Životní podmínky 2011

Český statistický úřad organizuje v roce 2011 v souladu se zák. č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření „Životní podmínky domácností v ČR“, které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto šetření je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 30 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.
Vlastní šetření proběhne v době od 19. února do 15. května 2011 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů a tito pracovníci se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s OP opravňují k provedení šetření.
Šetření se uskuteční na území celé České republiky v cca 10 700 domácnostech, které byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem.
Pokud k prováděnému šetření budete mít jakékoli dotazy obraťte se s nimi na pracovníka Odboru terénních zjišťování ČSÚ pověřeného řízením šetření „Životní podmínky 2011“paní RNDr. Janu Šídlovou, tel. 274 05 20 84 příp. e-mail: jana.sidlova@czso.cz
Jitka Voříšková, tajemnice ÚMČ Praha-Kunratice
324/2011