování průběhu realizace stavby, výběr a koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby, přebírání prací, příprava, uzavírání a provádění změn smluv, prověřování a zjišťování úplnosti investiční dokumentace a zpracovávání zápisů a protokolů o předání staveb, zajišťování odstraňování nedostatků v průběhu jejich realizace. Průběžná kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu. Technickoekonomické hodnocení efektivnosti investic včetně návrhů opatření na změny.

zaměstnanec zejména
a) zajišťuje předinvestiční a investiční přípravu staveb, jejichž investorem je MČ.
b) zajišťuje realizace a provádí technický dozor stavebníka na stavbách realizovaných MČ Praha-Kunratice při výstavbě, tj. kontroluje průběh výstavby s ohledem na kvalitu a správnost prováděných prací a sleduje správnost vykazovaných prací ve vztahu na čerpání finančních prostředků, koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby, zaznamenává svou činnost zápisy do stavebního deníku. (Stavební zákon č. 183/2006 Sb.) Průběžně kontroluje čerpání finančních prostředků z rozpočtu. Provádí technickoekonomické hodnocení efektivnosti investic včetně návrhů opatření na změny. Následně řeší případně vzniklé rozpory, vady, nedodělky a reklamace.
c) provádí přípravu, zadávání a kontroluje veřejné zakázky malého rozsahu
d) zajišťuje styk s občany dotýkající se jeho pracovní náplně v k.ú. Praha-Kunratice.
e) účastní se na kontrolních dnech cizích investorů staveb v MČ Praha-Kunratice
f) komplexní řešení vodohospodářských děl
g) zajišťuje údržbu dešťové kanalizace ve správě MČ

ostatní činnosti
h) průběžná aktualizace Povodňového plánu MČ Praha-Kunratice v souladu s právními předpisy a preventivní kontroly vodních toků v MČ Praha-Kunratice
i) elektronické vedení spisové evidence a příprava skartačního řízení podle příslušných předpisů
j) vyhledávání a poskytování uložené spisové dokumentace podle stanovených postupů
k) vyřizování stížností, oznámení, žádostí o podání informací a podnětů v oblasti svého referátu

OZNÁMENÍ O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ K PŘIHLÁŠENÍ ZÁJEMCŮ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA ÚŘEDNÍKA/ÚŘEDNICE VYHLÁŠENÉHO DNE 7. 10. 2014

Městská část Praha-Kunratice – zastoupená tajemnicí Úřadu MČ Praha-Kunratice prodlužuje termín pro podání přihlášek na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice referent/referentka hospodářsko-správního odboru – investiční referent (referent-stavební technik)
do 25. 11. 2014 do 12.00 hod

Místo výkonu : Praha 4 – Kunratice

Platová třída : 10. platová třída

Předpokládaný nástup : po vyhodnocení výběrového řízení, dle dohody nástup ihned

Pracovní úvazek : 40,0 hodin týdně

Přihláška musí obsahovat : jméno a příjmení zájemce
datum a místo narození
státní příslušnost
místo trvalého pobytu
číslo občanského průkazu
datum a podpis

Připojit doklady : strukturovaný životopis
výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Lhůta podání přihlášky : do 25. 11. 2014 do 12.00 hod

Způsob a místo podání : v uzavřené obálce označené slovy :
„Neotvírat- Výběrové řízení-Investiční referent (referent – stavební technik)
poštou nebo osobně na adresu
Úřadu MČ Praha-Kunratice,
K Libuši 7/10, 148 00 Praha 4 - Kunratice

V Praze – Kunraticích 13.11.2014

Jitka Voříšková v.r.
tajemnice ÚMČ Praha-Kunratice

VYVĚŠENO: 13.11.2014
SEJMUTO: 25.11.2014

Vyskočit nahoru