Jste zde

Místní poplatek za zábor pro výkop na místní komunikaci

Mapa komunikací v Praze Kunraticích se zakreslením vlastníků a správců

V případě havárií sítí apod. je povinen zhotovitel/správce sítě událost neprodleně oznámit na ÚMČ Praha-Kunratice a vyžádat si pokyny k náhradě konsrukcí, povrchů apod.

Správní poplatek za zábor pro výkop na místní komunikaci je poplatkem za užívání veřejného prostranství dle obecně závazné vyhlášky č. 24/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, v platném znění.

Místní poplatek v MČ Praha-Kunratice za užívání veřejného prostranství (zábory) upravuje § 4 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích a obecně závazná vyhláška hl.m.Prahy č. 24/2003 Sb. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

 • § 2,odst.1,písm. a) za umístění stavebního zařízení ……….. 10,- Kč/m2/den.
 • § 2,odst.1,písm. l) za provádění výkopových prací …….….. 10,- Kč/m2/den

Osvobození a úlevy :

- pro umístění stavebního zařízení a provádění výkopových prací v případě

 1. staveb hrazených z rozpočtu hl.m.Prahy a městských částí,
 2. staveb, jejichž realizací jsou udržovány, opravovány, rekonstruovány nebo nově budovány stavby dráhy speciální (metro), dráhy tramvajové a dráhy celostátní nebo regionální s převažujícím podílem městské a příměstské dopravy osob na území hl.m.Prahy,
 3. umístění stavebního zařízení u havárií inženýrských sítí a provádění výkopových prací, které nepřesáhne 3 dny.
 • Číslo účtu 2000690389/0800, SS 1341, VS přidělí správce poplatku
 • Martin Kubát, tel. 244102217, e-mail: kubat@praha-kunratice.cz

Povolení výkopových prací na místní komunikaci

Příslušné povolení je vydáváno za těchto podmínek:

 1. Budou dodrženy všechny parametry uvedené poplatníkem v žádosti, tj. lokalita, účel, celková plocha a termín užívání veřejného prostranství – ostatní plocha (komunikace).
 2. V případě jakékoliv změny údajů, uvedených v ohlášení (rozšíření užívané plochy, prodloužení termínu apod.) bude změna ÚMČ Kunratice písemně oznámena nejpozději do osmi dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
 3. Budou dodrženy veškeré platné právní předpisy, zejména:
  • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
  • zákon o obcích č. 128/2000 Sb.
  • zák.č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • obecně závazná vyhláška č. 24/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, v platném znění
  • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění
  • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
  • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
  • zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění
  • ÚMČ Praha – Kunratice upozorňuje, že pokud bude zjištěno neplnění tohoto ustanovení, bude dle § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, zahájeno řízení o uložení pokuty, a v jeho rámci podle § 29 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, může být uložena pokuta do výše 500 000,- Kč. Podle § 29 odst. 6 zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, uložení pokuty nezbavuje povinnosti odstranit závadný stav ve lhůtě stanovené hlavním městem Prahou nebo městskou částí, s přihlédnutím k okolnostem případu. Pokud nedojde k odstranění závadného stavu, může tak učinit hlavní město Praha nebo městská část sama na náklady povinné osoby, popřípadě uložit pokutu opakovaně.
  • vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění
  • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění
 4. Budou dodrženy české normy, zejména:
  • ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích
  • ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy
  • ČSN EN ISO 14 688-1: Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřiďování zemin
  • ČSN 73 6133: Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
  • ČSN 72 1006: Kontrola zhutnění zemin a sypanin
  • ČSN 73 6100 Názvosloví pozemních komunikací
  • ČSN 73 6005 Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu a křížení podzemních sítí a jejich ochrana
 5. Dále bude dodrženo:
  • dojde-li vlivem provádění prací k omezení nebo zamezení příjezdu k nemovitostem, bude žadatel majitele těchto nemovitostí dopředu informovat a domluví s ním náhradní řešení. Ke znemožnění přístupu nesmí v žádném případě dojít.
  • před zahájením prací je žadatel povinen na své náklady zajistit vytyčení inženýrských sítí (telefonní  vedení, elektrické kabely, optické kabely, veřejné osvětlení, vodovodní, kanalizační a plynovodní potrubí apod. vč.projednání způsobu ochrany s jejich správci resp.vlastníky

Přejímka povrchů komunikací po opravách

Po ukončení užívání místní komunikace :

 1. Užívaná plocha bude uvedena do původního stavu, to znamená:
  • z ploch bude vysbírán veškerý odpad a bude zajištěna jeho řádná likvidace
  • bude odvezen veškerý stavební materiál
  • v případě poškození travnaté plochy bude terén vyrovnán, doplněn dostatečnou vrstvou humózní zeminy, zhutněn, a bude opětovně založen trávník dle normy ČSN 83 9031
  • v případě poškození zpevněných ploch chodníků nebo komunikace bude před pokládkou povrchu řádně zhutněno podloží a zásyp, provedeny obsypy a zajištěníinž.sítí a jejich kontrola správci
  • bude řádně doplněna místně příslušná skladba živičného povrchu a dojde k novému zalití spojů
  • v případě vedení výkopu v chodníku ze zámkové dlažby, dojde k přeskládání celé části chodníku  vč.doplnění předepsaných podkladních vrstev
 2. Po dokončení užívání veřejného prostranství bude předmětná plocha předána bez závad zaměstnanci městské části Praha Kunratice, zařazenému do referátu dopravy a investic Úřadu MČ Praha - Kunratice.
 3. Zhotovitel přebírá záruku na povrchy v délce trvání dvou let od předání a převzetí zaměstnancem městské části Praha - Kunratice.

Žádost o povolení výkopových prací

Vzor formuláře pro přejímku opravy komunikace

Vyřizuje: 
Martin Kubát
Poplatek: 
Ano
Vyskočit nahoru