Jste zde

2.9.2014

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Městská část Praha-Kunratice – zastoupená tajemnicí Úřadu MČ Praha-Kunratice

dne 29.8.2014    v y h l a š u j e  

v souladu s ustanovením § 7, odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 312/2002 Sb) výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice

referent/referentka hospodářsko-správního odboru – Investiční referent (referent na úseku stavebním)

Platové zařazení

platová třída 10 dle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce a podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (základní plat zaměstnance je určen podle stupnice platových tarifů uvedených v příloze č. 2 tohoto nařízení vlády)

Pravděpodobný nástup:      po vyhodnocení výběrového řízení dle dohody

nástup možný ihned

Pracovní poměr bude uzavřen na dobu neurčitou s 3 měsíční zkušební dobou

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů v platném znění:

 1. státní občanství ČR, popř. cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice
 2. fyzická osoba, která dosáhla minimálně 18 let věku
 3. způsobilost k právním úkonům
 4. bezúhonnost

Požadované vzdělání:

 1. vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

Požadované znalosti:

 1. znalost práce na PC (Excel, Word, Internet)

Další dovednosti, schopnosti:

 1. komunikativnost a umění jednat s lidmi, samostatnost, zodpovědnost, rozhodnost, vysoká psychická odolnost
 2. znalost českého jazyka
 3. vítána praxe ve státní správě či samosprávě
 4. vykonaná zkouška ZOZ v oboru
 5. základní orientace v zákonech č. 183/2006 Sb. stavební zákon, č. 500/2006 Sb, správní řád, č. 131/2000 Sb., o hl.m.Praze, č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, vše v platném znění

Náležitosti přihlášky:

Přihláška musí obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 7, odst. 4 zákona č.312/2002 Sb.:

Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, st.příslušnost, místo trvalého pobytu,

číslo OP (jde-li o cizince číslo dokladu o povolení k pobytu), datum a podpis.

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č.312/2002Sb. nutno připojit:

 • Strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech.
 • Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, popř. ověřená kopie výpisu
 • Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • Další doklady prokazující kvalifikaci uchazeče
 • Poskytnutí souhlasu se zpracováním svých osobních údajů uvedených v předložené přihlášce a jejích přílohách v souladu s ust. § 5 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Přihlášku v uzavřené obálce označené slovy

„ NEOTVÍRAT-Výběrové řízení – Investiční referent (referent na úseku stavebním)

lze zaslat poštou na adresu:

Úřad Městské části Praha-Kunratice   K Libuši 7, 148 00  Praha 4 - Kunratice nebo předat osobně v podatelně Úřadu MČ Praha-Kunratice  K Libuši 7   1.patro  č.dveří  1.5.

Termín pro podání přihlášky:        do 30.9.2014 do 15.00 hod.

Upozornění:

nevyžádané doklady s osobními údaji budou v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, § 20 odst. 1) tohoto zákona, po skončení výběrového řízení skartovány.

Podle §16 odst. 3, 4 a 5 zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

a o změně některých zákonů, nesmí být úředník členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, jejímž předmětem činnosti je podnikání. Jinou výdělečnou činnost může (až na zákonem stanovené výjimky) vykonávat jen s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele.

Úřad městské části Praha-Kunratice se vyhrazuje právo neuzavřít pracovní poměr s žádným z uchazečů nebo výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu.

Pro rychlejší kontakt doporučujeme uchazečům uvést v přihlášce telefonické spojení.

V Praze 4 – Kunraticích dne 29.8.2014

         Jitka Voříšková

tajemnice ÚMČ Praha-Kunratice

Příloha č. 1 k výběrovému řízení

POPIS PRACOVNÍ ČINNOSTI

podle katalogu prací uvedeného v příloze nařízení vlády č. 222/2010 Sb.,

o katalogu prací ve veřejných službách a správě

Titul, jméno a příjmení:        

Datum narození:                   

Odbor zařazení:                      hospodářsko-správní odbor

Číslo a název funkce:             1.04.02 Investiční referent (referent na úseku stavebním)

Platová třída:                          10.

Číslo nejnáročnější činnosti:   1.04.02-10.2

Katalogový příklad nejnáročnější pracovní činnosti, kterou zaměstnavatel po zaměstnanci požaduje a podle které zařadil zaměstnance do platové třídy:

Zajišťování realizace investičních akcí včetně dozorování průběhu realizace investic, výběr a koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby, přebírání prací, příprava, uzavírání a provádění změn smluv, prověřování a zjišťování úplnosti investiční dokumentace a zpracovávání zápisů a protokolů o předání staveb, zajišťování odstraňování nedostatků v průběhu jejich realizace. Průběžná kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu. Technickoekonomické hodnocení efektivnosti investic včetně návrhů opatření na změny.

zaměstnanec zejména

 1. zajišťuje předinvestiční a investiční přípravu staveb, jejichž investorem je MČ.
 2. zajišťuje realizace a provádí technický dozor stavebníka na stavbách realizovaných MČ Praha-Kunratice při výstavbě, tj. koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby, kontroluje průběh výstavby s ohledem na kvalitu a správnost prováděných prací a sleduje správnost vykazovaných prací ve vztahu na čerpání finančních prostředků., zaznamenává svou činnost zápisy do stavebního deníku. (Stavební zákon č. 183/2006 Sb.) Průběžně kontroluje čerpání finančních prostředků z rozpočtu. Provádí technickoekonomické hodnocení efektivnosti investic včetně návrhů opatření na změny. Následně řeší případně vzniklé rozpory, vady, nedodělky a reklamace.
 3. provádí přípravu, zadávání a kontroluje veřejné zakázky malého rozsahu
 4. vypracovává návrhy stanovisek a posudků k investičním a stavebním záměrům jiných investorů
 5. staveb, které se dotýkají zájmů MČ Praha-Kunratice
 6. styk s občany dotýkající se jeho pracovní náplně v k.ú. Praha-Kunratice.
 7. účast na kontrolních dnech cizích investorů staveb v MČ Praha-Kunratice
 8. komplexní řešení vodohospodářských děl
 9. zajištění údržby dešťové kanalizace ve správě MČ

ostatní činnosti

 1. průběžná aktualizace Povodňového plánu MČ Praha-Kunratice v souladu s právními předpisy a preventivní kontroly vodních toků v MČ Praha-Kunratice
 2. elektronické vedení spisové evidence a příprava skartačního řízení podle příslušných předpisů
 3. vyhledávání a poskytování uložené spisové dokumentace podle stanovených postupů
 4. vyřizování stížností, oznámení, žádostí o podání informací a podnětů v oblasti svého referátu

                                                                                           

Vyskočit nahoru