Jste zde

26.3.2014

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení-Referent správy majetku DCHB čp.1435/26a

Městská část Praha-Kunratice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa – referent správy majetku bytového domu čp. 1435/26a v odd. ekonomickém

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Městská část Praha – Kunratice - Úřad Městské části Praha-Kunratice
zastoupený tajemnicí Úřadu městské části Praha-Kunratice
vyhlašuje dne 20.1.2014 výběrové řízení na obsazení pracovního místa
Referent správy majetku Domu s chráněnými byty čp. 1435/26a

v odd. ekonomickém

Pravděpodobný nástup:      po vyhodnocení výběrového řízení dle dohody, předpoklad

k 1.5.2014

Pracovní poměr na dobu neurčitou s 3 měsíční zkušební dobou

Pracovní úvazek: 40,0 hod/týdně

Sjednaný druh práce:
 • Zajišťování správy budovy
 • domovnické práce včetně odborných řemeslných prací při opravách a údržbě domu
 • úklid garáží. Organizace, kontrola, zajištění úklidových prací v domě
 • údržba, drobné opravy v celém objektu, běžná údržba zeleně (sekání trávy, odstraňování plevelů a pod.), zimní údržba vč. úklidu sněhu
 • zajišťuje a kontroluje plnění smluv s provozovateli (výtah,kotelna,kanalizace atd.) a hlásí poruchy dle příslušnosti
 • zajišťuje povinné revize elektro, plyn, požární technika a má dohled nad jejich platností
 • vede příslušnou dokumentaci o správě (oprávněnost fakturace po stránce věcné správnosti)
 • vede evidenci elektroměrů, vodoměrů, plynoměrů a popelnic v bytovém domě a provádí záznamy spotřeby
 • předává k podpisu nájemní smlouvy na bytové a nebytové prostory
 • při ukončení nájmu přebírá byt a poté připravuje k dalšímu nájmu (např. vymalování bytu a drobné opravy)
 • na základě nájemních smluv vyhotovuje evidenční list bytu, zajišťuje předání bytu nájemníkovi předávacím protokolem, předává složenky poplatníkům
 • sleduje správnost a včasnost úhrad nájemného, vymáhá pohledávky, které vznikly při pronájmech bytů a nebytových prostor
 • účetnímu vyhotovuje měsíční předpis nájemného
 • zajišťuje roční vyúčtování služeb a jeho následné předání nájemníkům
 • shromažďuje požadavky na opravy a údržbu majetku podle druhu od nájemníků a písemně je předává k projednání a odsouhlasení ceny tajemníkovi
 • zajišťuje cenové nabídky v souvislosti se správou budovy kromě investic. Po projednání vyřízení objednávky v souvislosti se správou budovy kromě investic přebírá a kontroluje provedené opravy a potvrzení reklamačních protokolů
 • provádí pravidelné inventarizace
 • řídí, udržuje a má na starosti běžné opravy silničních motorových vozidel o celkové hmotnosti do 3,5 t, vede knihu jízd
 • drobné vydání do výše 5.000,- Kč, měsíční vyúčtování s hlavní pokladnou MČ
 • zajišťuje dovoz obědů

se zařazením do Úřadu městské části Praha 4-Kunratice, s místem výkonu práce Praha, v platové třídě  dle katalogu prací NV č. 222/2010 Sb., v platném znění a NV č. 74/2009 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platové třídě 8.

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů v platném znění:
 1. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 2. občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
 3. způsobilost k právním úkonům,
 4. bezúhonnost.
 Další požadavky:
další dovednosti, schopnosti
 • komunikativnost a umění jednat s lidmi, samostatnost, zodpovědnost, rozhodnost, vysoká psychická odolnost
 • vítána praxe v obdobné pozici ve veřejné správě
 • znalost práce na PC (Word, Excel, Internet, Outlook) podmínkou
 • schopnost analyticky a koncepčně uvažovat
 • řidičský průkaz podmínkou
 • časová flexibilita
 • ochota dále se vzdělávat
Náležitosti přihlášky podle §  7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů v platném znění jsou:
 • jméno, příjmení, titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana),
 • telefonický kontakt,
 • datum a podpis.

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů v platném znění, nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 • osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních,
 • originál (případně úředně ověřenou kopii) výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášky s požadovanými doklady je nutno zaslat nejpozději do 31. 3. 2014 na adresu:

Městská část Praha-Kunratice

Úřad městské části Praha - Kunratice,

K Libuši 7/10

148 00 Praha 4 - Kunratice

obálku označit slovy: „Výběrové řízeníReferent správy majetku DCHB“

Kontakt:

Telefon   244 102 222 (pí Voříšková)

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo neuzavřít pracovní poměr s žádným z uchazečů nebo výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu.

V Praze dne 20.1.2014

……………………………………………….

tajemnice Úřadu městské části Praha - Kunratice

    Jitka Voříšková

Vyskočit nahoru