Jste zde

06/2017

Číslo jednací: 
MC P-KU 2709/2017
Žádost přijata: 
02.10.2017
Vyřízeno: 
09.10.2017
Počet stran: 
1

Dle zákona č. 106/1999 Sb. Vás žádám o vytvoření přehledné tabulky a zodpovězení těchto bodů:

i. Zda bylo v rámci Vaší obce v minulosti zaznamenáno jakési zařízení mimozemské rasy, tj. létající talířči jiný neidentifikovaný objekt mimozemské civilizace.

o Pokud ano, jakým způsobem bylo s tímto objektem (přístrojem, předmětem) naloženo a kde je uschováno.

o Žádám Vás o stanovení termínu možné prohlídky tohoto zařízení a o možnost pořídit fotodokumentaci za účelem tvorby studie.

ii. Zda má Váš správní orgán specializovanou „UFO“ jednotku.

iii. Zda má Váš správní orgán řešení při jednání, kdyby „přiletěli ufoni“, otázka komunikace s nimi a případné tlumočení do jazyka Českého.

iv. Zda má Váš správní orgán informace o existenci orgánu (úřadu) veřejné moci ČR, který se touto problematikou zabývá.

v. Pokud by se v příštím týdnu takováto nepředvídaná událost stala, na koho by se Váš orgán obrátil – zda na Ministerstvo obrany, či Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zahraničních věcí či jiný orgán.

vi. Žádám Vás o sdělení počtu osob (lidí, nikoli mimozemských tvorů), které mají v rámci Vašeho území trvalý pobyt.

vii. Žádám Vás o sdělení, zda někdo z obyvatel oznamoval Vašemu správnímu orgánu v termínu od 1. 7. 1990 do 1. 7. 2017 přestupek spočívající v hádce či urážce od tvora mimozemské civilizace dle § 49 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích.

viii. Žádám Vás o sdělení, zda je v rámci Vaší obce instalován jakýsi „radar“, tj. zařízení, které kontroluje rychlost.

o Pokud ano, žádám Vás o sdělení, zda rychlost měří pouze na silnici, nebo i ve vzduchu.

ix. Žádám Vás o sdělení počtu pravomocně ukončených správních řízeních v roce 2016 na úseku všech odborů, tj. matrika, doprava, občanské soužití atp.

x. Žádám Vás o sdělení, zda se na Vašem území vozidlům udělují technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla.

o Pokud ano, žádám Vás o sdělení, zda máte takovou „botičku“ i pro dopravní prostředky (objekty – létající talíře), které nemají kola a levitují.

Vyskočit nahoru