Jste zde

Důvod a způsob založení

Městská část Praha-Kunratice vznikla dne 24. listopadu 1990 zákonem ČNR č. 418/1990 Sb. o hlavním městě Praze ze dne 9.10.1990. Jedná se o subjekt vzniklý ze zákona, zabývající se všeobecnou veřejnou správou. Vystupuje v rozsahu stanoveném zákonem v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Postavení Městské části, jejích orgánů a jejich působnost stanoví zákon č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze zvláštní zákony a Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m.Prahy „Statut hlavního města Prahy“. Městská část plní úkoly patřící do samosprávy a vykonává státní správu pro území stanovené Statutem v rozsahu stanoveném zákonem o hl. m. Praze, zvláštními zákony a statutem. Za podmínek stanovených zákonem o hl.m. Praze a Statutem hl. m. Prahy nakládá se svěřeným majetkem hl.m. Prahy a ve vymezeném rozsahu vykonává ve vztahu k tomuto majetku práva a povinnosti vlastníka.

Je subjektem vzniklým ze zákona a navazuje na působení Místního národního výboru v Praze 4 – Kunraticích.

Vyskočit nahoru