Jste zde

Rok konání voleb
2023
Volba prezidenta republiky

Volba prezidenta republiky 2023

Aktualizováno 28.12.2022

V tomto příspěvku najdou občané Kunratic vždy aktuální informace, žádosti a tiskopisy pro volbu prezidenta republiky 2023

Výsledky naleznete v tomto článku: ODKAZ,


Oznámení o době a místě konání voleb

 • Volby prezidenta republiky se konají v pátek 13. ledna 2023, od 14.00 hodin do 22.00 hodin, a v sobotu 14. ledna 2023, od 8.00 hodin do 14.00 hodin
 • Hlasování probíhá ve volebních místnostech na území České republiky a v zahraničí na zastupitelských a konzulárních úřadech.

Bližší informace o průběhu hlasování zveřejňuje ministerstvo vnitra zde (odkaz)

Druhé kolo volby prezidenta republiky

 • Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů, bude se konat druhé kolo volby prezidenta. Ve druhém kole kandidují pouze dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola.
 • Případné druhé kolo se bude konat v pátek 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
 • Hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého kola volby obdrží voliči až ve volební místnosti.

Hlasování na voličský průkaz

 • Co je a k čemu slouží voličský průkaz a informace jak získat voličský průkaz naleznete zde (odkaz)
 • Občané Kunratic mohou požádat Úřad městské části Praha-Kunratice, a to podáním v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu do 6. ledna 2023 do 16.00 hodin (pro případné druhé kolo volby do 20. ledna 2023 do 16.00 hodin) osobně do 11. ledna 2023 do 16.00 hodin (pro případné druhé kolo volby do 25. ledna 2023 do 16.00 hodin); volič se dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam.
  •    na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo
  •    v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče.

 • Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem volby (29. prosince 2022). Předá jej osobně voliči nebo tomu, kdo má plnou moc s ověřeným podpisem voliče, anebo jej voliči zašle. Voličský průkaz lze na základě žádosti zaslat i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den volby dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně může volič přistoupit k hlasování.

 • V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, obecní úřad, popř. zastupitelský úřad, mu vydá voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo).

 • Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz odevzdat okrskové volební komisi. 

 • Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, nakonec rozhodne hlasovat ve "svém" volebním okrsku, musí voličský průkaz rovněž odevzdat okrskové volební komisi. Jinak mu komise hlasování neumožní.

 • Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Pro urychlení vyřízení voličského průkazu na ÚMČ Praha-Kunratice, doporučujeme si před příchodem vyplnit žádost která je ke stažení v tomto příspěvku

Připomínáme, že volit v zahraničí lze pouze na velvyslanectvích, generálních konzulátech a konzulátech. Více informací zde (odkaz)

Pokud plánujete volit v zahraničí, ze zkušenosti doporučujeme vyzvednout si voličský průkaz osobně na úřadu MČ. Také doporučujeme dopředu si ověřit, kde v zemi v které se nacházíte můžete volit. Tuto informaci naleznete zde (odkaz)


Místo konání voleb

Na území Městské části Praha- Kunratice budou volby probíhat v 6 volebních okrscích.

Volební okrsek č. 37001,37002,37003,37004 se sídlem v Základní škole Kunratice, Předškolní 420, Praha 4 – Kunratice (37001-4 - bezbariérový přístup)

Volební okrsek č. 37005,37006 se sídlem v Základní umělecké škole, Jana Růžičky 1179, Praha 4 – Kunratice (37005 - bezbariérový přístup, 37006 v patře - na požádání na místě možnost volit do přenosné schránky v přízemí))


Prokázání totožnosti a státního občanství

Volič (státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu a omezenou svéprávnost k výkonu práva volit) je povinen po příchodu do volební místnosti prokázat okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno.
Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi a prokázat svou totožnost. Poté volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem městské části a hlasovací lístky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky pro volbu prezidenta republiky jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo kandidáta.
Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky (tj. nejpozději 10. ledna 2023). Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Pro druhé kolo volby obdrží voliči hlasovací lístky až ve volební místnosti.

Průběh hlasování

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků. Po obdržení úřední obálky, případně i hlasovacích lístků od okrskové volební komise, vstoupí volič do prostoru určeného k vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. V případě, že se volič do tohoto prostoru neodebere, nebude mu hlasování umožněno.
Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.
Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas neplatný.
Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky přetržené a ty, které nebyly vloženy do úřední obálky.
Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.
S voličem, který nemůže ze zdravotních důvodů vybrat zvolený hlasovací lístek nebo nemůže číst, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.


Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů (neplatí pro nařízenou izolaci z důvodu onemocnění covid 19 - viz nže), Úřad městské části Praha-Kunratice a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla komise zřízena. V případě zájmu o přenosnou volební schránku se voliči mohou obracet na Úřad MČ Praha- Kunratice, tel. 244 102 218.

Hlasování s nařízenou karanténou nebo izolací (Covid-19)

Volič, který má nařízenou karanténu či izolaci z důvodu onemocnění Covid-19, může dle § 8 odst. 3 zákona č. 411/2022 Sb. o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023 hlasovat ve volebním stanovišti a to pouze z motorového vozidla (drive-in).
Hlasování tímto způsobem probíhá pro první kolo již ve středu 11. 1. 2023 od 8:00 do 17:00 a pro druhé kolo ve středu 25. 1. 2023 od 8:00 do 17:00!
Pro voliče volebního obvodu MČ Praha-Kunratice je zřízeno stanoviště v hasičské zbrojnici JSDH Praha - Písnice; Hoštická 701/33, Praha. Na příjezdových trasách budou umístěny navigační cedule.

Alternativní způsob je včasné podání žádosti o hlasování do přenosné volební schránky.
Žádá se u Magistrátu hl. m. Prahy telefonicky na následujících číslech: 777 497 060, 777 497 078, 777 497 082 a to nejpozději ve čtvrtek 12. 1. 2023 do 20:00.
Hlasování proběhne v pátek 13. 1. 2023 od 8:00-22:00 a v sobotu 8:00-14:00.
Více zde (odkaz, PDF)

Vyskočit nahoru