Jste zde

Rok konání voleb
2013
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Základní informace pro občany k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2013

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají na území České republiky

v pátek 25. října 2013 od 14.00 hod.do 22.00 hod a

v sobotu  26. října 2013 od 8.00 hod do 14.00 hod.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 266/2013 Sb., v částce 102, která byla rozeslána dne 28. srpna 2013.

Hlasování při volbě do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na území České republiky probíhá ve stálých volebních okrscích a hlasování mimo území České republiky probíhá ve zvláštních stálých volebních okrscích na zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky.

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Volič může ze závažných zdravotních důvodů požádat úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči své členy s přenosnou volební schránkou. Před volbami o ni lze kdykoli požádat na tel. 244 102 218 paní Plačková.

Volby se budou konat ve volebních místnostech v ZŠ Kunratice, ul. Předškolní, pro občany centrálních Kunratic a pro voliče ze Zeleného údolí. Pro voliče z Flory v budově ZUŠ, Jana Růžičky 1179. Adresu volební místnosti a číslo volebního okrsku naleznou voliči na obálce, v níž jim budou domů doručeny hlasovací lístky. Přesné rozdělení volebních okrsků po jednotlivých ulicích bude vyvěšeno na úřední desce i na webových stránkách. Dotazy týkající se volebních místností Vám na požádání sdělí paní Plačková, tel. 244 102 218.

V zájmu kvalitního doručení hlasovacích lístků všem voličům připomínáme vlastníkům domů § 14 odst. 6 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, který stanoví povinnost vlastníka budovy na svůj náklad označit budovu číslem určeným hlavním městem Prahou (popisným a orientačním) a udržovat je v řádném stavu. Žádáme vlastníky budov, aby případné nedostatky neprodleně odstranili, neboť dle § 29 odst. 8 cit. zákona o hl.m.Praze, může uložit městská část osobě, která tuto povinnost nedodrží, pokutu do 10.000,- Kč a to i opakovaně.

Zápis do zvláštního seznamu voličů při dlouhodobém pobytu v zahraničí

Volič, který má dlouhodobý pobyt mimo území České republiky může být  na základě písemné žádosti zapsán do zvláštního seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem nebo konzulárním úřadem České republiky v místě svého pobytu, kde bude moci uplatnit své volební právo. Pokud se volič nebude v době voleb vyskytovat v územním obvodu tohoto zastupitelského úřadu může mu tento úřad vydat za základě jeho žádosti voličský průkaz, se kterým může hlasovat v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí nebo jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky, kde zároveň obdrží hlasovací lístky.

V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je vhodnější volit při volbách do Poslanecké sněmovny v zahraničí na zastupitelském úřadě na voličský průkaz, který voliči vydá úřad.

V případě zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí, je volič automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného úřadem, v jehož územním obvodu má místo trvalého pobytu. Pokud tento volič chce poté v budoucnu být opět zapsán do stálého seznamu voličů vedeného úřadem a opět volit na území České republiky, je nutné požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů.

Tento zastupitelský úřad voliči vydá o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů potvrzení, které je nutné odevzdat přede dnem voleb úřadu, v jehož územním obvodu má volič místo trvalého pobytu (Úřad Městské části Praha-Kunratice, K Libuši 7/10, I. patro, paní Plačková) nebo v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu má místo trvalého pobytu.

Žádost o voličský průkaz

Postup přijímání žádostí o voličský průkaz pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 25.10.-26.10.2013

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, v platném znění (§6a)

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tj. do 18.10.2013 tomu, kdo stálý nebo zvláštní seznam vede, nebo osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu tj. do 23.10.2013 (do 16 hod.). Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb tj. 10.10.2013 předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle doporučeně do vlastních rukou.

Volič buď 

  • doručí úřadu MČ Praha-Kunratice písemnou žádost (a to buď v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem, nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo prostřednictvím datové schránky), a to nejpozději do 7 dnů přede dnem voleb, t.j. do pátku 18.10.2013 a uvede, na jakou adresu chce voličský průkaz zaslat, nebo si jej přijde osobně vyzvednout

nebo

  • osobně sepíše (podá) žádost na Úřadu MČ Praha-Kunratice a uvede, na jakou adresu chce voličský průkaz zaslat, nebo poznamená, že si jej nejdříve 15 dnů přede dnem konání voleb tj. 10.10.2013 vyzvedne osobně případně využije formulář se zmocněním pro jinou osobu k vyzvednutí průkazu a tento formulář zmocněné osobě po ověření podpisu předá.
  • přijde osobně, voličský průkaz mu bude v době od 10.10.2013 rovnou na místě vydán. Pouze však jeho osobě! Nikoli však pro manžela, nebo rodiče, nebo jinou třetí osobu, pokud nebude od něj mít plnou moc s úředně ověřeným podpisem !!

Od 10.10.2013 bude Úřad MČ Praha-Kunratice zasílat voličský průkaz těm, kteří požádali o jeho zaslání na adresu uvedenou v žádosti. Průkazy budou zasílány poštou doporučeně do vlastních rukou.

Termíny příjmu žádostí a výdeje voličských průkazů jsou dány zákonem a nelze je měnit. Úřední ověření je osvobozeno od správního poplatku.

S vystaveným voličským průkazem pak může volič hlasovat v jakékoliv volební místnosti.. Pokud bude voliči vystaven voličský průkaz a volič se nakonec rozhodne volit ve volební místnosti podle místa svého trvalého pobytu, musí ve své volební místnosti voličský průkaz také předložit a odevzdat, jinak mu nebude hlasování umožněno. Po příchodu do volební místnosti tam, kde se rozhodne volit, odevzdá voličský průkaz, prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem nebo platným občanským průkazem a od okrskové volební komise obdrží hlasovací lístky.

Ing. arch. Ivana Kabelová

starostka MČ Praha-Kunratice

Vyskočit nahoru