Jste zde

Předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

Městská část Praha – Kunratice si řídí těmito základními předpisy:

Tyto předpisy obsahují základní ustanovení, samostatnou působnost, přenesenou působnost, hovoří o činnosti zastupitelstva městské části, rady městské části, o starostovi a tajemníkovi úřadu, komisích, odborech – tj. orgánech rady, o nápravě nespravedlivých opatření, o městské policii, způsob vydávání vyhlášek.

Některé odbory a oddělení se řídí zvláštními zákony, kterými je poskytování informací upraveno nebo omezeno. Jedná se např. o zákon 123/1998Sb., o právu na informace o životním prostředí, 455/1991Sb., živnostenský zákon, 268/1949Sb., zákon o matrikách a další ( vše v aktuálním znění ). Zvláštní zákony jsou k nahlédnutí na příslušných odborech a odděleních v úředních hodinách

Texty zákonů lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra, které v souladu s § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů.

Nahlédnout do Sbírky zákonů a vyhlášek hlavního města Prahy, mohou občané v úředních hodinách, v kanceláři tajemnice Úřadu.

Úřední hodiny ÚMČ Praha – Kunratice

  • Pondělí: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:30
  • Středa: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:30
Vyskočit nahoru