Jste zde

15.10.2013

Úvodní slovo starostky z Kunratického zpravodaje č.5

Vážení čtenáři,

když zvažuji témata, o kterých bych se chtěla zmínit v tomto čísle KZ, napadá mě jako obvykle nejvíce témat z oblasti dopravy. Nejprve si ale neodpustím poznámku ke knize o Kunraticích, kterou MČ v posledních dnech vydala a o které píše ve svém příspěvku Ing. Mydlarčík. Vydání knihy jsme již dlouho plánovali, poměrně dlouho se na ní pracovalo a hodně jsme se u toho natrápili. Nebylo jednoduché rozhodnout a s nakladatelstvím dohodnout, co tam dát a co vynechat, protože knihu nebylo možné dále rozšiřovat. Nyní je tedy hotová, ale nemyslím si, že by tím měla být věc ukončena. Moc bych si přála, aby vydání knihy bylo podnětem pro její čtenáře k tomu, aby se zamysleli, zda by mohli obsah knihy nějak doplnit nebo upřesnit. Prostě, aby vydání knihy přineslo další zapomenuté informace o naší městské části, které bychom mohli průběžně zveřejňovat na stránkách KZ a třeba jednou uplatnit v dalším pokračování této knihy.

Chodník v ulici U Rakovky

Tato akce patří k těm „smůlovatým“. Výběrové řízení na tuto akci proběhlo již koncem loňského roku, smlouva s vítěznou firmou byla podepsána a bylo domluveno, že práce začnou hned začátkem letošního roku. Mezitím tatáž firma vyhrála i výběrové řízení na úpravu jezírka na Floře S firmou jsme se domluvili, že začne pracemi na jezírku a chodník v ulici U Rakovky bude následovat. Rekonstrukce jezírka proběhla bez problémů, ale tím spolupráce s firmou skončila, protože nereagovala na výzvy k zahájení dalších prací. Po nějakém čase jsme zjistili, že se dostala do platební neschopnosti a museli jsme od smlouvy s ní odstoupit. Nyní jsme před podpisem smlouvy s firmou VHS Javorník-CZ, s r.o., která se umístila ve výběrovém řízení na dalším  místě s nabídkovou cenou 942 tis. Kč. Vzhledem k pokročilé roční době však není jisté, že zda se podaří práce udělat ještě letos.

Opravy výtluků

Začátkem letošního léta proběhla první etapa oprav lokálních výtluků v místních komunikacích, a to za 500 tis. Kč. Jelikož stav našich komunikací je opravdu ve velmi špatném stavu, rozhodlo se zastupitelstvo uvolnit ještě jednou stejnou částku na druhou etapu oprav. Dodavatelem obou etap je firma STREET s.r.o. a obě etapy se provádějí stejnou technologií, t.j. termodynamickou metodou. Domnívám se, že ani druhá etapa oprav nepokryje úplně všechny výtluky, zvlášť když nové stále průběžně vznikají, ale že se stav komunikací přece jen podstatně zlepší.

Plošné opravy komunikací

O těchto opravách jsem podrobně psala KZ č. 3. Do současné doby byla zpracována dokumentace pro výběr dodavatele stavby a dokonce již proběhlo výběrové řízení na dodavatele. Výběrové řízení vyhrála firma Eurovia CS, a.s., a to nabídkovou cenou 6 823 tis. Kč. Práce budou zahájeny ještě nyní na podzim, dokončení můžeme očekávat  ale až někdy v dubnu příštího roku. Jako obvykle máme v úmyslu pozvat všechny obyvatele dotčených ulic na společném jednání, abychom postup stavby probrali za účasti projektantů i dodavatelské firmy.

Bezbariérové úpravy chodníku při ul. K Verneráku

Tuto akci jsem zmiňovala hned začátkem letošního roku, kdy se připravoval rozpočet. Jedná se úpravy, které mají sloužit pro snadnější pohyb chodců, zejména matek s kočárky,  vozíčkářů s doprovodem a slepců, a spočívá ve zřízení dvou přechodů a úpravy tří míst pro přecházení. Stavební povolení se nám podařilo získat až poměrně nedávno a následovalo stejně jako v předešlých případech výběrové řízení na dodavatele úprav. Výběrové řízení vyhrála firma VHS Javorník-CZ cenou 138 tis. Kč. Protože se jedná o drobnou stavbu, troufám si tvrdit, že bude do zimy dokončena.

Komunikace v Zeleném údolí

Již několik let se potýkáme s tím, že komunikace v Zeleném údolí hl. město Praha sice převzalo, ale nepředalo je Technické správě komunikací Praha (TSK), aby mohly být udržovány ve stejném režimu jako ostatní komunikace. Komunikace přitom potřebují nejen letní a zimní údržbu, ale již i řadu oprav. Jako důvod byla uváděna chybějící dokumentace a zaměření stavby.  Zdá se, že poslední dobou se začíná blýskat na lepší časy, neboť na den 26.9.2013 byla svolána schůzka za účasti všech zainteresovaných, t.j. zástupců Odboru evidence, správy a využití majetku Magistrátu hl. m. Prahy,  TSK, Odboru městského investora Magistrátu hl. m. Praha a MČ Praha-Kunratice. Na schůzce byl předán seznam komunikací a chodníků, které TSK převezme – jedná se prakticky o všechny vozidlové komunikace, a seznam pěších komunikací, které převezme MČ – jedná se chodníky mezi řadovými domky a podél dětských hřišť. Sice i na této schůzce zaznělo, že nějaká dokumentace ještě chybí, ale bylo řečeno, že když se v krátké době nenajde, bude pořízena nová, aby se předání komunikací dále neodkládalo. Věříme tedy, že několikaleté úsilí MČ vydatně podporované občanským sdružením Rozvoj Zeleného údolí bude konečně korunováno úspěchem.

Rekonstrukce a rozšíření objektu bývalého podniku Konsigna na Floře

V letošním 2. čísle KZ jsem vás  poprvé informovala o výše uvedeném záměru i o anketě, kterou jsme k tomuto záměru uspořádali. Závěr byl takový, že na základě ankety požádala MČ o doplnění projektu o chybějící parkovací místa, kterých je víc, než 40. V září jsme se k tomuto záměru byli nuceni vrátit znovu, neboť jsme obdrželi oznámení o zahájení územního řízení a řízení o povolení výjimky z vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze (na počet parkovacích míst na vlastním pozemku) stavby „Přístavby objektu č.p. 1165 na k. ú. Kunratice“. Protože jsme zjistili, že projekt nebyl doplněn podle našich požadavků, byli jsme nuceni uplatnit námitku k předložené dokumentaci směřující proti výjimce z parkovacích míst na vlastním pozemku. Zároveň jsme sdělil, že za této situace nepřevezmeme do správy plánovaný chodník mezi ul. U Kunratického lesa a předmětným objektem, ani plochu pro stanoviště vozíků, jak si to investor přál.

Metropolitní plán Prahy (MPP)

Minule jsem upozorňovala zájemce o uvedený plán, že chystáme zhruba na polovinu září uspořádat zasedání zastupitelstva, které bude částečně věnováno podnětům MČ k tomuto plánu. Situace se vyvinula trochu jinak, my jsme sice určitou úvodní představu o  MPP zpracovali, ale požadované členění podnětů dorazilo až koncem září, takže zastupitelstvo s problematikou MPP přesunujeme někdy na přelom října a listopadu. Zájemcům o tuto problematiku proto opět doporučuji sledovat úřední desku Úřadu MČ Praha-Kunratice, kde bude termín zastupitelstva uveden.

Ivana Kabelová

Vyskočit nahoru