Jste zde

20.2.2014

Velkoobjemové kontejnery na objemný odpad – VOK

VOK jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností jako je např.:

  • nábytek
  • sportovní náčiní (lyže, jízdní kola apod.)
  • koberce, podlahové PVC
  • umyvadla a záchodové mísy

Co nelze odložit do VOK

VOK nelze využít pro odkládání jakéhokoliv odpadu z podnikatelské činnosti a jiného odpadu než objemného, jako je např.:

  • směsný komunální odpad, který lze vhodit do běžné sběrné nádoby (popelnice, kontejneru)
  • nebezpečné složky komunálního odpadu (jako např. baterie a akumulátory, barvy, chemikálie, zářivky)
  • bioodpad (větve, posekaná tráva apod.)
  • vyřazená elektrická zařízení (chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, přehrávače, telefony apod.)
  • stavební suť

Podmínky přistavení VOK

VOK jsou přistaveny v odpoledních hodinách po dobu 4 hodin (14:00 - 18:00 hod.). Po celou dobu přistavení je přítomna obsluha, která koordinuje ukládání odpadů, aby byla maximálně využita kapacita VOK (10 m3). Obsluha dále zajišťuje, aby případně odevzdané využitelné odpady bylo možné předat k dalšímu využití. Množství VOK je omezené
a městským částem je přiděluje hl. m. Praha podle počtu obyvatel. Službu VOK organizuje

a hradí ze svého rozpočtu hl. m. Praha, která rozhodla také o změně podmínek přistavení. VOK přistavuje svozová společnost Pražské služby, a.s., na základě smlouvy s hl. m. Prahou.
Objemný odpad můžete zdarma odložit také ve sběrném dvoře hl. m. Prahy v ul. Obrataňská nebo v kterémkoliv z dalších 16 sběrných dvorů hl. m. Prahy.

Vyskočit nahoru