Jste zde

26.3.2014

Volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR 2013

Starostka Městské části Praha-Kunratice ve smyslu ustanovení § 15, odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky, v platném znění,

o z n a m u j e

1. Volby do poslanecké sněmovny parlamentu české republiky se uskuteční  v pátek 25. října 2013 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 26. října 2013 od 8.00  Do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve volebních okrscích číslo 985 – 990 jsou volební místnosti pro tyto okrsky uvedené v příloze tohoto oznámení pro voliče bydlící v ulicích a popisných číslech domů uvedených v příloze tohoto oznámení. Tato příloha je rovněž uložena u tajemnice ÚMČ Praha - Kunratice a zveřejněna na webových stránkách úřadu.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 1 den přede dnem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

6. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.

Ing.arch. Ivana Kabelová

starostka MČ Praha-Kunratice

Více naleznete zde

Vyskočit nahoru