Jste zde

Žádost o nájem bytu MHMP

MČ Praha-Kunratice nemá vlastní bytový fond, jedná se tedy o pronájem bytu ve vlastnictví Hlavního města Prahy.

Vyplněnou Žádost o pronájem bytu (včetně příloh dle textu) je nutné doručit do podatelny Úřadu MČ Praha-Kunratice. Po projednání žádosti v sociální a bytové komisi MČ je žádost zařazena do evidence. Po přidělení kvóty bytů Usnesením zastupitelstva hl. m. Prahy bytová komise doporučí vedení MČ Praha-Kunratice žadatele a po projednání se vybraná žádost předává k vyřízení na MHMP – bytový odbor.

Vyřizuje: 
Katrin Chalupová
Vyskočit nahoru