Jste zde

Jednací řád zastupitelstva městské části Praha – Kunratice

Úvodní ustanovení

 1. Zastupitelstvo Městské části Praha-Kunratice na základě své pravomoci vyplývající z ustanovení § 87, odst. 2 ve spojení s § 66 zákona č. 131/2000 Sb. o hl. městě Praze, ve znění pozdějších předpisů vydává tento Jednací řád zastupitelstva MČ P-K (dále jen „Zastupitelstvo“)
 2. Jednací řád Zastupitelstva upravuje zásady a způsob přípravy, svolávání, jednání, usnášení a náležitosti rozhodování zasedání Zastupitelstva, kontroly plnění usnesení Zastupitelstva a zabezpečování úkolů včetně dalších otázek souvisejících s jeho působností.
 3. O otázkách neupravených tímto Jednacím řádem, popř. dalších zásadách svého jednání rozhoduje zasedání Zastupitelstva svým usnesením v mezích zákona.

Příprava zasedání

 1. Zasedání Zastupitelstva se konají v souladu se Zákonem o hlavním městě Praze nejméně 1x za 3 měsíce.
 2. Vedle pravidelných zasedání Zastupitelstva je starosta MČ P-K povinen svolat zasedání Zastupitelstva
  1. v souladu s ustanovením § 92, odst. 1 zákona o hl. m. Praze tehdy, jestliže o to požádá písemně Primátor hl. m. Prahy;
  2. v souladu s ustanovení § 60, odst. 2 zákona o hl. m. Praze tehdy, jestliže o to písemně požádá jedna třetina (1/3) všech členů Zastupitelstva;
 3. Zasedání Zastupitelstva svolává starosta nebo zástupce starosty MČ P-K písemně a se sdělením navrženého programu jednání, data a místa konání zasedání Zastupitelstva.
 4. Pozvánka a materiály k projednávaným bodům na zasedání Zastupitelstva musí být členům Zastupitelstva doručena nejméně sedm (7) dní před jeho konáním.
 5. Datum, místo a navržený program jednání Zastupitelstva je Úřad MČ povinen oznámit na úřední desce Úřad MČ minimálně 7 dní přede dnem jeho konání.
 6. Zastupitelstvo zřizuje jako své poradní orgány pro jednotlivé úseky své činnosti výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory Zastupitelstvu MČ P-K. Výbory plní úkoly, kterými je pověří Zastupitelstvo MČ P-K. Výbory jsou ze své činnosti odpovědny Zastupitelstvu MČ P-K. Zastupitelstvo MČ P-K zřizuje vždy výbor kontrolní a finanční.
 7. Přípravu a organizační a technické zabezpečení zasedání Zastupitelstva zabezpečuje starosta MČ P-K nebo jím pověřený člen Zastupitelstva nebo tajemník Úřadu MČ.

Průběh jednání

 1. Zasedání Zastupitelstva je veřejné.
 2. Zastupitelstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů Zastupitelstva.
 3. Jestliže při zahájení zasedání Zastupitelstva není Zastupitelstvo usnášeníschopné, starosta zasedání Zastupitelstvo ukončí a svolá náhradní zasedání Zastupitelstva tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 15 dnů ode dne ukončeného zasedání Zastupitelstva.
 4. Předsedající Zastupitelstva ověří, zda zasedání Zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno, zda je usnášeníschopné a oznamuje počet a jména omluvených členů Zastupitelstva.
 5. Předsedající navrhne Zastupitelstvu dva (2) ověřovatele zápisu a tři (3) členy návrhového výboru, popř. tři (3) členy volebního výboru.
 6. Předsedající dbá o to, aby zasedání Zastupitelstva mělo řádný a věcný průběh.
 7. Do rozpravy se zapojují členové Zastupitelstva a ostatní zúčastnění „občané“ zvednutím ruky v průběhu zasedání Zastupitelstva, poté co je jim předsedajícím uděleno slovo, se mohou zapojit do rozpravy k jednotlivým projednávaným bodům programu jednání Zastupitelstva. Předsedající má právo odejmout slovo, pokud se příspěvek odchyluje od projednávané věci. Pokud má člen Zastupitelstva námitky proti rozhodnutí předsedajícího o odejmutí slova, rozhodne Zastupitelstvo hlasováním.

  („Občanem“ se pro účely tohoto jednacího řádu rozumí osoba, která má v souladu s § 8 a § 9 zákona právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva svá stanoviska, tj.

  1. osoba starší 18 let, státní občan České republiky, který je v městské části Praha-Kunratice přihlášen k trvalému pobytu (prokazuje se občanským průkazem) nebo
  2. osoba starší 18 let, cizí státní občan, který je v městské části Praha-Kunratice přihlášen k trvalému pobytu, avšak pouze za podmínky, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena (prokazuje se průkazem k trvalému pobytu) nebo
  3. osoba starší 18 let, která vlastní na území městské části Praha-Kunratice nemovitost (prokazuje se výpisem z katastru nemovitostí ne starším než 3 měsíce).

  Není-li osoba přihlášená do rozpravy občanem dle a)-c), rozhodnou členové zastupitelstva hlasováním o možnosti vystoupit na zastupitelstvu. Požádá-li na zasedání zastupitelstva o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec nebo člen Zastupitelstva hlavního města Prahy, musí mu být uděleno. Čestný občan městské části Praha-Kunratice má právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva svá stanoviska v souladu s jednacím řádem.)

Usnesení

 1. Návrh usnesení vychází ze zprávy, rozborů a návrhů projednávaných zasedáním Zastupitelstva a z diskuse členů.
 2. Usnesení musí obsahově odpovídat cílům sledovaných projednáváním dané problematiky a výsledkům jednání. Závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovány stručně, adresně s termíny i odpovědností konkrétního subjektu za splnění ukládaných úkolů.
 3. Před hlasováním o návrzích usnesení mohou členové Zastupitelstva podávat připomínky nebo pozměňující návrhy k návrhu usnesení, a to i po skončen í rozpravy.

Hlasování

 1. Nehlásí-li se již nikdo o slovo ke zprávě nebo rozpravě, vyzve předsedající členy Zastupitelstva, aby o návrhu hlasovali. Od okamžiku zahájení hlasování není možné podávat připomínky nebo doplnění připomínek.
 2. O návrzích se hlasuje v tom znění, jak byly podány.
 3. Byly-li podány pozměňující návrhy, hlasuje se nejdříve o nich v opačném pořadí, než byly podány.
 4. Pokud povaha usnesení nebo jiné skutečnosti vyžadují, aby bylo hlasováno o jednotlivých bodech zvlášť, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající.
 5. K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Zastupitelstva.
 6. O návrhu usnesení se hlasuje u každého bodu programu samostatně, hned po projednání daného bodu.
 7. Nepřijme-li zasedání Zastupitelstva navržené usnesení nebo žádnou z navrhovaných variant, nebo se při jednání Zastupitelstva projeví nové okolnosti a podmínky, které vyžadují podstatně přepracovat předloženou zprávu a návrh usnesení, rozhodne o tom zasedání Zastupitelstva s tím, že o dané věci bude jednat na svém příštím zasedání Zastupitelstva.
 8. Zastupitelstvo hlasuje aklamací. V případě personálních otázek o způsobu hlasování rozhodne Zastupitelstvo hlasováním.
 9. Usnesení podepisuje starosta, popř. jím nebo Zastupitelstvem pověřený člen Zastupitelstva.

Přerušení a ukončení zasedání Zastupitelstva

 1. Zasedání Zastupitelstva ukončí předsedající po vyčerpání všech bodů programu.
 2. V případě, že během zasedání Zastupitelstva poklesne počet přítomných členů Zastupitelstva pod nadpoloviční většinu všech členů Zastupitelstva, ukončí předsedající zasedání a v případě, že nebyly projednány všechny body programu, svolá starosta MČ P-K nové zasedání Zastupitelstva do 15 dnů.

Zápis

 1. O průběhu zasedání Zastupitelstva se pořizuje zápis.
 2. Za vyhotovení zápisu z jednání Zastupitelstva odpovídá tajemník Úřadu MČ nebo předsedajícím pověřený zaměstnanec Úřadu MČ.
 3. Za správnost zápisu odpovídají jeho ověřovatelé.
 4. Podpisová listina přítomných členů Zastupitelstva je nedílnou součástí zápisu.
 5. Zápis musí obsahovat
  1. den a místo konání zasedání Zastupitelstva
  2. počet přítomných členů Zastupitelstva, omluvených a neomluvených členů Zastupitelstva
  3. jméno předsedajícího
  4. jméno zapisovatele
  5. jména zvolených ověřovatelů zápisu
  6. jména členů návrhového popř. volebního výboru
  7. schválený pořad jednání Zastupitelstva
  8. postup rozpravy se jmény diskutujících (stručný obsah přednesu)
  9. podané návrhy
  10. průběh a výsledek hlasování
  11. přijatá usnesení
 6. Zápis je povinen podepsat starosta MČ P-K nebo zástupce starosty MČ P-K a určení ověřovatelé.
 7. Zápis je nutné pořídit do 7 dnů ode dne skončení zasedání Zastupitelstva.
 8. Zápis musí být uložen na Úřadu MČ P-K k nahlédnutí.
 9. O námitkách člena Zastupitelstva proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání Zastupitelstva.

Účinnost jednacího řádu

 1. Tento jednací řád nabyl účinnosti rozhodnutím Zastupitelstva MČ P-K dne 29.8.2011.

Ing. arch. Ivana Kabelová v.r.
starostka MČ Praha - Kunratice

Vyskočit nahoru