Jste zde

9.1.2015

HARMONOGRAM V.O.K. a BIO na1. pololetí 2015

Velkoobjemové kontejnery na objemný odpad - VOK

VOK jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností jako je např.:

 • nábytek
 • sportovní náčiní (lyže, jízdní kola apod.)
 • koberce, podlahové PVC
 • umyvadla a záchodové mísy

Co nelze odložit do VOK

VOK nelze využít pro odkládání jakéhokoliv odpadu z podnikatelské činnosti a jiného odpadu než objemného, jako je např.:

 • směsný komunální odpad, který lze vhodit do běžné sběrné nádoby (popelnice, kontejneru)
 • nebezpečné složky komunálního odpadu (jako např. baterie a akumulátory, barvy, chemikálie, zářivky)
 • bioodpad (větve, posekaná tráva apod.)
 • vyřazená elektrická zařízení (chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, přehrávače, telefony apod.)
 • stavební suť

Podmínky přistavení VOK

VOK jsou přistaveny v odpoledních hodinách po dobu 4 hodin (14:00 - 18:00 hod.). Po celou dobu přistavení je přítomna obsluha, která koordinuje ukládání odpadů, aby byla maximálně využita kapacita VOK (10 m3). Obsluha dále zajišťuje, aby případně odevzdané využitelné odpady bylo možné předat k dalšímu využití.
Množství VOK je omezené a městským částem je přiděluje hl. m. Praha podle počtu obyvatel. Službu VOK organizuje a hradí ze svého rozpočtu hl. m. Praha, která rozhodla také o změně podmínek přistavení. VOK přistavuje svozová společnost Pražské služby, a.s., na základě smlouvy s hl. m. Prahou.
Objemný odpad můžete zdarma odložit také ve sběrném dvoře hl. m. Prahy v ul. Obrataňská nebo v kterémkoliv z dalších 16 sběrných dvorů hl. m. Prahy.

Co je bioodpad

Bioodpad (biologicky rozložitelný odpad) je jednou ze složek komunálního odpadu, vedle papíru, skla, plastů, objemného odpadu, nebezpečného odpadu a nápojových kartonů.

Do bioodpadu patří:

 • tráva a plevel
 • listí (bez smetků z ulice)
 • dřevní štěpka z větví stromů a keřů
 • spadané ovoce
 • kuchyňský odpad z ovoce a zeleniny (slupky apod.)
 • sedliny kávy a čaje (i s papírovým filtrem), čajové sáčky
 • skořápky od vajec
 • neznečištěná zemina (bez květináčů)
 • pokojové rostliny
 • květináče z lepenky a rašeliny

Do bioodpadu naopak nepatří:

 • zbytky jídel (tzv. gastroodpad)
 • jedlé oleje
 • maso a kosti
 • uhynulá zvířata
Vyskočit nahoru