Jste zde

Dětské hřiště K Zeleným domkům (u rybníka Ohrada)

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

Vážení návštěvníci, toto hřiště bylo vybudováno a dáno Vám k dispozici pro využití Vašeho volného času. Pro příjemný a ničím nerušený pobyt na tomto hřišti, Vás žádáme o dodržování podmínek tohoto návštěvního řádu, vydaného v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 6/2001 Sb., hlavního města Prahy, o ochraně veřejné zeleně.  

Návštěvní doba:   

 • Od 1.května  do  30.září           8,oo - 20,oo hod     
 • Od 1.října  do 30.dubna            9,oo - 17,oo hod

Upozornění pro uživatele:

 • děti do šesti let mohou vstupovat na dětské hřiště pouze v doprovodu dospělé osoby
 • u dětí do tří let je možno používat pouze zařízení určených pro tuto věkovou skupinu, avšak pouze pokud je zabezpečen trvalý dozor dospělé, právně odpovědné osoby
 • rodiče ručí za bezpečnost svých dětí
 • instalované zařízení používejte pouze k určeným účelům a pro danou věkovou kategorii
 • za odložené věci provozovatel hřiště neručí

Na hřišti platí zákaz:

 • poškozování a znečišťování prostor a zařízení (v případě poškození bude obec vymáhat náhradu nákladů vynaložených na opravu)
 • vstupovat se zvířaty
 • kouření, konzumace alkoholu a omamných látek
 • vjezdu motorových vozidel
 • stanování a rozdělávání ohňů
 • pořádání propagačních či reklamních akcí
 • užívat zařízení pokud je jeho povrch namrzlý nebo kluzký, případně při zjištění závady na zařízení

Návštěvník je povinen:

 • respektovat návštěvní řád a pokyny provozovatele hřiště
 • chovat se ukázněně tak, aby neohrožoval sám sebe ani ostatní návštěvníky
 • dodržovat pořádek a čistotu
 • při vstupu na hřiště i při odchodu z něj uzavřít vstupní branku oplocení

Pokud se setkáte s poškozováním zeleně nebo vybavení hřiště, oznamte to prosím neprodleně Městské policii  - tel: 156 .

Provozovatel: Úřad městské části Praha-Kunratice
Odpovědná osoba: MČ Praha- Kunratice tel: 244102216

Děkujeme Vám, že dodržujete návštěvní řád a přejeme Vám i Vašim dětem příjemný pobyt a sportovní vyžití.

Vyskočit nahoru