Jste zde

Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích IV. etapa; cyklotrasa A213

Obecně

Kompletní rekonstrukce komunikací pod cyklotrasou A213 vč. výměny podloží, zbudování nových chodníků a vjezdů, rekonstrukce a přeřešení křižovatky Kunratická spojka x Nad Šeberákem, bezmotorové úseky komunikací, úprava zastávky MHD Na Proutcích

ulice: Kurnatická spojka, Nad Šeberákem, V Honu, K Jelenám, Na Knížce, V Jahodách, bezejm. komunikace Úhlavská - K Verenráku, (K Verneráku, součást koordinovaného projektu rekonstrukce K Verneráku), Za rybníkem, bezejm. komunikace Za Rybníkem - K Borovíčku, K Borovíčku (Dolnomlýnský rybník)
Zakázku a výběr odsouhlasila komise dopravy MČ po konzultaci s magistrátem hl.m. Prahy na základě vypsání programu účelových dotací na budování infrastruktury pro cyklistickou dopravu, v případě cyklotrasy A213 se jedná o synergický efekt pro rekonstrukci komunikací, vytvoření komfortní a bezpečné linie pro pěší a cyklistickou dopravu vč. rekreační funkce a zabezpečení rizikové křižovatky vč. úpravy nevyhovujících vazeb na MHD
Momentálně probíhá projektování a úpravy dokumentace výrobními výbory

Data

Zhotovitel: bude vysoutěžen po vydání stavebního povolení
Projektant: DIPRO s.r.o.
Výběrové řízení na zhotovitele: -
Předpoklad zahájení prací: neznámé
Cena realizace projektu (odhad): 27 mil. Kč bez DPH dle předběžného odhadu
Investor: Městská část Praha-Kunratice s proplacením účelovou dotací hl.m.Prahy, realizace bude pravděpodobně rozdělována mezi TSK, hl.m.Prahu (formou účelové dotace ve prospěch MČ) a MČ Praha-Kurnatice

Vývoj projektu

Na základě předloženého záměru městskou částí byla v průběhu roku 2020 poskytnuta magistrátní účelová dotace pro zajištění dokumentace a příslušných povolení. Ještě před příslibem dotace magistrátem byl vysoutěžen zhotovitel projektové dokumentace a inženýringu - tj. projekt byl spuštěn na vlastní riziko MČ a z vlastních prostředků. Byl vytvořen koncept dokumentace pro celý řešený úsek. Křižovatka s Kunratickou spojkou byla vytvořena ve dvou variantách - okružní křižovatka a neřízená průsečná křižovatka. Obě tyto varianty byly výrobním výborem (1/2021) označeny za nevhodné - okružní křižovatka kvůli příliš malým rozměrům na potřeby Kunratické spojky a průsečná s ohledem na bezpečnost provozu, kdy pouhé přisvětlení a geometrická úprava přechodu by nedostačovala. Na základě tohoto jednání byl rozšířen projekt a byly vytvořeny další dvě varianty - okružní křižovatka větších rozměrů, kde je ovšem nutný výkup soukromých pozemků, a průsečná křižovatka řízená světelnou signalizací (SSZ). Tyto varianty byly podrobeny posouzení pomocí naměřených intenzit dopravy, které šlo získat až po zmírnění covidových opatření kvůli relevanci dat, a byl dle těchto dat dimenzován signální plán SSZ. Na dalším výrobním výboru (1/2022) bylo téměř jednomyslně dohodnuto, že z hlediska účelu a efektivity projednání bude dále sledována pouze varianta se světelnou signalizací a díky kompaktnosti křižovatky přiblíženy zastávky k vlastnímu sdruženému přechodu/přejezdu pro cyklisty. Pokračuje výroba dokumentace dle připomínek dotčených orgánů.

  • Předpoklad dokončení dokumentace cca v létě 2022
  • Inženýrská činnost pro podání žádostí na stavební úřad cca na podzim 2022
  • Získání územního rozhodnutí a stavebního povolení - neznámé

Důležité termíny

-

Harmonogram:

-

Zrealizováno:

-

Vyskočit nahoru