Vymáhání nedoplatků poplatku ze psů

Nový postup ve vymáhání nedoplatků na místním poplatku ze psů
Zákonem č. 30/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další
související zákony, bylo obcím stanoveno v případě, že místní poplatky nebudou
poplatníkem zaplaceny včas a ve správné výši, vyměřit tento poplatek i hromadným
předpisným seznamem a částku poplatku zvýšit až na trojnásobek.
 
V praxi to znamená, že dlužníci již neobdrží žádnou výzvu (ty byly zrušeny daňovým
řádem již od 1.1.2011), ani žádný platební výměr, jak byli někteří zvyklí. Hromadný
předpisný seznam bude k nahlédnutí u správce poplatku po dobu nejméně třiceti dnů;
označení správce poplatku, jakož i místo a dobu, kdy lze do hromadného předpisného
seznamu nahlédnout, zveřejní správce poplatku veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí po
dobu nejméně třiceti dnů na úřední desce. Při nahlédnutí do hromadného předpisného
seznamu jsou poplatníkovi zpřístupněny pouze údaje týkající se jemu stanovenému
 poplatku.
 
Upozorňujeme proto všechny, kteří dosud nezaplatili místní poplatek za psa, jež byl
splatný do 31.3.2012, že mají ještě možnost jej v základní výši uhradit nejpozději
do 30.4.2012. Po tomto datu bude poplatek ze psa za rok 2012 vyměřen výše
uvedeným hromadným předpisným seznamem a bude navýšen
pouze o ¼ z částky základního poplatku.