Jste zde

Stavební akce MČ

Rozvoj Kunratic po roce 1989

Nejdůležitější pro rozvoj městské části jsou finanční zdroje. Vlastní zdroje Kunratic jsou velmi omezené, proto je městská část téměř zcela závislá na dotacích hl.m. Prahy. Po roce 1989 a zejména v prvním desetiletí 21. století hl.m. Praha vyčlenila pro Kunratice poměrně velké finanční prostředky, takže byla zrekonstruována hlavní komunikační síť a některé přilehlé ulice. Dále byla vybudována splašková kanalizace a městská část byla plynofikována. Mezi novodobé významné investice patří rekonstrukce a dostavba mateřské a základní školy včetně sportovní haly, rekonstrukce a dostavba radnice, rekonstrukce čp. 34 na Kostelním náměstí na služebnu městské policie, výstavba objektu Chráněné byty Kunratice v ul. K Zeleným domkům s 57 byty pro seniory, rekonstrukce a dostavba hasičské zbrojnice v Bořetínské ul., modernizace a rozšíření fotbalového areálu, rekonstrukce části zámeckého parku, která je ve správě kunratické radnice, výstavba několika zcela nových dětských hřišť, revitalizace rybníka Ohrada, rekonstrukce hospodářských budov kunratického zámku a koupaliště u rybníka Šeberák. V Golčově ulici v čp. 24 po rekonstrukci a půdní vestavbě vznikl víceúčelový dům, kde našli umístění místní knihovna, místní klub seniorů, klubovna skautského oddílu a rodinné centrum. Až na rekonstrukci radnice a hospodářských budov kunratického zámku poskytlo finanční prostředky na všechny uvedené investice hl.m. Praha s menšinovou spoluúčastí městské části.

S příchodem ekonomické recese koncem minulého desetiletí  zeslábl přítok peněz na investice z hlavního města. S nástupem nové politické garnitury v roce 2013 se jeho tok zcela zastavil. Městská část Praha-Kunratice obdržela od hl.m. Prahy pouze částku 2400 korun na každého trvale přihlášeného obyvatele (příjem hl.m. Prahy ze státního rozpočtu činí bezmála 30 tisíc korun na osobu), což stačí pouze na běžný provoz bez investic.

Proto jsme přistoupili k čerpání finančních prostředků, které MČ Praha-Kunratice získala z vedlejší hospodářské činnosti (zejména pronájmy pozemků) a z prodeje pozemků a nemovitostí (privatizace 12ti bytů) v letech 2002-2013 a které jsme šetřili pro zlé časy, které zcela evidentně nastaly.

Stanovili jsme si priority investic pro r. 2014. Mezi největší patří oprava povrchu některých komunikací, rekonstrukce bývalého gymnázia Altis čp. 57 na zdravotní středisko a dostavba dvou tříd základní školy.

Komunikace    

Staré sliby hl.m. Prahy, že po vybudování sítí (vodovodní síť, dešťová a splašková kanalizace, plynofikace) bude neprodleně následovat i rekonstrukce povrchů komunikací v Kunraticích byly novou politickou reprezentací města odsunuty do nedohledna. V návrhu rozpočtu hl.m. Prahy pro r. 2014 není vyčleněna ani jedna koruna ani na rekonstrukci ul. K Zeleným domkům, na kterou již existuje stavební povolení, i když náměstek primátora hl.m. Prahy Ing. Jiří Nouza ještě 24. září r. 2013 ve svém dopise psal „Vzhledem k tomu, že Odbor městského investora MHMP si je vědom důležitosti komunikace K Zeleným domkům pro obyvatele Kunratic, byl požadavek na přidělení finančních prostředků do návrhu rozpočtu hl.m. Prahy na uvedenou akci zapracován“.

Proto bylo rozhodnuto, že budou vybrány ty komunikace, kde není plánována výstavba dešťové kanalizace a přeložky sítí (takové investice jsou mimo finanční možnosti MČ Praha-Kunratice, protože dosahují náklad v desítkách milionů korun) a které jsou významné svoji polohou, a ty budou opraveny v rámci finančních možností MČ Praha-Kunratice takovým způsobem, aby jejich povrch vydržel v dobrém stavu alespoň 15-20 let. To se bohužel netýká ulic K Zeleným domkům, Golčovy a Volarské, které by si opravu velmi zasloužily, ale jich se právě týkají přeložky sítí a výstavba dešťové kanalizace.

První etapu jsme zahájili v roce 2013. Jako zcela nejhorší byla vyhodnocena Ještědská ulice, kterou využívají především návštěvníci pošty. Mezi dalšími komunikacemi určenými k opravě byly vytipovány ulice, které využívají návštěvníci fotbalového areálu na Vimperském náměstí a část ul. Děbolínské od ul. K Šeberáku po ul. Bořetínskou. Celková cena za opravu těchto komunikací byla 6 660 438,- Kč včetně DPH.

V současné době vybíráme s projektanty další komunikace pro druhou etapu oprav přibližně ve stejné cenové relaci jako v r. 2013. Vyšší investici do komunikací nám naše finanční rezervy neumožňují. 

Zdravotní středisko

Jak jsme Vás již v minulých číslech KZ informovali, dlouhodobě připravujeme rekonstrukci staré školy čp. 57 u rybníka Ohrada na zdravotní středisko. Na podzim jsme získali stavební povolení a vyhlásili výběrové řízení na dodavatele realizace rekonstrukce. Vzhledem k tomu, že se jedná o „nadlimitní“ řízení, neoslovili jsme napřímo žádné firmy, aby nám podaly nabídky, ale celé výběrové řízení jsme zadali odborné firmě, která výběrové řízení provedla dle platných zákonů. Firmy se do výběrového řízení mohly přihlásit samy, na základě zveřejnění zakázky na veřejném portálu.

Do soutěže se přihlásilo šest firem. Vybrána byla společnost, která nabídla nejlepší podmínky na zhotovení rekonstrukce. Zároveň tato společnost nabídla i nejnižší cenu, tj. 22 915 528,- Kč včetně DPH. Smlouva o dílo byla podepsána 9.1.2014. V nabídce navržená doba realizace činí 304 dní, takže je reálné, že nové zdravotní středisko by mohlo začít fungovat do konce tohoto roku.

Dostavba dvou tříd v ZŠ Kunratice  

Již několik let upozorňujeme hl.m. Prahu, že přes náš nesouhlas povolilo zahušťovat území určená k zastavění pro bydlení aniž zajistilo pro nové obyvatele dostatečnou kapacitu školských zařízení.  Nejsložitější je situace v základní škole, kde bychom potřebovali otevřít čtyři  první třídy pro školní rok 2014/2015, abychom uspokojili všechny žáky s trvalým pobytem v naší městské části. Stávající kapacita umožňuje otevření pouze dvou tříd. Proto jsme již v roce 2011 začali připravovat projekt na dostavbu základní školy. Dostavba je plánována ve třech etapách. V letošním roce chceme realizovat první etapu, která spočívá v nástavbě dvou tříd nad spojovacím krčkem spojujícím sportovní halu s hlavní chodbou. Je to nejlevnější možná varianta (odhadovaná cena cca 10 milionů Kč), kdy není třeba budovat schodiště a zasahovat do vnitřních sítí, protože nové třídy budou napojeny na stávající rozvody. V současné době jednáme s hl.m. Prahou o finanční podpoře tohoto projektu.

Vyskočit nahoru