Kritéria pro přijetí dětí do MŠ Kunratice, Předškolní 880, ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DĚTÍ DO MŠ KUNRATICE, PŘEDŠKOLNÍ 880
ŠKOLNÍ ROK 2012/2013
Ředitelka MŠ Kunratice, Předškolní 880, Praha-Kunratice stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b/ zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/, ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce  překročí stanovenou kapacitu  maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

·         Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky.
·         Při přijímání je nutné dodržet podmínky ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.
·         Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením. V případě rovnosti bodů může být v ojedinělých případech zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte a sociální situace rodiny.
·         Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky nebo dítě s odkladem povinné školní docházky.
 
Kritéria pro přijetí dětí do MŠ Kunratice, Předškolní 880, Praha Kunratice pro školní rok 2012/13:
 

Kritéria:Bodové hodnocení:
Trvalý pobyt dítěteMČ Kunratice5
Trvalý pobyt obou zákonných zástupců dítěteMČ Kunratice5
Trvalý pobyt 1 zákonného zástupce dítěteMČ Kunratice3
Věk dítěte (nar. do 31.8.2007)5 let3
Věk dítěte (nar. do 31.8.2008)4 roky2
Věk dítěte (zápisují se děti nar. do 31.8.2009)3 roky1
Opakované podání žádosti v MŠ Kunraticev roce 20111
Individuální situace dítěteMŠ navštěvuje sourozenec dítěte2
Individuální situace dítěteDítě se hlásí k celodennímu provozu1
individuální situace dítěteZŠ Kunratice navštěvuje sourozenec dítěte1

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
V Praze dne 15.2.2012                                                          Milada Filipová, ředitelka MŠ