Jste zde

Přehled směrnic a předpisů MČ Praha-Kunratice

Městská část Praha-Kunratice vydává vlastní vnitřní směrnice a příkazy. Vyhlášky a nařízení MČ nevydává, jedná se ze zákona o část hl.m.Prahy. 

Vlastní vnitřní předpisy jsou především:

  • Organizační řád, Pracovní řád, Skartační řád a Směrnice řídí postup při výběru dodavatele zakázek malého rozsahu,
  • Příkaz pro provedení inventarizací  a další vnitřní  příkazy a postupy, kterými se řídí činnost úřadu.
  • Dále je vydán Řád veřejného pohřebiště a další provozní postupy v rámci hospodářské činnosti.
  • V oblasti samosprávy především Jednací řád zastupitelstva MČ a jednací řády výborů zastupitelstva.
ČísloNázevPlatnost od
1Organizační řád ÚMČ Praha-Kunratice
Příl. 1 Organizační struktura-funkční schema ÚMČ P-KU
Příl. 2 Organizační schema ÚMČ P-KU

Příl. 3 Náplně činnosti jednotlivých referátů odboru
12.03.2015
11.03.2015
11.03.2015
11.03.2015
2Spisový a skartační řád ÚMČ Praha-Kunratice
Příl. 1 Skartační plán ÚMČ P-KU
Příl. 4 Výpůjční lístek ze spisovny
Příl. 5 Skartační návrh
30.06.2013
30.06.2013
30.06.2013
30.06.2013
3Směrnice o poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb. a zák. č. 123/1998 Sb.
Příl. 1 Sazebník úhrad za poskytování informací
01.10.2015
01.10.2015
4Informační koncepce Informačních systémů veřejné správy a Bezpečnostní politika informačních systémů30.04.2015
5Směrnice o zveřejňování smluv na www stránkách MČ P-KU30.06.2016
6Vnitřní mzdový předpis dle zák. č. 262/2006Sb., ZP a v souladu s NV ČR č. 564/2006 Sb.30.04.2015
7Plán účetních odpisů MČ P-KU28.12.2011
8Organizační směrnice ÚMČ P-KU, která upravuje účtování časového rozlišení nákladů a výnosů pro ÚSC 28.12.2011
9Organizační směrnice ÚMČ P-KU, která upravuje tvorbu opravných položek ve veřejnoprávní a v ekonomické činnosti ÚMČ P-KU01.01.2012
10Organizační směrnice, která upravuje evidenci majetku v MČ P-KU01.01.2012
11Směrnice k zabezpečení pokladní hotovosti Pokladních operací a jejich zaúčtování pro hlavní činnost a hospodářskou činnost01.03.2014
14Účtování o zásobách MČ P-KU01.01.2016
15Podpisový řád MČ a ÚMČ dle zák. č. 131/2000 Sb.28.11.2014
16Vnitřní směrnice MČ a ÚMČ Oběh účetních dokladů a vnitřní kontrolní systém (finanční kontrola)01.12.2015
18Vnitřní předpis Hospodářská činnost Městské části Praha-Kunratice01.01.2015
19Směrnice o správě a nakládání s pohledávkami MČ P-KU
Příl. 1 Vzor k sepsání uznání dluhu a dohody o splátkách
Příl. 2 Vzor čestného prohlášení o bezdlužnosti MČ P-KU a nemajetnosti dlužníka
Příl. 3 Závazné náležitosti žádosti o odpis pohledávky z účetnictví
01.01.2016
01.01.2016
01.01.2016
01.01.2016
20Statut sociálního fondu23.03.2010
 Vnitřní předpis čerpání prostředků ze sociálního fondu22.03.2010
21Pracovní řád Úřadu MČ P-KU01.01.2016
22SMĚRNICE o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu29.08.2019
23Směrnice na ochranu osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb
Směrnice Informace Zveřejňované dle zák. č. 101/2000 Sb.
28.12.2016
24Inventarizační směrnice31.08.2017
2523.05.2018
264.2.2019
Vyskočit nahoru