Jste zde

Žádosti o informace

Rokseřadit sestupně Identifikace Obsah žádosti Soubory ke stažení Počet stran
2015 Pořadové číslo: 004/2015
č.j.: MC P-KU 02055/2015
Žádost přijata: 10.08.2015
Vyřízeno: 13.08.2015

Dopis starosty ze dne 24.2.1997, Stanovisko MČ Praha 4-Kunratice z 24.2.1997 vč. usnesení bodu 2.4 9.schůze místní rady MČ ze dne 20.2.1997 - území IKEM

PDF icon Poskytnutí informace, PDF icon Přílohy k informaci 1
2015 Pořadové číslo: 002/2015
č.j.: MC P-KU 01666/2015
Žádost přijata: 20.06.2015
Vyřízeno: 03.07.2015

Žádost o poskytnutí informace o platu a odměnách vedoucích úředníků úřadu za rok 2015 včetně jejich jména a příjmení.

Soubor 02/2015 poskytnutí informace 1
2015 Pořadové číslo: 007/2015
č.j.: MC P-KU 3182/2015
Žádost přijata: 09.12.2015
Vyřízeno: 16.12.2015

Žádost o poskytnutí seznamu fungujících stanic měření emisí.

Soubor Odpověd k žádosti o informace-stanice měření emisí 1
2015 Pořadové číslo: 005/2015
č.j.: MC P-KU 2573/2015
Žádost přijata: 12.10.2015
Vyřízeno: 11.11.2015

Poskytnutí podkladů, dokumentů a listin týkajících se dokumentace ke stabilizaci území IKEM.

Soubor Odpověď k žádosti - IKEM, PDF icon Příloha 1 - 3 k bodu 1.1., PDF icon Příloha 4-6 k bodu 1.2, PDF icon Příloha 7 k bodu 1.2.1, PDF icon Příloha 8 k bodu 1.2.2, PDF icon Příloha 9 k bodu 1.2.3, PDF icon Příloha 10 k bodu 1-3, PDF icon Příloha 11 k bodu 1-3, PDF icon Příloha 12 k bodu 1-4 1
2015 Pořadové číslo: 003/2015
č.j.: MC P-KU 01785/2015
Žádost přijata: 03.07.2015
Vyřízeno: 10.07.2015

Poskytnutí informace týkající se měření hluku v ul. K Verneráku v Praze-Kunraticích. Kopie Hlukového posouzení v roce 2015, kopie zpráv z jednání za období 2009-2015 a celkový fin. rozpočet vynaložený na zjištění hluku v ul. K Verneráku.

Soubor Odpověd na žádost, PDF icon Příloha č. 1 protokol měření hluku, Soubor Příloha č. 2 , Soubor Příloha č. 3, PDF icon Příloha č. 4 až 7 1
2015 Pořadové číslo: 001/2015
č.j.: MC P-KU 01030/2015
Žádost přijata: 14.04.2015
Vyřízeno: 23.04.2015

Žádost o poskytnutí informace a zaslání uzavřených smluv se společnostmi TSE s.r.o., a AWK s.r.o.

Soubor Poskytnutí informace 1
2015 Pořadové číslo: 006/2015
č.j.: MC P-KU 3135/2015
Žádost přijata: 04.12.2015
Vyřízeno: 16.12.2015

Právní informační systém CODEXIS

Soubor Poskytnutí informace (právní systém CODEXIS) 1
2016 Pořadové číslo: 002/2016
č.j.: 01647/2016
Žádost přijata: 17.06.2016
Vyřízeno: 22.06.2016

Seznam všech faktur došlých Městské části Praha-Kunratice za dobu od počátku roku 2010 do konce roku 2015 včetně.

PDF icon Žádost o poskytnutí informace, Soubor Odpověď na žádost k poskytnutí informace-knihy došlých faktur, PDF icon Příl. 1 Rok 2010 hlavní a hospodářská činnost, PDF icon Příl. 2 Rok 2011 hlavní a hospodářská činnost, Soubor Příl. 3 Rok 2011 2. část hlavní činnost, Soubor Příl. 4 Rok 2011 2. část hospodářská činnost, Soubor Příl. 5 Rok 2012 hlavní činnost, Soubor Příl. 6 Rok 2012 hospodářská činnost, Soubor Příl. 7 Rok 2013 hlavní činnost, Soubor Příl. 8 Rok 2013 hospodářská činnost, Soubor Příl. 9 Rok 2014 hlavní činnost, Soubor Příl. 10 Rok 2014 hospodářská činnost, Soubor Příl. 11 Rok 2015 hlavní činnost, Soubor Příl. 12 Rok 2016 hospodářská činnost 1
2016 Pořadové číslo: 003/2016
č.j.: MC P-KU 2026/2016
Žádost přijata: 04.08.2016
Vyřízeno: 08.08.2016

1) Sdělení, zda městská část uzavřela od. 1. 1. 2007 do současnosti smlouvu (např. darovací, o spolupráci), ve které budoucí stavebník poskytuje finanční plnění městské části a městská část se zavazuje poskytnout budoucímu stavebníkovi součinnost.

2) Sdělení, zda městská část uzavřela od 1. 1. 2007 do současnosti plánovací smlouvu ve smyslu § 66 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

3) Kopie smluv uvedené v bodě 1) a 2), pokud došlo k jejich uzavření.

4) Všechna správní rozhodnutí, která byla vydána v souvislosti se smlouvami v bodě 1) a 2), pokud existují. 11)

Soubor Poskytnutí informace, PDF icon Smlouva 15 001 7 00 1
2016 Pořadové číslo: 001/2016
č.j.: 00443/2016
Žádost přijata: 12.02.2016
Vyřízeno: 16.02.2016

Žádost o zaslání investičních plánů MČ pro rok 2016, resp. seznamu stavebních projektů, které jsou plánovány MČ na rok 2016 a budou financovány z rozpočtu MČ nebo z jiných veřejných rozpočtů.

PDF icon Žádost , Soubor Poskytnutí informace 1
2017 Pořadové číslo: 06/2017
č.j.: MC P-KU 2709/2017
Žádost přijata: 02.10.2017
Vyřízeno: 09.10.2017

Dle zákona č. 106/1999 Sb. Vás žádám o vytvoření přehledné tabulky a zodpovězení těchto bodů:

i. Zda bylo v rámci Vaší obce v minulosti zaznamenáno jakési zařízení mimozemské rasy, tj. létající talířči jiný neidentifikovaný objekt mimozemské civilizace.

o Pokud ano, jakým způsobem bylo s tímto objektem (přístrojem, předmětem) naloženo a kde je uschováno.

o Žádám Vás o stanovení termínu možné prohlídky tohoto zařízení a o možnost pořídit fotodokumentaci za účelem tvorby studie.

ii. Zda má Váš správní orgán specializovanou „UFO“ jednotku.

iii. Zda má Váš správní orgán řešení při jednání, kdyby „přiletěli ufoni“, otázka komunikace s nimi a případné tlumočení do jazyka Českého.

iv. Zda má Váš správní orgán informace o existenci orgánu (úřadu) veřejné moci ČR, který se touto problematikou zabývá.

v. Pokud by se v příštím týdnu takováto nepředvídaná událost stala, na koho by se Váš orgán obrátil – zda na Ministerstvo obrany, či Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zahraničních věcí či jiný orgán.

vi. Žádám Vás o sdělení počtu osob (lidí, nikoli mimozemských tvorů), které mají v rámci Vašeho území trvalý pobyt.

vii. Žádám Vás o sdělení, zda někdo z obyvatel oznamoval Vašemu správnímu orgánu v termínu od 1. 7. 1990 do 1. 7. 2017 přestupek spočívající v hádce či urážce od tvora mimozemské civilizace dle § 49 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích.

viii. Žádám Vás o sdělení, zda je v rámci Vaší obce instalován jakýsi „radar“, tj. zařízení, které kontroluje rychlost.

o Pokud ano, žádám Vás o sdělení, zda rychlost měří pouze na silnici, nebo i ve vzduchu.

ix. Žádám Vás o sdělení počtu pravomocně ukončených správních řízeních v roce 2016 na úseku všech odborů, tj. matrika, doprava, občanské soužití atp.

x. Žádám Vás o sdělení, zda se na Vašem území vozidlům udělují technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla.

o Pokud ano, žádám Vás o sdělení, zda máte takovou „botičku“ i pro dopravní prostředky (objekty – létající talíře), které nemají kola a levitují.

PDF icon Žádost o poskytnutí informace, Soubor Poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb, Soubor Sdělení o částečném odložení žádosti 1
2017 Pořadové číslo: 04/2017
č.j.: MC P-KU 2190/2017
Žádost přijata: 08.08.2017
Vyřízeno: 21.08.2017

Poskytnutí informace ve věci inventutního soupisu HIM a DHIM sloužící k údržbě vzhledu městské části.

Soubor Poskytnuta informace, PDF icon Příloha - inv. soupis 1
2017 Pořadové číslo: 02/2017
č.j.: MC P-KU 1556/2017
Žádost přijata: 05.06.2017
Vyřízeno: 08.06.2017

Č. j.: MC P-KU 1556/2017 žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve věci seznamu právnických osob, které splňují podmínky ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, tj. právnických osob, v nichž má stát vykonávající práva společníka prostřednictvím MPSV většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby. Vyžádanou informaci o právnických osobách nám, prosíme, poskytněte alespoň v rozsahu obchodní firma, identifikační číslo a sídlo takové právnické osoby, případně v takovém rozsahu a formátu, který máte k dispozici.

Soubor Poskytnutá informace 1
2017 Pořadové číslo: 07/2017
č.j.: MC P-KU 03589/2017
Žádost přijata: 27.11.2017
Vyřízeno: 20.12.2017

Žádost o poskytnutí/zpřístupnění počtu voličů, kteří hlasovali ve Volbách do PSP ČR, konaných 20.-21.10.2017 na území hlavního města Prahy, a kteří se zúčastnili hlasování na základě voličských průkazůl. Přehled s počty těchto voličů prosím celkem za volební území Městské části Praha-Kunratice.

Odpověď:

viz příloha

Soubor Poskytnutí informace - počet voličů na vol. průkaz PSP ČR 1
2017 Pořadové číslo: 05/2017
č.j.: MC P-KU 2262/2017
Žádost přijata: 16.08.2017
Vyřízeno: 21.08.2017

Obracíme se na vás podle zákona 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Prosíme o laskavé zodpovězení následujících otázek:

1) Máte ve vaší obci problémy s holuby, špačky, kormorány či jinými škodlivými ptáky?

2) Bráníte se nějak proti škodlivým ptákům? Pokud ano, pak - jak?

3) Setkali jste se někdy s plašiči škodlivých ptáků značky „Birdgard“?

4) Poskytuje vaše obec dotace na obranu proti škodlivým ptákům majitelům památek či zemědělcům?

5) Poskytuje vaše obec někomu náhrady škod způsobené ptáky?

Soubor Poskytnutá informace 2017-2262 1

Stránky

Vyskočit nahoru